Bilbeltedirektivet

Tittel

Rådsdirektiv 91/671/EØF av 16. desember 1991 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om obligatorisk bruk av bilbelter i kjøretøyer på under 3,5 tonn

Council Directive 91/671/EEC of 16 December 1991 on the approximation of the laws of the Member States relating to compulsory use of safety belts in vehicles of less than 3,5 tonnes

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.11.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsdirektivet, norsk utgave)

De enkelte staters lovgivning om obligatorisk bruk av bilbelter er vidt forskjellig fra den ene medlemsstat til den andre, og det er derfor nødvendig å harmonisere de nærmere regler om obligatorisk bruk av belter.

Påbudet om å bruke bilbelter i kjøretøyer på under 3,5 tonn bør harmoniseres for å sikre veifarende en større grad av sikkerhet.

Direktiv 76/115/EØF(4) og 77/541/EØF(5) omhandler de tekniske krav som stilles til bilbelter i motorvogner, men ikke bruken av bilbelter.

I resolusjon av 19. desember 1984(6) forpliktet Rådet og representantene for medlemsstatenes regjeringer, forsamlet i Rådet, seg til å påse at forslag vedrørende økt trafikksikkerhet vedtas hurtig, og oppfordret Kommisjonen til å legge fram forslag.

I resolusjoner fra Europaparlamentet om trafikksikkerhet(7) anbefales obligatorisk bruk av bilbelter for alle passasjerer, herunder barn, ved kjøring på alle veier og i alle seter i personkjøretøyer (unntatt i offentlige transportmidler).

Bruk av sikkerhetsutstyr for barn i seter som er utstyrt med bilbelter bør være obligatorisk.

I påvente av harmoniserte fellesskapsstandarder for sikkerhetsutstyr for barn, må alle medlemsstater godkjenne de standarder som tilsvarer medlemsstatenes krav.

Undersøkelser har dessuten vist at dersom bilbelte ikke benyttes, er det nesten like farlig å sitte i baksetet som å sitte foran, og at dersom baksetepassasjerer ikke bruker belte, er det økt risiko for skade på passasjerer foran, og derfor kan obligatorisk bruk av bilbelte for baksetepassasjerer bidra til å redusere tallet på drepte og skadede.

Ved fastsettelse av ikraftsettelsesdag for tiltakene nevnt i dette direktiv bør det avsettes tilstrekkelig tid til utarbeiding av nødvendige gjennomføringsbestemmelser, særlig i medlemsstater som ennå ikke har bestemmelser på dette området.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.12.1991
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.1992
Anvendelsesdato i EU
31.12.1992

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.1994
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.1994
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.09.1979
Anvendes fra i Norge
01.10.1979

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31991L0671
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro