Svoveldirektivet 2016 (kodifisering): reduksjon av svovelinnholdet i visse typer flytende brennstoff (kodifisering)

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/802 av 11. mai 2016 om en reduksjon av svovelinnholdet i visse flytende brennstoffer

Directive (EU) 2016/802 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 relating to a reduction in the sulphur content of certain liquid fuels

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.9.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.11.2016)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/802 om en reduksjon av svovelinnholdet i visse flytende brennstoffer (kodifiseringsdirektivet) erstatter direktiv 1999/32/EC slik dette er endret ved direktiv 2005/33/EC, 2009/30/EC og 2012/33/EU. Alle disse direktivene er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. I tillegg vil forordninger som gjelder i tilknytning til direktiv 1999/32/EC, som endret, også vil fanges opp, herunder forordning 1882/2003 og 219/2009 (vedtatt i komitologi). At det er snakk om kodifisering betyr at forslaget til direktiv ikke medfører endrede eller nye bestemmelser. En kodifisering innebærer at det vedtas et nytt direktiv som erstatter det gamle og konsoliderer vedtatte endringer, og det gjøres kun formelle ikke-substansielle endringer som er nødvendig av hensyn til selve kodifiseringen. Kodifisering er et instrument som benyttes for rettsakter som endres ofte for å gjøre reglene mer oversiktlige og bedre tilgjengelige for brukerne. EU publiserer ikke offisielle konsoliderte versjoner av sitt regelverk, og for rettsakter som endres ofte er det derfor nødvendig å konsultere opprinnelig direktiv og samtlige senere endringer for å kunne vite hva som er gjeldende EU-rett.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktivet endrer ikke gjeldende rett eller innfører ny rett, og forslaget innebærer ingen rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Direktivet innebærer ingen konsekvenser for næring eller sjøfolk. For administrasjonen vil det være behov for å gjennomføre normal EFTA-prosess, og EØS-henvisningsfeltene må endres i forskrifter som henviser til rettsaktene som erstattes av kodifiseringsdirektivet. Disse administrative kostnadene anses å være ubetydelige.

Sakkyndige instansers merknader
Forslag til direktiv har vært forelagt hovedorganisasjonene, som ikke hadde merknader til forslaget.

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Direktivet ble vedtatt i EU 11.05.2016, og trådte i kraft i EU 31. mai 2016.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.07.2014
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
11.05.2016
Anvendelsesdato i EU
10.06.2016
Rettsakten erstatter
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
09.02.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.02.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.02.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.09.2022
Anvendes fra i Norge
13.09.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016L0802
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro