Særnærdirektivet: næringsmidler til spesielle formål (omarbeiding)

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF av 6. mai 2009 om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov (omarbeiding)

Directive 2009/39/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on foodstuffs intended for particular nutritional uses (recast)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.5.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.4.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en omredigering av det opprinnelige særnærdirektivet, direktiv 89/398/EF, ved at senere endringer i dette direktivet tas inn. De eneste materielle endringene gjelder nye bestemmelser vedrørende komiteprosedyrer. Dette er gjort gjennom henvisninger til bestemmelser i beslutning 1999/468/EF som fastsetter prosessuelle regler for Kommisjonens beslutninger. Det fremgår av direktiv 2009/39/EF at disse prosedyrebestemmelsene ikke er nødvendig å gjennomføre i nasjonalt regelverk.

Merknader
§ 4 annet ledd i forskrift 21. desember 1993 nr 1382 om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov (særnærforskriften) oppheves. Bestemmelsen om at Mattilsynet kan gi en midlertidig tillatelse i tråd med en tilsvarende midlertidig tillatelse gitt av Kommisjonen, er ikke i samsvar med direktivet. Kommisjonen vil gi eventuelle midlertidige tillatelser gjennom nytt regelverk som vil bli tatt inn i EØS-avtalen på vanlig måte. Det er ikke hensiktsmessig å ha et nasjonalt godkjenningssystem i tillegg til dette. Ved å oppheve hele leddet vil også henvisningen til tidligere direktiv forsvinne.

I tillegg må henvisninger i forskriftens EØS-henvisningsfelt endres.

Det anses som åpenbart unødvendig å sende forskriftsendringen på høring.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Rettsakten har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser da innholdet i denne allerede gjelder som norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten ble vedtatt i EU 6. mai 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.01.2008
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.05.2009
Anvendelsesdato i EU
09.06.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 25, 30.4.2015, p. 236-244
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.04.2010
Anvendes fra i Norge
27.04.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0039
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro