Elektrisitetsdirektivet 1996 (første): felles regler for det indre marked for elektrisk kraft (til 30.6.2004)

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/92/EF av 19. desember 1996 om felles regler for det indre marked for elektrisitet

Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 concerning common rules for the internal market in electricity

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 26.11.1999 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsdirektivet, norsk utgave)

1) Det er viktig å vedta tiltak for å sikre at det indre marked virker tilfredsstillende. Det indre marked skal utgjøre et område uten indre grenser, der fritt varebytte og fri bevegelighet for personer, tjenester og kapital er sikret.

2) Innføringen av et konkurransebasert elektrisitetsmarked er et viktig skritt i gjennomføringen av det indre marked for energi.

3) Bestemmelsene i dette direktiv berører ikke anvendelsen av traktaten, særlig bestemmelsene om det indre marked og konkurranse.

4) Innføringen av det indre marked for elektrisitet er særlig viktig for å øke effektiviteten i produksjon, overføring og distribusjon av dette produktet, samtidig som leveringssikkerheten og den europeiske økonomiens konkurranseevne styrkes og miljøvernhensyn ivaretas.

5) Det indre marked for elektrisitet må innføres gradvis, slik at elektrisitetsindustrien kan tilpasse seg den nye situasjonen på en fleksibel og ordnet måte, og slik at det tas hensyn til de forskjellige måtene elektrisitetssystemene for tiden er organisert på.

6) Innføringen av det indre marked for elektrisitet må fremme sammenkoplingen av og samkjøringsevnen for nett.

7) Rådsdirektiv 90/547/EØF av 29. oktober 1990 om transitt av elektrisk kraft gjennom hovednett​4 og rådsdirektiv 90/377/EØF av 29. juni 1990 om innføring av en framgangsmåte i Fellesskapet som sikrer åpenhet om prisene på gass og elektrisk kraft til sluttbrukere i industrien​5 utgjør første fase i innføringen av det indre marked for elektrisitet.

8) Det er nå nødvendig å treffe ytterligere tiltak med sikte på å gjennomføre det indre marked for elektrisitet.

9) I det indre marked må elektrisitetsforetak kunne opptre med sikte på å oppnå et konkurransebasert marked, uten at dette berører forpliktelser med hensyn til offentlige tjenester.

10) På grunn av strukturelle forskjeller i medlemsstatene er det for tiden forskjellige ordninger for regulering av elektrisitetssektoren.

11) I samsvar med nærhetsprinsippet bør det vedtas en ramme med alminnelige prinsipper på fellesskapsplan, men fastsettelsen av nærmere regler for gjennomføringen bør overlates til medlemsstatene, slik at den enkelte medlemsstat kan velge den ordning som best samsvarer med den aktuelle situasjonen.

12) Uansett hvordan markedet for tiden er organisert, må adgangen til nettet være åpen i samsvar med dette direktiv, og dette må føre til tilsvarende økonomiske resultater i medlemsstatene og dermed til et direkte sammenlignbart nivå for åpning av markedene og en direkte sammenlignbar grad av adgang til elektrisitetsmarkedene.

13) For enkelte medlemsstater kan det være nødvendig å pålegge forpliktelser til å yte offentlige tjenester av hensyn til forsyningssikkerheten og til forbruker- og miljøvern, dersom fri konkurranse alene etter deres oppfatning ikke nødvendigvis kan sikre dette.

14) Langtidsplanlegging kan være et av midlene til å oppfylle nevnte forpliktelser til å yte offentlige tjenester.

15) Traktaten inneholder særlige regler med hensyn til restriksjoner på fritt varebytte og konkurranse.

16) I henhold til traktatens artikkel 90 nr. 1 skal medlemsstatene overholde disse reglene med hensyn til offentlige foretak og foretak som er tildelt særretter eller eneretter.

17) I henhold til traktatens artikkel 90 nr. 2 er foretak som er blitt tillagt oppgaven å yte tjenester av allmenn økonomisk betydning, undergitt disse reglene på særlige vilkår.

18) Gjennomføringen av dette direktiv får virkninger på slike foretaks virksomhet.

19) Medlemsstatene må derfor når de pålegger foretak i elektrisitetssektoren forpliktelser til å yte offentlige tjenester, overholde relevante regler i traktaten som fortolket av Domstolen.

20) Ved innføringen av det indre marked for elektrisitet må det fullt ut tas hensyn til Fellesskapets målsetning om økonomisk og sosial utjevning, særlig på slike områder som infrastrukturer, nasjonalt og innenfor Fellesskapet, som brukes ved overføring av elektrisitet.

21) Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1254/96/EF av 5. juni 1996 om fastsetjing av eit sett retningslinjer for transeuropeiske nett i energisektoren​6 har bidratt til utviklingen av integrerte infrastrukturer for overføring av elektrisitet.

22) Det må derfor utarbeides felles regler for produksjon av elektrisitet og drift av nett for overføring og fordeling av elektrisitet.

23) Det finnes to systemer som kan anvendes for å åpne produksjonsmarkedet, en konsesjonsprosedyre og en anbudsprosedyre, og disse må forvaltes etter objektive, oversiktlige og ikke-diskriminerende kriterier.

24) Det skal tas hensyn til egenprodusenters og uavhengige produsenters stilling innenfor disse rammene.

25) Hvert overføringsnett skal være underlagt sentral forvaltning og styring, slik at nettets sikkerhet, pålitelighet og effektivitet sikres i produsentenes og deres kunders interesse. Det bør derfor utpekes en operatør for overføringsnettet med ansvar for drift, vedlikehold og om nødvendig utbygging av nettet. Operatøren av overføringsnettet må opptre på en objektiv, gjennomsiktig og ikke-diskriminerende måte.

26) Tekniske regler for driften av overføringsnett og direkte linjer må være gjennomsiktige og sikre samkjøringsevne.

27) Det må utarbeides objektive og ikke-diskriminerende kriterier for lastfordelingen mellom produksjonsanleggene.

28) Av miljøvernhensyn skal produksjon av elektrisitet fra fornybare kilder prioriteres.

29) På distribusjonsplanet kan forsyningsrettigheter gis til kunder som befinner seg i et bestemt område, og det må utpekes en nettoperatør med ansvar for drift, vedlikehold og om nødvendig utbygging av det enkelte fordelingsnett.

30) For å sikre oversiktlighet og likebehandling må overføringsfunksjonen i vertikalt integrerte foretak utføres uavhengig av andre aktiviteter.

31) Driften til en enekjøper skal være atskilt fra produksjons- og fordelingsvirksomheten til vertikalt integrerte foretak, og det må fastsettes grenser for utvekslingen av opplysninger mellom enekjøperaktiviteten og produksjons- og fordelingsaktivitetene.

32) Regnskapene til alle integrerte elektrisitetsforetak må være så oversiktlige som mulig, særlig for at eventuelt misbruk av en dominerende stilling skal kunne avsløres, f.eks. i form av unormalt høye eller lave tariffer eller diskriminerende praksis i forbindelse med tilsvarende ytelser. For dette formål må regnskapene føres atskilt for hver aktivitet.

33) Det bør også fastsettes at vedkommende myndighet skal ha tilgang til foretakenes interne regnskaper, samtidig som hensynet til fortrolige opplysninger ivaretas.

34) På grunn av mangfoldet i struktur og systemenes særegenheter i medlemsstatene bør det åpnes for forskjellige muligheter for adgang til nett i samsvar med objektive, oversiktlige og ikke-diskriminerende kriterier.

35) Det bør åpnes mulighet for å tillate opprettelse og bruk av direkte linjer.

36) Det må fastsettes beskyttelsesklausuler og framgangsmåter for tvisteløsninger.

37) Ethvert misbruk av dominerende stilling og enhver aggressiv atferd bør unngås.

38) Siden enkelte medlemsstater kan få særlige problemer med å tilpasse sine systemer, bør det åpnes mulighet for overgangstiltak eller unntak, særlig for drift av små isolerte nett.

39) Dette direktiv medfører en ytterligere grad av liberalisering. Etter iverksettingen vil det imidlertid fortsatt finnes hindringer for handelen med elektrisitet. Det kan derfor bli framlagt forslag til bedring av virkemåten til det indre marked for elektrisitet på bakgrunn av de erfaringer som er gjort. Kommisjonen bør derfor avgi rapport for Rådet og Europaparlamentet om anvendelsen av dette direktiv

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.12.1996
Gjennomføringsfrist i EU
19.02.1997
Anvendelsesdato i EU
19.02.1997
Opphører å gjelde
30.06.2004
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.11.1999
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2000
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2000

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.05.2002
Anvendes fra i Norge
17.05.2002

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31996L0092
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro