Fritidsbåtdirektivet 2013

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/53/EU av 20. november 2013 om fritidsbåter og vannscootere og om oppheving av direktiv 94/25/EF

Directive 2013/53/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on recreational craft and personal watercraft and repealing Directive 94/25/EC

Siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 21.1.2022

EØS-komiteen vedtok 24. oktober 2014 å innlemme i EØS-avtalen EU-direktivet om fritidsbåter og vannscotere. Det nye direktivet skal blant annet sørge for redusert utslipp av NOx-gasser. Samtidig pålegger det myndighetene ansvar for at produsenter og importører av småbåter og vannscootere bruker CE-merket og overholder EU-regelverk om utslipp, støy og sikkerhet. Direktivet skal være gjennomført i EØS-området innen 18. januar 2016.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 07.07.2014)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2013/53/EU erstatter og opphever direktiv 94/25/EF. Det nye direktivet har til hensikt å rette opp uklarheter og gjøre fritidsfartøy sikrere og grønnere, og samtidig sørge for at markedet fungerer optimalt. Direktivet følger de generelle prinsippene for CE-merking som følger av beslutning 768/2008/EC. Direktivet må også ses i sammenheng med beslutning 765/2008/EC som styrker og utfyller rammeverket for markedsovervåkning for produkter som faller inn under virkeområdet for harmonisert regelverk i EU.

Direktivet omhandler både fritidsfartøy og vannscootere, og innfører enkelte nye sikkerhetskrav til fartøy og motorer, samt utslippskrav til motorer. Det stilles tydeligere krav til alle ledd i kjeden; produsent, autorisert representant, importør og distributør.

For produkter hvor produsent ikke har gjennomført samsvarsvurdering, og hvor produktene dermed ikke er CE-merket, kan det gjennomføres såkalt etterkontroll (post-construction assessment). Nytt med direktiv 2013/53/EU er at etterkontroll ikke lenger kan gjøres av importører som ledd i kommersiell virksomhet. Etterkontroll er dermed kun tillatt for privat ikke-kommersiell import, og etterkontrollen er også mer omfattende enn det som fulgte av direktiv 94/25/EF. Det framgår av direktivets forord at hensikten er å forhindre misbruk av ordningen med etterkontroll i kommersiell sammenheng.

Forordning 765/2008 om markedskontroll gjelder for produkter omfattet av direktivet.

Teknisk kontrollorgan utpekes av medlemsstatene. Det nye direktivet legger opp til at myndighet til å utpeke legges til en ansvarlig akkrediteringsmyndighet. I dag er DNV GL (tidligere DNV) utpekt som teknisk kontrollorgan av Nærings- og fiskeridepartementet i Norge. Direktiv 2013/53/EU gir Kommisjonen kompetanse til å vurdere hvorvidt et teknisk kontrollorgan oppfyller de krav som stilles. Dersom Kommisjonen gjennom egen saksutredning kommer til at et teknisk kontrollorgan ikke lenger møter vilkårene for utpeking, kan Kommisjonen pålegge en medlemsstat å gjøre nødvendige korrigerende tiltak, herunder trekke tilbake utpeking. I forbindelse med utøvelse av implementeringsmyndighet skal Kommisjonen assisteres av en komite, jf forordning 182/2011. EU medlemsstater vil inviteres til å delta med stemmerett, mens Norge vil inviteres til å delta uten formell stemmerett. i I dag eksisterer en ekspertgruppe for fritidsfartøy hvor Norge normalt har deltatt, og hvor det også har vært representanter fra næringen. Kommisjonen har uttalt at komitemøtene vil holdes i forbindelse med møtene i ekspertgruppen, men slik at man legger opp dagen med en åpen og en lukket del. Beslutninger som angår norsk tekniske kontrollorgan vil i henhold til EØS avtalen tas av EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Merknader
Direktiv 94/25/EF er gjennomført i norsk rett ved forskrift 20. desember 2004 nr. 1820 om produksjon og omsetning av fritidsfartøy mv.

Teknisk kontrollorgan i Norge utpekes av administrasjonen. Når det gjelder skipsutstyr, som er et beslektet område innenfor markedskontroll av produkter, har vi valgt løsningen med akkreditering. I henhold til skipsutstyrsdirektivet utpekes tekniske kontrollorgan av Norsk Akkreditering. Det antas hensiktsmessig å velge tilsvarende ordning for fritidsfartøy.

Bestemmelser i direktivet som skjerper utslippskrav til motorer berører først og fremst produsenter av motorer som det er få eller ingen av i Norge.

I Norge har det i et visst omfang blitt drevet import av ikke-CE-merkede fritidsfartøy fra land utenfor EU, særlig fra USA. Båtene blir da etterkontrollert under ansvar av importøren i henhold til forskrift 20. desember 2004 nr. 1820 om produksjon og omsetning av fritidsfartøy mv. og videresolgt som del av kommersiell virksomhet. Direktivet tillater ikke lenger denne aktiviteten, ved at det kun åpner for etterkontroll ved privat import av fritidsfartøy til ikke-kommersiell bruk. Så vidt Sjøfartsdirektoratet kjenner til er denne aktiviteten likevel mindre omfattende nå enn for noen år tilbake, og mange tekniske kontrollorgan, herunder DNV GL tilbyr ikke slik etterkontroll. Sjøfartsdirektoratet antar derfor at endringen vil ha liten betydning for importører på det norske markedet.

Når det gjelder tilsyn løses dette i dag ved kontroll på grensen (Tollvesenet), samt ved at Sjøfartsdirektoratet oppsøker næringen ved 3-4 årlige båtmesser i Norge. Det nye direktivet pålegger et klart ansvar til importører, private importører og distributører til å påse at prosessen med samsvarsvurdering er korrekt gjennomført. De skal samarbeide med myndigheter og gi all nødvendig informasjon og dokumentasjon knyttet til samsvarsvurdering av produktet. For å oppfylle forpliktelsene i direktivet om at tilsynsaktiviteten må være adekvat og egnet til å sørge for umiddelbart forbud mot at ulovlige produkter som omfattes av direktivet settes på markedet, vil det være behov for større aktivitet fra Sjøfartsdirektoratet sin side enn det som er tilfelle i dag, særlig med tanke på det tydeliggjorte ansvaret for distributører. Direktivet har ingen administrative og økonomiske konsekvenser av større betydning, og økt aktivitet for Sjøfartsdirektoratet tas over det ordinære driftsbudsjettet.

Frist for implementering er 18. januar 2016. I en overgangsfase fram til 18. januar 2017 skal det likevel være mulig å sette produkter på markedet og ta disse i bruk etter direktiv 94/25/EF. Tekniske kontrollorgan utpekt etter direktiv 94/25/EF vil fra 18. januar 2016 ikke lenger ha status som utpekt teknisk kontrollorgan (Notified Body). Det nye direktivet må derfor implementeres i tide til å kunne foreta ny utpeking fra akkreditert myndighet.

Direktiv 2013/53/EU krever ikke-ubetydelig forskriftsendring, men griper ikke vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Sjøfartsdirektoratet har hatt direktivet på høring til sakkyndig råd for sjøvett og fritidsfartøy. Norges seilforbund og Kongelig norsk båtforbund (KNBF), begge medlemmer i European Boating Association (EBA), har ikke spesielle synspunkter, men vil følge prosessen videre. KNBF er positive til den rydding og de presiseringer som er gjort i nytt direktiv.

DNV som utpekt teknisk kontrollorgan har også vært hørt. DNV uttaler at de gjennom Recreational Craft Sectoral Group (RSG) har vært involvert i utviklingen av direktivet siden 2008. DNV har lite å tilføye utover at eventuell nasjonal implementering bør legges så tett opp til direktivet som mulig for ikke å skape unødvendige handelshindringer.

Vurdering
Direktivet anses EØS relevant og akseptabelt.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nytt fritidsbåtdirektiv (2013/53/EU) ble vedtatt 20. november 2013. Gjeldende direktiv 94/25/EC oppheves fra 18. januar 2016. Frist for implementering er 18. januar 2016. I en overgangsfase fram til 18. januar 2017 skal det derimot være mulig å sette produkter på markedet og ta disse i bruk etter direktiv 94/25/EC.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.07.2011
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.11.2013
Gjennomføringsfrist i EU
18.01.2016
Anvendelsesdato i EU
18.01.2016
Rettsakten erstatter
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 13, 14.2.2019, p. 463-504
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.09.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
24.10.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.01.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.01.2016
Anvendes fra i Norge
18.01.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013L0053
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro