Arbeidsutstyrsdirektivet: arbeidstakeres bruk av utstyr under arbeidet (kodifisering)

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/104/EF av 16. september 2009 om minimumsforskrifter for sikkerhet og helse i forbindelse med arbeidstakeres bruk av arbeidsutstyr under arbeidet (kodifisering)

Directive 2009/104/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work (second individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.1.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.5.2011)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2009/104/EF erstatter og opphever direktiv 89/655/EØF av 30. november 1989, som er blitt betydelig endret 5. desember 1995 ved direktiv 95/63/EF, og noe endret 27. juni 2001 ved direktiv 2001/45/EF. På grunn av avklarings- og rasjonaliseringshensyn har det derfor vært ønskelig med en kodifisering av direktivet. Direktivet gjelder særlig arbeidsgivers plikter med hensyn til bruk av og valg av arbeidsutstyr, plikt til kontroll av arbeidsutstyret, krav om å legge ergonomiske prinsipper til grunn ved valg og bruk av arbeidsutstyr, og informasjon og opplæring av arbeidstakere.

Merknader
Direktivet har sin hjemmel i EF-traktatens artikkel 137. Det opprinelige direktiv 89/655/EF er gjennomført i forskrift 26. juni 1998, nr. 608, om bruk av arbeidsutstyr. Videre er nevnte direktiv gjennomført i forskrift 1. januar 2005 nr 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip, forskrift 28. august 1995 nr. 775 om dyrevern i slakterier (kapittel IV Fiksering, bedøving, avliving og avblødning av dyr), og endelig i forskrift 15. juni 1987 nr. 507 om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere. Endringsdirektiv 1995/63/EF, som gjelder særlig krav til kontroll av arbeidsutstyr, ergonomiske hensyn ved bruk av arbeidsutstyr og krav til mobilt arbeidsutstyr og løfting av last, er gjennomført i forskrift 26. juni 1998, nr. 608, om bruk av arbeidsutstyr. Endringsdirektiv 2001/45/EF som endrer vedlegg II i direktiv 89/655/EF og som særlig gjelder arbeid i høyden, er gjennomført i forskrift 26. juni 1998, nr. 608, om bruk av arbeidsutstyr. I tillegg er direktivet gjennomført i forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip, og forskrift 15. juni 1987 nr. 507 om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere.

For enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer er endringsdirektivet gjennomført via midlertidig forskrift 19. desember 2003 nr 1595 om sikkerhet og arbeidsmiljø som henviser til forskrift 26. juni 1998 nr. 608 om bruk av arbeidsutstyr. På dette området gjelder sistnevnte forskrift med unntak av kapittel VIII om sikkerhetsopplæring og kapittel IX om sakkyndig kontroll av arbeidsutstyret.

For petroleumsvirksomhet på norsk sokkel er direktivet gjennomført i §§ 40, 19 og 29, forskrift 3. september 2001 nr. 1157 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten § 9. I tillegg bidrar forskrift 31. august 2001 nr 1016 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten samt forskrift 3. september 2001 nr. 1099 om styring i petroleumsvirksomheten, til gjennomføring av direktivet

Vurdering
Direktivet anses allerede for å være implementert i norsk rett ved gjennomføring av det opprinnelige direktiv 89/655/EF og de følgende endringsdirektivene, ettersom det nye direktivet er en kodifisering av disse. Det er et nytt preambel til direktivet, men en kan ikke se at dette påvirker rettssituasjonen. Endringsdirektivet vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge og norske virksomheter.

Status
Direktivet ble vedtatt i EU 16.september 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.11.2006
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
16.09.2009
Anvendelsesdato i EU
23.10.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 25, 30.4.2015, p. 372-386
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.12.2011
Anvendes fra i Norge
01.01.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0104
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro