Årsregnskapsdirektivet (4. selskapsdirektiv)

Tittel

Fjerde rådsdirektiv 78/660/EØF av 25. juli 1978 med hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om årsregnskapene for visse selskapsformer

Fourth Council Directive 78/660/EEC of 25 July 1978 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty on the annual accounts of certain types of companies

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.1.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra direktivets innledning, norsk utgave)

Samordningen av nasjonale bestemmelser for åpne og private aksjeselskaper om oppstilling og innhold av årsregnskaper og årsberetninger, verdsettingsmetodene som der benyttes samt dokumentenes offentliggjøring, er spesielt viktig for å beskytte deltakere og tredjemann.

Samtidig samordning på disse områder er nødvendig for disse selskapsformene fordi selskapenes virksomhet ofte strekker seg utover grensene for deres nasjonale territorier og selskapene ikke gir tredjemann annen sikkerhet enn selskapsformuen. Nødvendigheten av slik samordning og at den haster er dessuten erkjent og bekreftet ved direktiv 68/151/EØF artikkel 2 nr. 1 bokstav f)(3).

Det er dessuten nødvendig å fastsette ensartede minstekrav i Fellesskapet med hensyn til hvilke finansielle opplysninger som bør stilles til rådighet for offentligheten av konkurrerende selskaper.

Årsregnskapene må gi et pålitelig bilde av et selskaps aktiva og passiva, økonomiske stilling og resultat. For dette formål må det fastsettes en påbudt oppstillingsplan for balanse og resultatregnskap og vedtas minstekrav til innholdet av notene til årsregnskapet og årsberetningen. Det kan likevel gjøres unntak for visse selskaper av mindre økonomisk eller samfunnsmessig betydning.

De forskjellige metoder for verdsetting av aktiva og passiva må samordnes i nødvendig omfang for å sikre at årsregnskapene gir sammenlignbare og ensartede opplysninger.

Årsregnskapene for alle selskaper som omfattes av dette direktiv må offentliggjøres i samsvar med direktiv 68/151/EØF. Det kan også gjøres visse unntak på dette området for små og mellomstore selskaper.

Årsregnskapene må revideres av en autorisert person med minimumskvalifikasjoner som vil bli gjort til gjenstand for senere samordning. Bare små selskaper kan unntas fra revisjonsplikten.

Når et selskap tilhører en gruppe, er det ønskelig at grupperegnskapet, som skal gi et pålitelig bilde av gruppens virksomhet som helhet, offentliggjøres. Inntil et rådsdirektiv om konsoliderte regnskaper trer i kraft, er imidlertid unntak fra visse bestemmelser i dette direktiv nødvendig.

For å avhjelpe de vanskeligheter som oppstår på grunn av den nåværende lovgivningssituasjon i visse medlemsstater, må det gis en lengre frist for gjennomføring av visse bestemmelser i dette direktiv enn den frist som vanligvis fastsettes i slike tilfeller

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.07.1978
Gjennomføringsfrist i EU
30.07.1980
Anvendelsesdato i EU
30.07.1980
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.07.1998
Anvendes fra i Norge
01.01.1999