Programvaredirektivet: rettslig beskyttelse av dataprogrammer

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/24/EF av 23. april 2009 om rettsleg vern av datamaskinprogram (kodifisert utgåve)

Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs (Codified version)

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.12.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.5.2011)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen arbeider for kodifisering av regelverk som har blitt endret mange ganger. En kodifisering samler og innarbeider tidligere rettsakter i en ny rettakt. Kodifisering er en teknisk øvelse som ikke endrer det substansielle innholdet i regelverket, det foretas kun formelle endringer som er nødvendig av hensyn til selve kodifiseringen. Formålet med en slik kodifisering er å unngå et svært fragmentert regelverk fordelt på for eksempel et opprinnelig direktiv og mange endringsdirektiv.

Direktiv 91/250/EF om rettslig beskyttelse av edb-programmer er endret flere ganger. For å gjøre direktivet med tilhørende endringsdirektiver mer oversiktlig, har EU gjennom direktiv 2009/24/EF kodifisert det tidligere direktivet. Samtidig oppheves det tidligere direktivet.

Direktivet regulerer opphavsrettslige beføyelser over datamaskinprogram.

Merknader
Direktiv 91/250/EF er implementert i norsk rett i lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) §§ 39g, 39h og 39i. Kodifiseringsdirektivet inneholder ingen realitetsendringer. Det er ikke behov for endringer i norsk rett som følge av det nye direktive og det vil følgelig heller ikke ikke være behov for å sende forslag til lovendring på høring. Rettsakten medfører ingen endrede administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Direktivet ble behandlet i Spesialutvalget for immaterialrett 25. juni 2009 (skriftlig prosedyre).

Vurdering
Unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 15 jf.

Status
Direktivet ble vedtatt i EU 23. april 2009 og trådte i kraft 25. mai 2009. I avgjørelse i EØS-komiteen nr. 39/2011 av 1. april 2011 ble rettsakten innlemmet i EØS-avtalen (vedlegg XVII) med ikrafttredelse 2. april 2011. Samtidig ble rådsdirektiv 91/250/EØF tatt ut av avtalen.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 172-178
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.04.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.04.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kultur- og likestillingsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.06.2018
Anvendes fra i Norge
01.07.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0024
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro