Asbestdirektivet

Tittel

Europaparlament- og rådsdirektiv 2009/148/EF av 30. november 2009 om vern av arbeidstakere mot farer ved å være eksponert for asbest i arbeidet

Directive 2009/148/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the protection of workers from the risks related to exposure to asbestos at work

Siste nytt

Notat om planlagt revisjon av direktivet lagt fram av Kommisjonen 22.2.2022 med tilbakemeldingsfrist 22.3.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.5.2011)

Sammendrag av innhold
Notatet gjelder europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/148/EF av 30. november 2009 om beskyttelse av arbeidstakere mot helsefare relatert til eksponering for asbest, som er en kodifisering av eksisterende EU-regelverk på området. Direktivet erstatterrådsdirektiv 83/477/EØF av 19. september 1983 vedrørende beskyttelse av arbeidstakere mot helsefare relatert til eksponering for asbest (det andre individuelle direktivet i henhold til Artikkel 8 i direktiv 80/1107/EØF).

Status
Forskrift 26. april nr. 362 om asbest gjennomfører direktivets bestemmelser.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.11.2006
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
30.11.2009
Anvendelsesdato i EU
05.01.2010
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 3.9.2015, p. 235-243
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.12.2011
Anvendes fra i Norge
01.01.2013
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0148
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro