Livsforsikringsdirektivet 2002

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/83/EF av 5. november 2002 om livsforsikring (omarbeiding)

Directive 2002/83/EC of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 concerning life assurance (recast version)

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 24.2.2022 med pressemelding

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat, april 2004)

Sammendrag av innhold
Hensikten med direktivet er å kodifisere/samle de ulike livsforsikringsdirektivene i ett direktiv. Direktivet dekker de i dag gjeldende direktiver på området.

Merknader
Direktivet innebærer ikke materielle endringer i forhold til de direktivene som skal erstattes, og som Norge allerede har gjennomført.

Sakkyndige instansers merknader
Utkast til direktivet har vært behandlet i Kredittilsynet som ikke har hatt merknader utover ovennevnte.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 23.11.2006, p. 1612-1662
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.04.2004
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
27.04.2004
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
27.04.2004
Siste saker i EFTA-domstolen

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32002L0083
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro