Europass: rammeverk for tjenester knyttet til ferdigheter og kvalifikasjoner

Tittel

Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2018/646 av 18. april 2018 om et felles rammeverk for bedre tjenester knyttet til ferdigheter og kvalifikasjoner (Europass) og om oppheving av vedtak nr. 2241/2004/EF

Decision (EU) 2018/646 of the European Parliament and of the Council of 18 April 2018 on a common framework for the provision of better services for skills and qualifications (Europass) and repealing Decision No 2241/2004/EC

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2019)

Sammendrag av innhold
Det europeiske parlament og Rådet har vedtatt en beslutning 2018/646, som erstatter beslutning No 2241/2004/EC vedtatt av Det europeiske parlamentet og Rådet, 15. Desember 2004, om etableringen av Europass.

Beslutning om Europass ble tatt inn i EØS-avtalen i 2005 og består dag av fem ulike dokumenter: Europass CV, Europass vitnemålstillegg, Europass fagbeskrivelse, Europass mobilitet og Europass språkpass.

Med den nye beslutningen blir det endringer på flere nivå i forhold til den forrige beslutningen, hvor Europass først og fremst skulle sikre transparens av kvalifikasjoner og kompetanse, særlig for å fremme mobilitet.

Med utgangspunkt i New Skills Agenda for Europe (COM(2016)381) sin målsetning om å forbedre og forenkle EUs utvalg av mobilitetsverktøy, e skal det eksisterende dokumentbaserte Europassrammeverket videreutvikles til en digital plattform som skal inkludere et bredt spekter av tjenester.

Videreutviklingen innebærer at informasjon om opplæringstilbud, kvalifikasjonsnivå og kompetansebehov, som i dag dekkes av Learning Opportunities and Qualifications Portal og EU Skills Panorama, skal tilknyttes den nye Europassportalen. I tillegg vil det bli økt synergi med kompetanse- og kvalifikasjonsrettede ordninger som det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES), de europeiske og nasjonale informasjonssentrene ENIC-NARIC og Youthpass.

Den nye Europassplattformen vil tilby:

• oppretting av CV og kompetanseprofil

• egenvurdering av ferdigheter

• informasjon om opplæringstilbud i Europa

• informasjon og veiledning om godkjenning av kvalifikasjoner

• Informasjon om nåværende og fremtidige kompetansebehov

Beslutningen legger vekt på at det nye Europassrammeverket skal ha en åpen digital standard slik at det kan virke sammen med ulike verktøy, tjenester og datakilder. Videre skal klassifiseringssystemet European Skills, Competences and Occupations (ESCO) anvendes for å sikre en felles terminologi for ferdigheter, kompetanser, yrker og kvalifikasjoner.

I tillegg skal det utpekes et nasjonalt koordineringspunkt som skal koordinere oppgavene som i dag ivaretas av de tre kontaktpunktene for Europass, Euroguidance og det europeiske kvalifikasjonsrammeverket (EQF). Oppgavene skal fremdeles kunne involvere ulike organer nasjonalt

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det foreligger ingen forslag til endringer i størrelse på finansiering fra EU-kommisjonen. Beslutningen innebærer imidlertid at bevilgningene omgjøres fra årlige til flerårige og økt synergi i administrering av de tre kontaktpunktene for Europass, Euroguidance og EQF.

Vurdering
Det har vært diskusjon blant medlemslandene spesielt knyttet til organiseringen av nasjonalt koordineringspunkt for Europass, Euroguidance og EQF og til inkluderingen av ESCO i Europassbestemmelsen. Europass, Euroguidance og EQF forvaltes i dag av ulike organer i medlemsstatene, avhengig av nasjonale mandat. ESCO består av tre hovedpillarer: yrker, ferdigheter/kompetanse og kvalifikasjoner. I forordningen om EURES (Regulation (EU) 2016/589) som trådte i kraft 13. mai 2016 er det ingen direkte formell bestemmelse om å ta hele ESCO-strukturen i bruk. Det er krav knyttet til kartlegging av yrker og ferdigheter/kompetanse, men ikke til kvalifikasjoner.

I mars 2017, la EU-parlamentets komitéer for utdanning og arbeid frem en felles rapport som svarte på medlemstatenes bekymringer. Rapportene la vekt på medlemstatenes autonomi i den nasjonale organiseringen av kompetanse- og kvalifikasjonsrettede ordninger, samtidig som de understreket frivilligheten i bruk og referanse til mobilitetsverktøy som ESCO og EQF. Det estiske EU-formannskapet har uttrykt at de ønsker å komme til politisk enighet om forslag til revidert Europassbeslutning rundt årsskiftet 2017/18.

Rettsakten er EØS-relevant.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Beslutningen bygger på beslutningen fra 2004 som ble tatt inn i EØS-avtalen 1. januar 2005.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.10.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.04.2018
Anvendelsesdato i EU
22.05.2018
Rettsakten erstatter
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.03.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D0646
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro