Revisjonsdirektivet 2006 (8. selskapsdirektiv): Kvalitetssikring av godkjente revisorer

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet revisjon av årsregnskap og konsernregnskap, om endring av rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 84/253/EØF

Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts, amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC and repealing Council Directive 84/253/EEC

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 24.3.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Nærmere om direktivet (St.prp. nr. 81 (2006-2007))

Direktivet fastsetter krav til nasjonale regler om offentlig godkjenning av revisorer. Disse direktivkravene viderefører i det vesentlige tilsvarende krav i direktiv 84/253/EØF, som nå oppheves.

Direktivet inneholder utvidede og strengere krav til medlemsstatenes system for kvalitetssikring av godkjente revisorer. Kvalitetssikring av godkjente revisorer skal skje minst hvert sjette år. Det skal foretas kvalitetssikring minst hvert tredje år av revisorer som reviderer foretak av allmenn interesse. Kvalitetssikringen må være underlagt offentlig tilsyn. Direktivet innfører nye krav til registrering av revisorer og krav til revisjonsutførelsen, herunder bruk av internasjonale revisjonsstandarder. Direktivet skal klargjøre revisors plikter og fastsetter visse etiske prinsipper for å sikre revisors uavhengighet og objektivitet, blant annet i situasjoner der et revisjonsselskap også yter andre tjenester til revisjonsklienten. Direktivet stiller videre krav til revisors taushetsplikt, revisjonsberetningen, tilsyn og sanksjoner og bytte av revisor.

Direktivet fastsetter tilleggskrav for revisjon av børsnoterte foretak og andre foretak av allmenn interesse. Andre enn børsnoterte foretak kan unntas fra tilleggskravene. Revisorer og revisjonsfirmaer som reviderer slike foretak skal utarbeide en årlig rapport om åpenhet og innsyn i revisjonsforetaket. Foretak av allmenn interesse skal pålegges å opprette en revisjonskomité. Revisjonskomiteen skal blant annet overvåke at selskapets internkontroll, internrevisjon og systemer for risikohåndtering er effektive og gi anbefaling til styret om valg av revisor. Revisor skal rapportere til revisjonskomiteen om vesentlige forhold i revisjonen, og særskilt om vesentlige svakheter i internkontrollen av selskapets prosess for finansiell rapportering. Foretakene skal pålegges å skifte ut ansvarlig revisor eller, dersom foretaket revideres av et revisjonsfirma, oppdragsansvarlig revisor minst hvert syvende år.

Direktivet setter krav til nasjonale regler om godkjenning av revisorer fra andre medlemsstater og om godkjenning av revisorer fra tredjeland.

Direktivet har egne bestemmelser som legger til rette for samarbeid mellom tilsynsmyndighetene i de respektive EØS-statene og mellom EØS-statene og tredjeland slik som for eksempel USA.

Direktivet erstatter direktiv 84/253/EØF om godkjennelse av personer med ansvar for lovfestet revisjon av regnskaper.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.03.2004
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
28.10.2008
Gjennomføringsfrist i EU
29.06.2008
Anvendelsesdato i EU
01.01.2008
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 69, 17.12.2009, p. 314-334
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
28.10.2006
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
NO IS
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
01.06.2007
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.04.2008
Anvendes fra i Norge
04.04.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006L0043
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro