Aerosoldirektivet om spraybokser

Tittel

Rådsdirektiv 75/324/EØF av 20. mai 1975 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aerosolbeholdere

Council Directive 75/324/EEC of 20 May 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to aerosol dispensers

Siste nytt

Høring om evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 30.9.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens nettside om aerosoldirektivet, engelsk utgave)

This Directive covers non-reusable containers made of metal, glass or plastic and containing a gas compressed, liquefied or dissolved under pressure, with or without a liquid, paste or powder, and fitted with a release device allowing the contents to be ejected as solid or liquid particles in suspension in a gas, as a foam, paste or powder or in a liquid state.

The Aerosol Dispensers Directive 75/324/EEC (ADD) is one of the oldest Community directives regulating product safety.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.05.1975
Gjennomføringsfrist i EU
21.11.1976
Anvendelsesdato i EU
21.11.1976

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.03.1996
Anvendes fra i Norge
01.03.1996