Det europeiske støttekontor for asylsaker (EASO)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 439/2010 av 19. mai 2010 om opprettelse av Det europeiske støttekontor for asylsaker

Regulation (EU) No 439/2010 of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 establishing a European Asylum Support Office

Program eller byrå:
Byrå

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Prop. 140 S (2012–2013))

En av EUs hovedstrategier for de kommende årene på flyktning- og migrasjonsfeltet er å utvikle et effektivt, godt og praktisk samarbeid mellom medlemslandene om asylpolitikken. Som ledd i dette, vedtok EU i 2010 å opprette Det europeiske støttekontoret på asylfeltet (EASO), som har fått sete på Malta. Støttekontoret skal i henhold til mandatet bl.a. styrke samarbeidet mellom EU-landene på asylfeltet. Det skal bidra til å identifisere anbefalt praksis (best practices) i asylspørsmål, organisere og koordinere aktiviteter knyttet til informasjon om opprinnelsesland, støtte arbeidet med å overføre personer med beskyttelsesbehov innen EU, organisere opplæring på feltet, gi anbefalinger om videreutvikling av asylpolitikk og -lovgivning samt koordinere såkalte asylstøtteteam som består av nasjonale eksperter, som etter anmodning i kortere perioder kan bistå medlemsland som er utsatt for et særskilt press i form av høye ankomster av asylsøkere.

I forordningen om opprettelse av EUs støttekontor EASO, Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 439/2010 om opprettelse av et europeisk støttekontor på asylfeltet, åpnes det for at de såkalte assosierte landene, Norge, Sveits, Island og Liechtenstein, skal kunne delta i kontorets virksomhet. Forordningen legger også opp til et tett samarbeid mellom EASO og FNs Høykommissær for flyktninger. Med utgangspunkt i EASO-forordningen har de fire landene forhandlet hver sine tilknytningsavtaler til EASO. Forordningen er ikke rettslig sett en del av avtalen, men avtalen viser til forordningen en rekke steder. Forordningen er ikke Schengen-relevant.

Ettersom gjennomføring av avtalen krever bevilgningsvedtak, er Stortingets samtykke til inngåelse nødvendig i medhold av Grunnloven § 26 annet ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.05.2010
Anvendelsesdato i EU
18.06.2010
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
26.04.2013