Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: regler og prosedyrer

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 806/2014 av 15. juli 2014 om etablering av enhetlige regler og en enhetlig prosedyre for avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak i rammen av en avviklingsmekanisme (Single Resolution Mechanism) og et avviklingsfond (Single Resolution Fund) og om endring av forordning (EU) nr. 1093/2010 (SRM-forordningen)

Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund and amending Regulation (EU) No 1093/2010

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 16.05.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.05.2015)

Sammendrag av innhold
SRM-forordningen (forordning (EU) 806/2014) gjelder etablering av enhetlige regler og en enhetlig prosedyre for avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak i rammen av en avviklingsmekanisme (Single Resolution Mechanism) og et avviklingsfond (Single Resolution Fund) og om endring av forordning (EU) nr 1093/2010.

Formålet med forordningen er å legget til rette for effektiv og enhetlig krisehåndtering av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak innenfor EURO-sonen, og uten at midler tilføres fra skattebetalerne.

Bygger i stor grad på direktiv 2014/59/EU ("BRRD"), og har nær sammenheng med forordning 1024/2013 ("SSM - forordningen")

Vurdering
Forordningen gjelder i utgangspunktet kun EURO-land (og således ikke Norge), og det er kun artikkel 95 som anses EØS-relevant gjennom endringen av forordning (EU) 1093/2010 (EBA-forordningen). Artikkelen endrer bl.a. definisjon av "compentent authority", gir formannen i SRM observatørplass i det europeiske banktilsynets styre, og legger til rette for sammenligninger og informasjonsdeling mellom SRM og nasjonale avviklingsmyndigheter utenfor EURO-sonen. Forordning EU 1093/2010 er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Andre opplysninger
EØS-relevansen av forordningen knytter seg utelukkende til artikkel 95 som gjør endringer i EBA-forordningen, forordning 1093/2010. Det er en forutsetning for innlemmelse av artikkel 95 av SRM-forordningen i EØS-avtalen at EBA-forordingen tas inn.

Status
Forordningen er vedtatt i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.07.2014
Anvendelsesdato i EU
19.08.2014
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet