Statistikkforordningen 2015: endringsbestemmelser om europeisk statistikk

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/759 av 29. april 2015 om endring av forordning (EF) nr. 223/2009 om europeisk statistikk

Regulation (EU) 2015/759 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 amending Regulation (EC) No 223/2009 on European statistics

Siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge. Beslutningen trer i kraft 1. november 2019.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.3.2019)

Sammendrag av innhold
Ifølge EØS-avtalens artikkel 76 skal avtalepartene påse at det utarbeides og spres sammenhengende og sammenlignbare statistiske opplysninger, med sikte på å beskrive og overvåke alle relevante økonomiske, sosiale og miljømessige sider ved Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Europaparlament- og rådsforordning (EU) nr. 223/2009 danner det overordnede rammeverket for utvikling, produksjon og publisering av europeisk statistikk innenfor det europeiske statistikksystem (ESS). Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI om statistikk og er gjennomført i norsk rett som forskrift til statistikkloven.

Hovedhensynet bak endringsforordningen, forordning (EU) nr. 759/2015, er å sikre kvaliteten og tilliten til europeisk statistikk. Dette gjøres blant annet gjennom å styrke statistikkmyndighetenes faglige uavhengighet. Ny artikkel 5a stiller nye og særlige krav til kompetansen og ansvaret til lederen av de nasjonale statistikkbyråene som skal ha eneansvar for å treffe beslutning om prosesser, metoder, standarder og fremgangsmåter og om innholdet i og tidsplanen for offentliggjøring av europeisk statistikk. Lederne skal handle uavhengig under utførelsen av sine statistiske oppgaver og verken be om eller motta instruks fra regjeringer, institusjoner, organer eller noen annen instans. Beslutninger om hvilke statistiske metoder og standarder som skal benyttes, hvilke opplysninger som er nødvendige for å utarbeide en bestemt statistikk, når og hvordan statistikk skal formidles, er eksempler på forhold omfattet av den faglige uavhengigheten. I slike saker kan administrerende direktør ikke instrueres hverken av overordnet departement, et styre eller annet organ. Prosessene for ansettelse av det nasjonale statistikkbyrået skal være transparent og basert utelukkende på faglige (profesjonelle) kriterier. Tilsvarende krav må stilles til ledere i andre myndighetsorganer med ansvar for europeisk statistikk. Videre pålegger endringsforordningen de nasjonale statistikkbyråene et overordnet nasjonalt ansvar for å samordne all virksomhet på nasjonal plan med hensyn til utvikling, utarbeiding og formidling av europeisk statistikk. Det innebærer at byrået har et overordnet ansvar for å overvåke at Retningslinjer for europeisk statistikk blir fulgt hos alle nasjonale myndigheter som rapporterer statistikk til Eurostat. Dette for å sikre ensartede standarder for statistiske prinsipper og kvalitet.

Forordningen inneholder også tekniske tilpasninger knyttet til gjennomføringsregelverk som følge av Lisboa-traktaten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Regjeringen satte 9. september 2016 ned et utvalg for å vurdere statistikkloven og Statistisk sentralbyrås virksomhet (statistikklovutvalget). Utvalget ble blant annet bedt om å vurdere forholdet mellom dagens statistikklov og forholdet til det europeiske regelverket, og avklare om dagens lov tilfredsstiller kravene i det europeiske regelverket.

Utvalget avga sin innstilling ved NOU 2018:7 Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå, og denne har vært på bred offentlig høring med høringsfrist 30. juni 2018 og det vil skje i ny statistikklov som muliggjør den tekniske gjennomføringen av endringsforordningen ved forskrift gitt med hjemmel i statistikkloven.

Endringene vil skje i ny statistkklov som muliggjør den tekniske gjennomføringen av endringsforordningen ved forskrift gitt med hjemmel i statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Økonomiske og administrative konsekvenser er under vurdering som del av arbeidet med ny statistikklov.

Statistisk sentralbyrå gis ansvar for å samordne Norges totale bidrag til europeisk statistikk. Samordningsansvaret omfatter blant annet å sikre at statistikk som rapporteres til Eurostat utvikles, utarbeides og formidles i samsvar med Retningslinjer for europeisk statistikk. Det skal utarbeides en årlig rapport til Eurostat om dette arbeidet. Med utgangspunkt i dagens situasjon er det antatt at et opplegg med kvalitetsgjennomganger, evaluering og rapportering av statistikkproduksjonen utenfor byrået som inngår i det europeiske statistikksystemet, vil kreve en ressursbruk på cirka to årsverk i Statistisk sentralbyrå. Samtidig vil bedre samordning av statistikksystemet bidra til mer effektiv statistikkproduksjon blant annet gjennom klarere ansvarsfordeling og mindre dobbeltarbeid. Gevinstene er imidlertid vanskelig å tallfeste.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.04.2012
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
29.04.2015
Anvendelsesdato i EU
08.06.2015
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.11.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
05.04.2019
Lovproposisjon
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.06.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0759
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro