Tilsetningsdirektivet: Kriterier for andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtningsmidler

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2008/84/EF av 27. august 2008 om spesifikke renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer enn fargestoffer og søtstoffer

Commission Directive 2008/84/EC of 27 August 2008 laying down specific purity criteria on food additives other than colours and sweeteners (Codified version)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.3.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.4.2010)

Sammendrag av innhold
Direktivet innebærer en kodifisering av direktivene som omhandler renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer enn fargestoff og søtstoff. Direktiv 96/77/EF gir renhetskriterier for denne kategorien tilsetningsstoffer, mens bruken av tilsetningsstoffene er regulert i direktiv 89/107/EF om bruk av tilsetningsstoffer i mat til humant konsum. Direktiv 96/77/EF har blitt endret en rekke ganger. Direktivet har nå blitt kodifisert for å gjøres enklere og mer oversiktlig. Det nye direktivet inneholder renhetskriterier for alle tilsetningsstoffer omfattet av direktiv 89/107/EF.

Merknader
Rettsakten medfører endringer i hjemlingen og henvisningene i forskrift av 21. desember 1993 nr 1378 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Endringen er av en slik karakter at den ikke trenger å høres, jf forvaltiningsloven § 37 fjerde ledd bokstav c.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Rettsakten medfører ingen administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning. Den vil heller ikke medføre noen matrielle endringer.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Kriterier for renhet og identitet (renhetskriterier) sikrer at tilsetningsstoffene som omsettes og brukes i næringsmidler er de samme som de risikovurderte tilsetningsstoffene. Å samle disse renhetskriteriene i et direktiv gjør det enklere for bransjen, tilsynet og forbrukerne å finne fram i bestemmelsene. Mattilsynet mener at direktivet er EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
27.08.2008
Anvendelsesdato i EU
10.10.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 26.3.2015, p. 233-407
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.03.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.03.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.03.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.03.2010
Anvendes fra i Norge
18.03.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0084
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro