SMB-forordningen om fremme av vekstmarkeder for små og mellomstore bedrifter

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2115 av 27. november 2019 om endring av direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129 med hensyn til fremme av bruk av vekstmarkeder for SMB-er

Regulation ((EU) 2019/2115of 27 November 2019 of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/65/EU and Regulations (EU) No 596/2014 and (EU) 2017/1129 as regards the promotion of the use of SME growth markets

Siste nytt

Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.1.2020)

Sammendrag av innhold
Det er innført endringer i verdipapirmarkedsdirektivet (direktiv 2014/65/EU), markedsmisbruksforordningen (MAR, forodrning (EU) 596/2014) og prospektforordningen (forordning (EU) 2017/1129) for å bidra til at små og mellomstore bedrifter (SMB) lettere får tilgang til finansering på kapitalmarkedet. Forordningen innebærer en lemping av visse forpliktelser for foretak som er notert på et vesktmarked for små og mellomstore bedrifter. Et vekstmarked for små og mellomstore bedrifter er en spesiell form for multilateral handelsfasilitet (MHF) som er innført med verdipapirmarkedsdirektivet).

Det forelås blant annet følgende endringer:

• Unntak fra reglene om markedssonderinger ved utstedelse av obligasjoner rettet mot profesjonelle investorer

• Adgang til å inngå likviditetsavtale for å øke likviditeten i foretakets aksjer

• Adgang til å inngå en liste over såkalte "permanente innsidere" (personer som regelmessig har tilgang til innsideinformasjon)

• Innføring av lengre frist for å offentliggjøre handler gjort av ledende ansatte og deres nærstående

• Adgang til å inngå forenklet prospekt ved overgang til regulert marked under gitte vilkår

Merknader

Rettslige konsekvenser
Regelverket vil bli gjennomført i verdipapirhandelloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Saken er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der de departementene som rettsakten angår er representert. Spesialutvalget fant forordningen EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Forordningen innebærer endringer i markedsmisbruksforordningen som enda ikke er innlemmet i EØS-avtalen eller tatt inn i norsk rett.

Status
Forordningen har trådt i kraft i EU og er til vurdering av EØS/EFTA-statene for å bli innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
21.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
06.05.2021
Høringsfrist
06.08.2021