Havnestatskontrolldirektivet

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/16/EF av 23. april 2009 om havnestatskontroll

Directive 2009/16/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on port State control

Del av:

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 1.8.2022 med pressemelding

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Klikk på lenken til "Pakke:" (over) for en samlet oversikt over faktaark på nettstedet Europalov knyttet til den lovgivende pakken som denne saken tilhører.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.10.2013)

Sammendrag av innholdet
Direktiv 2009/16/EF om havnestatskontroll samler og erstatter direktiv 95/21/EF og de senere endringsdirektiv for å gjøre regelverket mer oversiktlig, i tillegg til å reformere havnestatsregimet i tråd med Lisboa-strategien. Forslaget er et av sju forslag som inngår i den tredje sjøsikkerhetspakken som ble fremmet 23. November 2005. Direktivet har som formål å drastisk redusere antall lavstandardskip i EU-farvann.

Gjeldende direktiv 95/21/EF om havnestatskontroll erstattes fra 1. januar 2011 med nytt kontrollregimet etter direktiv 2009/16/EF. Da erstattes gjeldende krav om kontroll av 25 % av fremmede skip som anløper medlemsstatens havn av nytt regime hvor havnestatskontroll skal gjennomføres på alle skip som anløper havner eller ankringsplass innenfor EU. Hver medlemsstat skal bidra til at alle skip blir kontrollert i forhold til antall skip som anløper dets havner. Kontrollforpliktelsen skal beregnes av de tre siste års gjennomsnitt.

Vurdering
Direktivet retter seg i hovedsak mot myndighetene. Norge er generelt positiv til det nye regimet som blant annet er ment å imøtekomme problem med oppfyllelse av kontrollforpliktelsen på 25 % for nordlige stater i Europa, ved at de fleste skip er kontrollert før de når våre farvann. Rettsakten er utarbeidet i samarbeid mellom Paris MOU og Kommisjonen / EMSA.

Direktivet er gjennomført i forskrift 30. desember 2010 nr. 1849 om kontroll med fremmede skip og flyttbare innretninger i norsk havn mv. (havnestatskontrollforskriften), samt i administrative bestemmelser.

Status
Enighet om en felles tekst ble oppnådd 13. mars 2009. Direktivet ble formelt fastsatt 23. april 2009. Direktivet er gjort til en del av EØS-avtalen i vedlegg XIII.V,56b, og ble gjennomført i norsk rett med virkning fra 01.01.2011.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 3.9.2015, p. 71-114
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.12.2010
Anvendes fra i Norge
01.01.2011
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0016
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro