PRIIPs-forordningen: informasjon om investeringsprodukter

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 av 26. november 2014 om nøkkeldokumenter for informasjon om sammensatte investeringsprodukter (PRIIPs)

Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 November 2014 on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs)

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.4.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.2.2020)

Forordningen stiller krav om at alle ikke-profesjonelle investorer gis et tresiders, standard format nøkkelinformasjonsdokument, såkalt «KID» (Key Information Document») før de signerer kontrakt om kjøp av sammensatte investeringsprodukter, såkalt «PRIIPs» (packaged retail and insurance-based investment products).Kravene til utarbeidelse av nøkkelinformasjon gjelder på tvers av bank-, forsikrings- og verdipapirsektoren. Formålet er å hjelpe investorene til å forstå og sammenlikne sammensatte investeringsprodukter, estimere totale kostnader ved investeringen, samt være oppmerksom på risiko-/avkastningsprofilen. Nøkkelinformasjonsdokumentet (KID) skal være klart adskilt fra reklame, og være samsvarende med de bindende avtaledokumentene.

Forordningen er ikke til hinder for at medlemstatene regulerer krav om nøkkelinformasjon også for produkter som faller utenfor forordningens virkeområde, så som pensjonsprodukter.

Det er vedtatt nivå 2-regler til PRIIPs. Disse er fastsatt i Kommisjonsforordning (EU) 2017/653 av 8. mars 2017, og gir supplerende og detaljerte regler om tekniske standarder for presentasjon, gjennomgang mv. av den nøkkelinformasjonen som skal gis.

Rettslige konsekvenser
Forordningen er EØS-relevant, og forventes inntatt i EØS-avtalen. EØS-regler som svarer til forordninger, gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen antas å være EØS-relevant.

Forordningen gir myndighet til EUs finanstilsyn EIOPA.

Gjennomføring i norsk rett krever endringer i flere lover på finansmarkedsområdet.

Andre opplysninger
Forordningen tilhører vedlegg IX til EØS-avtalen.

Status
Forordningen er vedtatt av Rådet og Europaparlamentet, og er offentliggjort i Official Journal. Forordningen trer i kraft i EU to år etter offentliggjøringen. EU-kommisjonen har foreslått ny frist for anvendelsen av PRIIPs-forordningen: 1. januar 2018.

Det er vedtatt nivå 2-regler for PRIIPs. Disse er fastsatt i kommisjonsforordning (EU) 2017/653 av 8. mars 2017. Disse gir supplerende og detljerte regler om tekniske standarder for presentasjon, gjennomgang mv. av den nøkkelinformasjonen som skal gis.

Finansdepartementet sendte saken på alminnelig høring 18. mai 2017, med høringsfrist 20. august 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.07.2012
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.11.2014
Anvendelsesdato i EU
31.12.2016
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.01.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
15.04.2016
Høring
Høring publisert
18.05.2017
Høringsfrist
20.08.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1286
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro