Økologiforordningen 1991 (endringer 2006) om økologisk produksjon og merking av landbruksprodukter og næringsmidler: endringsbestemmelser

Tittel

Rådsforordning (EF) nr. 1991/2006 av 21. desember 2006 om endring av forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjon av landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler

Council Regulation (EC) No 1991/2006 of 21 December 2006 amending Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.6.2008)

Sammendrag av innhold

Formål:
Forordning 1991/2006 (EF) endrer forordning 2092/91 (EØF). Endringene er foretatt fordi :

• at økologiske produkter må kunne importeres til EU, merket med henvisning til økologisk produksjon, hvis de har blitt produsert i henhold til eller ekvivalent med EUs regelverk.
• at tredjeland som har produksjonsstandarder og inspeksjonssystem tilsvarende EUs, skal kunne bli godkjent og en liste over disse landene skal publiseres (godkjent tredjelandsliste). Kontrollorgan eller kontrollmyndigheter som er kvalifisert til å utføre kontroll i land som ikke står oppført på den godkjente tredjelandslista, må også kunne godkjennes og føres opp på en liste over godkjente kontrollorgan og kontrollmyndigheter. Virksomheter i tredjeland som produserer i full overensstemmelse med EUs regler skal ha mulighet til å la sin virksomhet kontrolleres av de kontrollmyndigheter og kontrollorgan som er godkjent av Kommisjonen til dette formålet.
• regelverket angående medlemslandenes mulighet til å kunne godkjenne import av økologiske enkeltprodukter fra 3. land utløp 31.12.2006.

For ikke å avbryte den internasjonale handelen, er det nødvendig å videreføre denne muligheten til det nye systemet for import er på plass.

Innhold
Forordning 1991/2006 (EF) endrer hovedsakelig Artikkel 10 og 11 i forordning 2092/91 (EØF).

Artikkel 10 nr. 1 bokstav b er endret og det er en helt ny artikkel 11 i gjeldende økologiforordning, forordning (EØF) nr. 2092/91, slik at bestemmelsene gir oversikt over vilkårene for henholdsvis å kunne merke et importert produkt med EU-logoen og kunne importere et produkt fra et tredjeland og markedsføre dette i EU som økologisk.

Det fremgår av artikkel 11 nr. 1 og 2 at et produkt kan importeres fra et tredjeland og markedsføres i EU som økologisk dersom det er produsert etter bestemmelsene i økologiforordningen og virksomheten i tredjelandet har latt sin virksomhet være underlagt kontroll av en kontrollmyndighet eller et kontrollorgan i et EU-land.

En annen mulighet for import er at produktet importeres fra et tredjeland der Kommisjonen har vurdert produksjonsstandardene og kontrollregimene til å være ekvivalente med økologiforordningen eller retningslinjene i Codex Alimentarius, jf. artikkel 11 nr. 4. Dette kan enten skje ved at Kommisjonen har vurdert og ført opp landet som sådan på en liste over godkjente tredjeland, jf artikkel 11 nr. 4 eller, dersom landet som sådan ikke er godkjent, ved at Kommisjonen etter artikkel 11 nr. 5 har vurdert og godkjent et kontrollorgan i det aktuelle tredjelandet.

Videre fremgår av artikkel 11 nr. 3 bokstav c at virksomheten i tredjelandet faktisk må ha latt sine aktiviteter underlegges et kontrollsystem godkjent etter artikkel 11 nr. 4 eller et kontrollorgan godkjent etter artikkel 11 nr. 5. Dessuten fremgår det av ny artikkel 11 nr. 3 bokstav d at produktet må være omfattet av et sertifikat utstedt av kontrollmyndighetene eller kontrollorganet i et godkjent tredjeland (artikkel 11 nr. 4) eller av et godkjent kontrollorgan i det aktuelle tredjelandet (artikkel 11 nr. 5). Sertifikatet skal vise at produktet er produsert i samsvar med bestemmelsene. Som en overgangsordning fremgår det av artikkel 11 nr. 6 at det fortsatt på visse vilkår skal være mulig for en medlemsstat å tillate import fra tredjeland som ikke står på listen over godkjente tredjeland, dersom det kan godtgjøres at kravene i utkastet til artikkel 11 nr. 3 bokstav a og b er oppfylt. Det aktuelle produktet må i så fall følges av et sertifikat utstedt av importstaten eller av godkjent kontrollorgan i eksportlandet, som viser at produktet oppfyller disse vilkårene. Slike tillatelser må notifiseres til de andre medlemsstatene og Kommisjonen som i sin tur kan iverksette ytterligere undersøkelser om sakene. Slike tillatelser utløper senest 24 måneder etter at den første liste, (artikkel 11.5) av kontrollorgan og kontrollmyndighet er offentliggjort I medhold av artikkel 11 nr. 7 fremgår det at Kommisjonen etter fremgangsmåten i artikkel 14 nr. 2 kan fastsette mer detaljerte gjennomføringsbestemmelser om artikkel 11 og da spesielt i forhold til kriterier for godkjenning av henholdsvis tredjeland (artikkel 11 nr. 4) og kontrollorganer i tredjeland (artikkel 11 nr. 5), de offisielle listene om dette og sertifikatene som nevnt i artikkel 11 nr. 3 bokstav d og nr. 6. De nye reglene er gjort gjeldende for importordningen fra 1. januar 2007 som en endringsforordning til forordning 2092/91 (EØF), men er tenkt erstattet av den nye økologiforordningen fra 1. januar 2009. Praktiske konsekvenser:
Endringen betyr at et nytt importsystem skal etableres i løpet av de kommende 2-3 år, og at det kommer en overgangsordning på 12 måneder slik at importen under artikkel 11, nr. 6, i Økologiforordningen (import av økologiske produkter fra ikke godkjente tredjeland), kan fortsette.

De importtillatelser som er gyldige til og med den 31. desember 2006, vil umiddelbart få forlenget gyldighet til 31. desember 2007. Importører med slike tillatelser kan dermed uten videre fortsette importen i 2007.

Det nye importsystemet innebærer, at den nåværende ordning, hvor de enkelte medlemslandene utsteder importtillatelser til importører, godkjennes for å utføre økologikontroll i tredjeland og dessuten til å sertifisere de økologiske produkter som importeres til EØS. Kommisjonen skal sammen med medlemslandene godkjenne alle kontrollorgan innen de skal sertifisere økologiske produkter med henblikk på import til EU.

Overgangsordningen gir medlemslandene mulighet til å utstede importtillatelser i 12 måneder etter at Kommisjonen har offentliggjort den første lista med godkjente kontrollorganer i tredjeland. Overgangsperioden for import under artikkel 11, nr 6, vil dermed i praksis komme til å fungere i minst 2 år fra 1. januar 2007.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Dagens importsystem for økologiske produkter er kostbart og tidkrevende. Det nye regelverket legger opp til en forenkling av importsystemet, hvilket vil være en fordel for handel med økologiske varer fra tredje land. IFOAM, samt andre, har kommentert at IFOAMs regelverk bør kunne godtas som ekvivalent med EUs regelverk, i stedet for eller i tillegg til CODEX regelverket.

Det er lagt fram en forslag til ny forordning på økologiområdet (se notatdatabase KOM(2005)671), hvor denne rettsakten er en del av dette regelverket. Fordi dagens ordning utgikk 31.12.2006, måtte deler av den store endringen tre umiddelbart i kraft. Dette skjedde ved vedtak av Rådsforordning 1991/2006 av 19. desember 2006.

Forslaget angående KOM(2005)671 er tidligere lagt fram for Spesialutvalget, hvor SU finner forslaget akseptabelt. Det er ikke vesentlige endringer i nytt utkast. I Norge utløp regelverk på området 31.12.2006. For at vi skal kunne importere økologiske produkter fra tredje land, er det nødvendig at vi endrer regelverket vårt. Det er en fordel at vi er harmonisert med EU på dette området og Mattilsynet finner rettsakten akseptabel.

Andre opplysninger
På møtet med eksperter på økologisk landbruk fra EFTA og EU den 28. november 2006 i Brussel, ble forslag til rettsakt gjennomgått.

Rådsforordning 1991/2006 av 21. desember 2006 ble først publisert ved en feiltagelse i EU som 1997/2006. Fra Kommisjonen ble det sendt ut mail den 2. februar hvor det blir sagt at forordning (EF) 1991/2006, publisert i Official Journal L 27 side 11, erstatter 1997/2006 som ble publisert i Official Journal L 379 28. desember 2006. Innholdet ble ikke forandret, kun layouten av teksten ble endret.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.12.2005
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.12.2006
Anvendelsesdato i EU
01.01.2007
Opphører å gjelde
31.12.2008
Erstattes av
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 67, 2.12.2010, p. 155-158
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2007
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2007
Anvendes fra i Norge
14.12.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006R1991
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro