Emballasjeforordningen 2004 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1935/2004 av 27. oktober 2004 om materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler og om oppheving av direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF

Regulation (EC) No 1935/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on materials and articles intended to come into contact with food and repealing Directives 80/590/EEC and 89/109/EEC

Siste nytt

Notat om planlagt revisjon av forordnigen lagt fram av Kommisjonen 18.12.2020 med tilbakemeldingfrist 29.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.6.2008)

Sammendrag av innhold
Ny rammeforordning innebærer en rekke endringer sammen­liknet med det tidligere rammedirektiv 89/109/EØF for materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler. Ved ikrafttredelse av denne rammeforordningen, vil rammedirektivet bli opphevet.
Forordningen viderefører glass- gaffelsymbol som et alternativ til å angi at produktet er egnet for kontakt med næringsmidler og opphever følgelig direktiv 80/590/EØF som introduserer symbolet som angir at materialer og gjenstander er egnet for kontakt med næringsmidler.
Ny rammeforordning for materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler viderefører viktige elementer i eksisterende regelverk så som:

• Generelle bestemmelser om at produktene ikke skal utgjøre en helsefare eller endre næringsmidlene på en uakseptabel måte

• Prinsippet om positiv merking

• Krav om skriftlige erklæringer

• Sikkerhetsklausul – som innebærer at produkter kan trekkes fra markedet uansett om de oppfyller alle bestemmelser i forordningen hvis myndighetene kan vise til dokumentert helsefare

Viktigste endringer i rammeforordning for materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler, sett i forhold til direktiv 89/109/EØF:

• Hjemmel for regulering av nye materialer. En liste over materialer som kan underlegges spesifikke reguleringer er listet i forordningens anneks I

• Tar høyde for teknologisk utvikling – regulering av aktive og intelligente materialer

• Prosedyrer for autorisering av stoffer og prosesser

• Krav til sporbarhet

• Dokumentasjonskrav

• Det skal etableres et referanselaboratorium i EU, samt nasjonale referanselaboratorier i samsvar med forslaget til kontrollforordning for mat og fôr

Regelverk eller forslag fra andre internasjonale organer: Codex arbeider ikke med næringsmiddel­emballasje. De har verken standarder eller umiddelbare planer om å utarbeide slike på emballasje­området

Europarådet arbeider med materialer og gjenstander i kontakt med nærings­midler og har utarbeidet retningslinjer og resolusjoner på flere områder, så som metaller og papp/papir.

Merknader
Gjeldene regelverk er forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler 21. desember 1993 nr. 1381 (matemballasjeforskriften). Forskriften er harmonisert med EUs regelverk. Rettsakten krever endring i forskrift.

For stoffer som ikke er godkjent stiller rammeforordningen opp visse søknads­prosedyrer i artikkel 8-11. Som kompetent nasjonal myndighet får Mattilsynet nye oppgaver. Søknader med dokumentasjon skal sendes til EFSA for vurdering. Mattilsynet skal ta imot søknaden og har et ansvar for å videresende dette til EFSA. Det er uklart hvorvidt i hvilken grad dette koordineringsansvaret vil føre til av nye arbeidsoppgaver for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Direktivet har vært presentert for aktuell industri og organisasjoner i Norge. Norsk industri mener det er viktig med harmoniserte krav til materialer og gjenstander. Industrien mener det er spesielt viktig med spesifikke doku­men­tasjonskrav som er harmonisert i hele EU/EØS-området, ettersom det er en generell holdning i bransjen at myndighetene i Skandinavia etterspør mer dokumentasjon enn myndigheter i andre deler av Europa.

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Mattilsynet har kommentarer til merkebestemmelsene i forord­nin­gen for omsetning i detaljleddet. I artikkel 12, paragraf 3 c) åpnes det for å gi merkeinformasjonen som oppslag ved varen. Mattilsynet mener at det, i detaljleddet, er viktig at merkeinformasjon er fysisk festet til varen, hvis det er teknisk mulig, jf. artikkel 12, paragraf 3 a-b), fordi det er lite sannsynlig at forbruker noterer seg merkeinforma­sjonen i kjøpsøyeblikket. Informasjon gitt i form av et oppslag ved varen eller på hyllekanten vil dessuten lett kunne forbyttes eller fjernes, slik at forbrukeren kan gå glipp av viktig informasjon om for eksempel bruksbegrensinger.

Pr. i dag gis nesten alltid merkeinformasjon i form av merking på produkt­enes ytteremballasje eller på etikett som er limt på emballasjen, noe som understreker at det, i de aller fleste tilfellene, er teknisk mulig å merke på en slik måte.

Mattilsynet mener dessuten det er en fordel om skillet mellom materialer i kontakt med næringsmidler og konstruksjonsprodukter i kontakt med vann presiseres klarere enn i dagens artikkel 1, paragraf 3 c).

Direktivet har vært drøftet spesifikt med de andre nordiske landene gjennom et prosjekt finansiert av Nordisk ministerråd som omfatter rammeforordningen.

Alle de nordiske land gir sin tilslutning til ny forordning og har bidratt i prosessen med å utforme regelverket. Blant annet arrangerte det nordiske nettverket i 2001 en workshop for aktiv og intelligent matemballasje som har vært et viktig bidrag i regelverksutviklingen for denne typen materialer.

Mattilsynets kommentarer vedrørende merking og behov for et klarere skille mellom materialer i kontakt med næringsmidler og vann­kontakt­materialer er spilt inn av Danmark under et møte i Rådet, uten at andre land støttet forslaget til endringer, eller at mer detaljerte krav til grensen mellom materialer i kontakt med næringsmidler og vannkontaktmaterialer ble trukket opp.

Norge deltar ikke under forhandlingene i Ministerrådet. Norge har derfor påvirket gjennom innspill til de andre nordiske land. Norge har også spilt inn syns­­punk­ter til den irske delegaten, i kraft av at Irland har hatt formann­skapet under behandlingen av rettsakten i EU.

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. juli 2005.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 27, 8.5.2008, p. 140-153
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2005
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.07.2005
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
27.10.2006

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32004R1935
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro