Prospektforordningen 2017 om verdipapirer

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 av 14. juni 2017 om det prospektet som skal offentliggjøres når verdipapirer tilbys eller opptas til handel på et regulert marked, og om oppheving av direktiv 2003/71/EF

Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC

Siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 29.7.2020 og kunngjort 8.9.2020

Prospektforordningen etablerer et revidert regelverk for samordning av kravene til utforming, kontroll og distribusjon av prospekt ved offentlige tilbud av verdipapirer. Forordningen trådte hovedsakelig i kraft i 2019 og erstatter prospektdirektivet fra 2003. Gjennomføring av prospektforordningen innebærer at verdipapirhandellovens kapittel 7 er erstattet med forordningens regler på området for EØS-prospekt. Innlemming i EØS-avtalen krevde derfor Stortingets samtykke.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.2.2019)

Sammendrag av innhold
De overordnede formål med endringene som følger av prospektforordningen er å harmonisere og forenkle de regler som gjelder for krav til informasjonsgivning i forbindelse med tilbud om tegning eller kjøp samt ved notering av omsettelige verdipapirer i EØS-området. Sentrale mål med de nyereglene er å redusere kostnadene og dokumentasjonsbyrden for utstedere, samtidig som hensynet til tilstrekkelig investorbeskyttelse ivaretas. Forordningen utgjør et viktig element i etableringen av kapitalmarkedsunionen.

Innholdet er beskrevet i NOU 2018:10. Prospektforordningen medfører viktige endringer i dagens regelverk, herunder endringer i virkeområdet for prospektreglene og relevante unntaksregler. Det innføres også nye former for prospekt som skal gi enklere tilgang til kapital for små og mellomstore bedrifter. Videre innføres forenklede prospektkrav og mulighet for raskere godkjennelsesprosess for noterte utstedere gjennom innføring av regelverk for universelt registreringsdokument.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Prospektforordningen erstatter prospektdirektivet fra 2003 og endringsdirektivet fra 2010. Forordningen erstatter også kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 med senere endringer som er gitt i medhold av prospektdirektivet. Prospektforordningen skal utfylles av en rekke rettsakter som ennå ikke er vedtatt i EU. Gjennomføring av prospektforordningen innebærer at verdipapirhandellovens kapittel 7 må erstattes med forordningens regler på området for EØS-prospekt, mens det er adgang til å utarbeide nasjonale regler for tilbud som faller under forordningens beløpsgrense.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av prospektforordningen innebærer ingen direkte kostnader for investorene. Idet formålet med det nye regelverket er forenkling, antas at det ikke vil påløpe økte kostnader hos utsteder. Innføringen av det nye regelverket vil medføre økt bruk av ressurser en periode for Finanstilsynet. Det må også utarbeides IT systemer for rapportering til ESMA.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Beslutningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Prospektforordningen ble vedtatt i EU 14. juni 2017 og trer i kraft i sin helhet i EU 21. juli 2019. Visse unntak fra prospektplikt trådt i kraft i EU fra 20. juli 2017. Beløpsgrensen for å utarbeide tilbudsprospekt etter forordningen ble endret med virkning fra 21. juli 2018 i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.11.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.06.2017
Anvendelsesdato i EU
20.07.2017
Rettsakten erstatter
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.12.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.06.2019
Siste saker i EFTA-domstolen

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
10.04.2019
Lovproposisjon
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.06.2019
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1129
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro