Byggevaredirektivet 1989

Tittel

Rådsdirektiv 89/106/EF av 21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om byggevarer

Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 27.10.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens faktaark, dansk utgave)

Anvendelsesområde
Direktiv 89/106/EØF gælder for byggevarer, der defineres som produkter, der skal indgå varigt i bygværker.

Overensstemmelse med de væsentlige krav
Byggevarer må kun markedsføres, hvis de er egnede til den anvendelse, de er bestemt til. De skal have sådanne egenskaber, at de muliggør opførelse af bygværker, som gennem en økonomisk rimelig levetid opfylder grundlæggende krav til mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet, brandsikkerhed, hygiejne, sundhed og miljø, sikkerhed ved anvendelsen, beskyttelse mod støjgener samt energibesparelse og varmeisolering, jf. direktivets bilag I.

De væsentlige krav er i første omgang fastlagt i basisdokumenterne, som er udarbejdet af tekniske udvalg, og de er siden videreudviklet med tekniske specifikationer, som kan være enten:

* harmoniserede europæiske standarder, som er vedtaget af de europæiske standardiseringsorganer (CEN og/eller CENELEC) efter mandat fra Kommissionen og efter høring af Det Stående Byggeudvalg, eller
* europæiske tekniske godkendelser, som vurderer egnetheden af en byggevare til den forudsatte anvendelse. Disse godkendelser gælder, når der ikke foreligger en harmoniseret standard, en anerkendt national standard eller et mandat til en harmoniseret standard, og når Kommissionen efter høring af medlemsstaterne i Det Stående Byggeudvalg mener, at der ikke - eller endnu ikke - kan udarbejdes en standard.

For at lette vedtagelsen af europæiske tekniske godkendelser kan Den Europæiske Organisation for Teknisk Godkendelse (EN), som består af de nationale akkrediteringsorganer, udarbejde vejledninger til europæiske tekniske godkendelser for en byggevare eller en byggevaregruppe på mandat af Kommissionen og efter konsultation af Det Stående Byggeudvalg.

I tilfælde, hvor der ikke bliver udarbejdet en europæisk standard eller en europæisk teknisk godkendelse, kan byggevarer fortsat vurderes og markedsføres i overensstemmelse med nationale bestemmelser, som overholder de væsentlige krav.

CE-mærkning
CE-mærkning er forbeholdt byggevarer, som opfylder de nationale standarder, der gennemfører harmoniserede standarder, europæisk teknisk godkendelse eller i mangel heraf nationale tekniske specifikationer, der overholder de væsentlige krav. CE-mærkede byggevarer skal derfor antages at opfylde kravene.

Med direktiv 93/68/EØF indføres en ændring, således at betingelserne for at tildele mærket for en lang række produkter (byggevarer, simple trykbeholdere, personlige værnemidler, legetøj, teleterminaludstyr, varmtvandskedler, elektrisk udstyr m.m.), som ellers risikerede at høre ind under anvendelsesområdet for flere forskellige direktiver, der tidligere indeholdt forskellige mærkningsordninger, ensrettes.

Attestering af overensstemmelse
Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede befuldmægtigede er ansvarlig for - med egne midler eller via en godkendt certificeringsmyndighed - at attestere, at vedkommendes varer er i overensstemmelse med kravene i en teknisk specifikation, som er udstedt efter fremgangsmåden for overensstemmelsesattestering i direktivet. Kommissionen fastsætter enkelthederne i disse procedurer efter høring af Det Stående Byggeudvalg alt efter den enkelte byggevares eller byggevaregruppes særlige karakter.

Sikkerhedsklausul
Byggevarer, som erklæres at være i overensstemmelse med direktivet, men som ikke opfylder de væsentlige krav, og som derfor udgør en trussel mod sikkerheden og sundheden, kan medlemsstaterne trække midlertidigt tilbage fra markedet. Når den manglende overensstemmelse skyldes fejl eller mangler i de tekniske specifikationer eller en ukorrekt anvendelse af disse, tager Kommissionen efter høring af Det Stående Byggeudvalg stilling til, om den europæiske eller nationale tekniske specifikation fortsat kan benyttes som grundlag for formodning om overensstemmelse.

Bilag
I direktivets bilag findes mere udførlige oplysninger om:

* de væsentlige krav
* europæisk teknisk godkendelse
* attestering af overensstemmelser med tekniske specifikationer: overensstemmelseskontrollens elementer, ordninger for attestering af overensstemmelse, kompetente organer, CE-mærke, CE-typeattest og CE-overensstemmelseserklæringer
* kontrol- og certificeringsorganer samt prøvelaboratorier.

Dokumentets nøglebegreber
* Tekniske specifikationer: Standarder og tekniske godkendelser.
* Harmoniserede standarder: Tekniske specifikationer vedtaget af CEN/ CENELEC, eller af en af disse to ogranisationer efter mandat fra Kommissionen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.12.1989
Gjennomføringsfrist i EU
27.06.1991
Anvendelsesdato i EU
27.06.1991
Opphører å gjelde
01.07.2013
Siste saker i EU-domstolen
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Gjennomføring i norsk rett