Avfallsstatistikkforordningen

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2150/2002 av 25. november 2002 om avfallsstatistikk

Regulation (EC) No 2150/2002 of the 28 November 2002 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2002 on waste statistics

Siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 15.12.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, norsk utgave)

1) Fellesskapet har behov for regelmessige fellesskapsstatistikker for produksjon og håndtering av avfall fra foretak og privathusholdninger for å kunne overvåke gjennomføringen av avfallspolitikken. Dette danner grunnlag for å kontrollere om prinsippene om mest mulig gjenvinning og sikker disponering overholdes. Det kreves imidlertid fortsatt statistikkverktøy for å vurdere om prinsippet om avfallsforebygging overholdes, og for å sammenholde opplysninger om avfallsproduksjon med globale, nasjonale og regionale oversikter over ressursbruk.

2) Det må defineres begreper for beskrivelse av avfall og avfallshåndtering for å sikre at resultatene i avfallsstatistikkene er sammenlignbare.

3) Fellesskapets avfallspolitikk har ført til fastsettelse av et sett med prinsipper som skal følges av avfallsproduserende enheter og ved avfallshåndtering. Dette krever overvåking av avfallet ved forskjellige punkter i avfallsstrømmen, ved produksjon, innsamling, gjenvinning og disponering.

4) Rådsforordning (EF) nr. 322/97 av 17. februar 1997 om fellesskapsstatistikker(4) utgjør referanserammen for bestemmelsene i denne forordning.

5) For å sikre sammenlignbare resultater må avfallsstatistikkene utarbeides i samsvar med den fastsatte inndelingen, i et egnet format og innen en fastsatt frist etter referanseårets utløp.

6) Ettersom målene for det foreslåtte tiltak, å fastsette en ramme for utarbeiding av fellesskapsstatistikker for produksjon, gjenvinning og disponering av avfall, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene, på grunn av behovet for å definere begreper for beskrivelse av avfall og avfallshåndtering som sikrer at statistikkene fra medlemsstatene kan sammenlignes, og derfor bedre kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel, går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet.

7) Medlemsstatene kan ha behov for en overgangsperiode for å utarbeide sine avfallsstatistikker for alle eller enkelte av de økonomiske virksomheter A, B og G til Q i samsvar med NACE Rev. 1, som ble innført ved rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 av 9. oktober 1990 om statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen De europeiske fellesskap(5), dersom disse krever vesentlige tilpasninger av deres nasjonale statistikksystem.

8) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av denne forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen(6).

9) Kommisjonen har rådspurt Komiteen for statistikkprogrammet -

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 23.11.2006, p. 220-255
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
23.04.2004
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.04.2004
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.04.2004

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32002R2150
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro