SIS II-vedtaket om Schengen informasjonssystemet

Tittel

Rådsvedtak 2007/533/JIS av 12. juni 2007 om opprettelse, drift og bruk av annen generasjon av Schengen informasjonssystem (SIS II)

Council Decision 2007/533/JHA of 12 June 2007 on the establishment, operation and use of the second generation Schengen Information System (SIS II)

Siste nytt

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 7.7.2022

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra stortingsproposisjonen)

Generelt om SIS
Schengen informasjonssystem ble operativt i 1995 og anses å være et vesentlig element i Schengen-samarbeidet. På nærmere bestemte vilkår kan medlemsstatene utveksle visse typer informasjon via registeret. Det dreier seg om opplysninger om personer som er ettersøkt med sikte på pågripelse og utlevering som følge av straffbare handlinger, personer som er etterlyst for det formål å forkynne dem offisielle dokumenter, personer fra stater utenfor Schengen-samarbeidet som er nektet innreise i en Schengen-stat, mindreårige og andre personer som står under andres omsorg, dersom de er savnet fra sitt daglige oppholdssted samt, gjenstander og dokumenter som skal sikres i forbindelse med etterforsking av kriminelle forhold. Meldinger om stjålne motorkjøretøyer med et sylindervolum på over 50 kubikkcentimeter kan dessuten registreres i SIS.

Bakgrunnen for SIS II var hovedsakelig at det eksisterende SIS ble ansett for å være teknisk foreldet. Man mente at systemet ikke hadde den kapasitet som er nødvendig for å imøtekomme fremtidige behov for en ytterligere intensivering av det europeiske politisamarbeid, herunder med de nye medlemsstatene. I tillegg fant man det hensiktsmessig å foreta en gjennomgang av det samlede regelverk for SIS med henblikk på eventuelle forbedringer eller endringer på bakgrunn av de erfaringer man har samlet i den perioden systemet har vært i drift.

SIS II bygger i all hovedsak på det eksisterende system og de regler som gjelder for det. SIS II inneholder imidlertid noen endringer, herunder endringer i de tekniske og strukturelle rammer for SIS, innføring av nye funksjoner og endringer i enkelte materiellrettslige regler.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
31.05.2005
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.06.2007
Anvendelsesdato i EU
27.08.2007
Siste saker i EU-domstolen

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
14.03.2008
Gjennomføring i norsk rett
Annen informasjon