Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP)

Tittel

Rådsforordning (EØF) nr. 337/75 av 10. februar 1975 om opprettelse av Det europeiske senter for yrkesopplæring (CEDEFOP)

Council Regulation (EEC) No 337/75 of 10 February 1975 establishing a European Centre for the Development of Vocational Training

Siste nytt

Høring igangsatt av Kommisjonen 5.4.2017

Avtalegrunnlag:
Bilateral avtale Norge-EU
Program eller byrå:
Byrå

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kunnskapsdepartementets EU-strategi 2008-2009)

Cedefop er EUs institutt for utvikling av fag- og yrkesopplæring i Europa. Senteret ble opprettet i 1975 og har et trepartssammensatt styre bestående av representanter for medlemslandenes politiske myndigheter, arbeidstaker – og arbeidsgiverorganisasjonene.

Norge er assosierte medlemmer i styret som følge av EØS-avtalen, med en representant for Kunnskapsdepartementet, LO og NHO.

Cedefop er lokalisert til Thessaloniki i Hellas. Som del av kontingenten har Norge en nasjonal ekspert ved senteret.

Cedefops overordnede mål er å bidra til økonomisk og sosial utvikling i Europa gjennom å styrke grunnlaget for kunnskapsbasert politikkutforming innen fag- og yrkesopplæringen. Senteret skal assistere Kommisjonen i å utvikle politikk på feltet og å foreslå tiltak for å fremme fag- og yrkesopplæring i Europa. Cedefop samarbeider tett med Kommisjonen, medlemslandenes politiske myndigheter, partene i arbeidslivet og forskere.

Cedefops oppgaver skjer innenfor rammen av europeiske konvensjoner og avtaler som 2010-målene i Lisboa- og København-prosessen. Det innebærer at Cedefop har en viktig rolle i politikkutformingen i forhold til 2010-målene og videre prosesser og oppfølging av disse.

Cedefops oppgaver er også å tilby informasjon, dokumentasjon og analyse innen fag- og yrkesopplæringen overfor Kommisjonen og medlemslandene. Cedefop skal videre drive statistikkinnhenting og bearbeide data for sammenlignende statistikk mellom landene. Cedefop skal bidra til å fremme den europeiske og internasjonale dimensjonen i fag- og yrkesopplæringen, gjennom å initiere og iverksette utvekslingsprogrammer.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
10.02.1975
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet