Kapitaldirektivet (2. selskapsdirektiv) om kapitalforhold i selskaper av ASA-typen

Tittel

Annet rådsdirektiv 77/91/EØF av 13. desember 1976 om samordning av de garantier som kreves i medlemsstatene av selskaper som definert i traktatens artikkel 58 annet ledd for å verne selskapsdeltakeres og tredjemanns interesser når det gjelder stiftelsen av åpne aksjeselskaper og sikring og endring av deres kapital, med det formål å gjøre slike garantier likeverdige

Second Council Directive 77/91/EEC of 13 December 1976 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 58 of the Treaty, in respect of the formation of public limited liability companies and the maintenance and alteration of their capital, with a view to making such safeguards equivalent

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.12.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN - I (fra direktivets innledning, norsk utgave)

Samordningen som er angitt i artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) og i Det alminnelige program for opphevelse av restriksjoner på etableringsadgangen, som ble påbegynt ved direktiv 68/151/EØF(3), er særlig viktig i forhold til åpne aksjeselskaper fordi deres virksomhet spiller en fremtredende rolle i medlemstatenes økonomi og ofte strekker seg utover grensene for deres nasjonale territorium.

For å sikre et minste likeverdig vern både for disse aksjeselskapenes aksjeeiere og kreditorer, er det særlig viktig å samordne nasjonale bestemmelser om selskapenes stiftelse og om sikring, forhøyelse og nedsetting av selskapskapitalen.

På Fellesskapets territorium skal vedtektene eller stiftelsesdokumentet til åpne aksjeselskaper gjøre det mulig for alle interesserte å skaffe seg kjennskap til selskapets vesentlige kjennetegn og spesielt selskapets nøyaktige kapitalsammensetning,

Det bør vedtas fellesskapsbestemmelser for å bevare kapitalen som utgjør kreditorenes sikkerhet, særlig ved å forby enhver nedsetting av kapitalen ved uberettiget utdeling til aksjeeierne og ved å begrense selskapets mulighet til å erverve egne aksjer.

Med tanke på de mål som er nevnt i artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) må medlemsstatenes lovgivning om forhøyelse eller nedsetting av kapitalen sikre at prinsippene om likebehandling av aksjeeiere i samme stilling og vern av kreditorer som har krav før beslutningen om nedsetting av kapitalen, overholdes og harmoniseres.

BAKGRUNN - II (fra Kommisjonens faktaark, engelsk utgave)

This Directive establishes provisions which aim to protect shareholders and creditors of public limited liability companies by coordinating national provisions relating to the formation of companies and the maintenance, increase or reduction of their capital.

The Directive lays down minimum requirements in terms of information. The statutes or instrument of instruction of a public limited liability company should contain the following information:

- the type and name of the company;
- the objects of the company;
- the amount of capital;
- the rules governing appointing members responsible for the management, administration and supervision of the company.

Further information must be published in the statutes, the instrument of incorporation or in a separate document, including:

- the registered office;
- the value, number and form of the subscribed shares;
- the amount of subscribed capital;
- the identity of the signatories of the instrument of incorporation or the statutes.

In addition the Directive lays down the rules applicable to:

- the value of the minimum capital;
- the issuing and acquisition of shares;
- the distribution of dividends;
- financial aid accorded by companies for the acquisition of their shares;
- increases and reductions in capital;
- the dissolution of public limited liability companies.

With regard to these increases and reductions of capital, the Directive aims in particular to ensure that the Member States’ legislation ensures equal treatment to all shareholders who are in the same position, as well as protecting creditors.

This Directive limits the possibility for a public limited liability company to acquire its own shares. In order to prevent circumvention, Directive 92/101/CEE extends this rule to all capital companies covered by Directive 68/151/CEE in which the company indirectly holds a majority of the voting rights or on which it can exercise a dominant influence either directly or indirectly, even if the other company is governed by the law of a third country on the condition that it has a comparable legal forms.

Context
This Directive forms part of the Community’s harmonisation of company law and company governance process, an essential condition in realising the internal market.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.12.1976
Gjennomføringsfrist i EU
17.12.2008
Anvendelsesdato i EU
17.12.2008
Siste saker i EU-domstolen
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.1998
Anvendes fra i Norge
18.12.1998