EU-programmet for et digitalt Europa (2021-2027)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/694 av 29. april 2021 om opprettelse av programmet for et digitalt Europa, og om oppheving av beslutning (EU) 2015/2240

Regulation (EU) 2021/694 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2021 establishing the Digital Europe Programme and repealing Decision (EU) 2015/2240

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Program eller byrå:
Program

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.6.2021)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen la 6. juni 2018 fram forslag til et Digital Europe Programme (DIGITAL) for perioden 2021-2027. Forordningen som etablerer DIGITAL trådte i kraft 11. mai 2021 med virkning fra 1. januar 2021.

DIGITAL er et nytt investerings- og kapasitetsbyggingsprogram for digital omstilling og bruk av innovative digitale teknologier i samfunn og næringsliv. Programmet skal ha en ramme på 7,17 milliarder euro (i 2021 priser) i perioden 2021–2027 fordelt på fem hovedområder: Tungregning (superdatamaskiner), kunstig intelligens, cybersikkerhet og tillit, avanserte digitale ferdigheter samt utrulling, beste bruk av digital kapasitet og interoperabilitet. EU-programmene CEF Telecom og ISA2, som Norge inntil nå har deltatt i, løp ut i 2020, og vil bli videreført som del av DIGITAL. DIGITAL tar mål av seg å finansiere aktiviteter som de enkelte medlemsstater alene ikke er i stand til å utvikle og gjennomføre, samt utløse og samle investeringer fra EU, medlemsstatene og næringslivet. Deltakelse i programmet vil gi norske bedrifter og forskningsmiljøer tilgang til nødvendige samarbeidspartnere og ressurser innenfor kunstig intelligens, tungregning, cybersikkerhet og avansert digital kompetanse.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Dersom Norge beslutter å delta i DIGITAL vil forordningen tas inn i EØS-avtalens protokoll 31. Det vil ikke være behov for lov- eller forskriftsendring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det totale norske bidraget til DIGITAL er av EFTA estimert til 180,1 mill. euro (i 2021 priser) tilsvarende ca. 1,886 mrd. kroner (med eurokurs 10,47). Estimatet er usikkert og vil avhenge av endelig budsjett for programmet, valutakurser og proporsjonalitetsfaktoren. I praksis vil utgiftene fordele seg ujevnt gjennom syvårsperioden. Prosjekter som settes i gang mot slutten av programperioden vil kunne fortsette etter at programperioden formelt er avsluttet. I praksis vil derfor programutgiftene kunne bli spredt over et lengre tidsrom enn syv år.

Det er i 2021 bevilget 56,2 mill. kroner til DIGITAL over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap. 542 Internasjonalt arbeid, post 70 Internasjonale program. Utgiftene for resten av programperioden med eventuelt etterslep vil bli fulgt opp i den ordinære budsjettbehandlingen.

I tillegg kommer også løpende kostnader til nasjonal administrasjon. Disse utgiftene dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer. Eventuelle behov utover dette vil bli fulgt opp i den ordinære budsjettbehandlingen.

Sakkyndige instansers merknader
Det er gjennomført et åpent høringsmøte og flere organisasjoner har gitt skriftlige høringsinnspill.

Saken ble behandlet i Spesialutvalget for kommunikasjoner vinteren 2019.

En interdepartemental gruppe har utredet eventuell norsk deltakelse i DIGITAL og anbefalte full deltakelse.

Vurdering
Norge samarbeider allerede tett med EU innenfor de områdene som er inkludert i DIGITAL. Norge harmoniserer dessuten i stor grad den nasjonale IKT-politikken med EUs IKT-politikk, og deltar aktivt i oppfølgingen av EUs strategi for det digitale indre markedet. Det er derfor naturlig å vurdere norsk deltakelse i DIGITAL som representerer en samlet og styrket videreføring av blant annet disse initiativene. Norge er dessuten gjennom EØS-avtalen forpliktet til å gjennomføre EUs regelverk for det digitale indre markedet, for eksempel med hensyn til personvern, cybersikkerhet, dataflyt og rammeverket for en etisk og menneskesentrert tilnærming til kunstig intelligens. Investeringene i infrastruktur og applikasjoner under DIGITAL vil være tilpasset og innrettet mot å understøtte de regulatoriske standardene i EØS-området som Norge er en del av.

Evalueringer gjort av Norges deltakelse i CEF og ISA2 vurderer nytten av deltakelse som verdt innsatsen. Flertallet av aktivitetene i hovedkategori fem i DIGITAL (utrulling, beste bruk av digital kapasitet og interoperabilitet) er en videreføring av aktiviteter som Norge gjennom en årrekke har vært tungt involvert i og hvor deltakelsen så langt vurderes som samfunnsøkonomisk nyttig. Dette taler derfor for fortsatt norsk deltakelse innenfor dette området.

Tungregning, kunstig intelligens og cybersikkerhet har ikke tidligere vært like klar del av noe programsamarbeid. Innen flere av aktivitetene deltar Norge allerede på andre måter, f.eks. ved at Norge har kjøpt seg tilgang til EuroHPC fram til utgangen av 2020. Alle fagmiljøer som har uttalt seg har stilt seg positive til norsk deltakelse i disse delene av DIGITAL. De foreslåtte prioriteringene innenfor disse områdene synes i høy grad sammenfallende med de norske prioriteringene innenfor de samme områdene, samtidig som de foreslåtte aktivitetene er noe Norge i stor utstrekning enten deltar i eller har planer om å delta i.

Det vurderes videre som strategisk viktig at Norge deltar i DIGITAL. DIGITAL skal finansiere aktiviteter som skal bygge opp europeisk «digital suverenitet», dvs. industrielle kapasiteter som kan gi EU mulighet til å konkurrere med Kina og USA i det globale kappløpet om digital hegemoni. Dersom Norge ikke skulle delta i DIGITAL, vil dette svekke næringsutviklingsmuligheter og våre bedrifters konkurransedyktighet.

Deltakelse i programmet vil gi norske bedrifter og forsknings- og innovasjonsmiljøer tilgang til ressurser innenfor kunstig intelligens, tungregning (superdatamaskiner), cybersikkerhet og avansert digital kompetanse. Å ikke delta i DIGITAL vil ikke kunne kompenseres for gjennom nasjonale ordninger og satsinger.

Det er dessuten synergier mellom DIGITAL og flere andre EU-programmer. DIGITAL er særlig tett koblet til Horisont Europa. Om Norge ikke deltar i DIGITAL vil det redusere nytten av å delta i Horisont Europa.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger
Det er utarbeidet en EØS-EFTA kommentar om DIGITAL.

Status
DIGITAL er vedtatt av EU med virkning fra 1. januar 2021. Regjeringen har går inn for norsk deltakelse i DIGITAL og har lagt fram for Stortinget Prop. 179 S (2021-21) om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av Programmet for et digitalt Europa (2021-2027).

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.05.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
25.09.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2021
Annen informasjon (EFTA/EØS)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
23.04.2021
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0694
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro