Honningdirektivet

Tittel

Rådsdirektiv 2001/110/EF av 20. desember 2001 om honning

Council Directive 2001/110/EC of 20 December 2001 relating to honey

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.9.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert juli 2002)

Sammendrag av innhold
Direktivet innebærer en forenkling av det eksisterende direktivet om honning, rådsdirektiv 74/409/EØF, som er en del av EØS-avtalen (jf. Særskilt vedlegg 2 til St.prp. nr. 100 (1991-92) bind 4 s. 154). Direktivet innebærer ingen endringer av 74/409/EØF, men er å anse som en oppdatering i forhold til nye regler på området.

EUs generelle regelverk skal gjelde for produktene, særlig reglene om merking, kontaminanter og analysemetoder. Direktivet fastsetter definisjoner av honning og de ulike honningtyper, felles regler for sammensetning samt bestemmelser for angivelser i merkingen. Merking med opprinnelsesland hvor honningen er høstet, skal fremgå. Produktdefinisjoner, beskrivelser og bestemmelser om sammensetning er tatt ut av direktivet og inntatt som eget vedlegg.

Merknader
Forskrift om honning 20. desember 1993 nr. 1371 oppheves og erstattes av ny forskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.

Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og familiedepartementet, Fiskeridepartementet, Landbruksdepartementet, Miljødepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helsedepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.12.2001
Gjennomføringsfrist i EU
01.08.2003
Anvendelsesdato i EU
01.08.2003
Siste saker i EU-domstolen
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 49, 2.10.2003, p. 158-163
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.07.2002
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.07.2002
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2003

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.07.2003
Anvendes fra i Norge
01.08.2003

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32001L0110
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro