Roamingforordningen (2012): Internasjonal gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 531/2012 av 13. juni 2012 om gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett i Unionen (omarbeiding)

Regulation (EU) No 531/2012 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union (Recast)

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.9.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.1.2013)

Sammendrag av innhold
Dette er den tredje forordningen om internasjonal gjesting i offentlige mobilnett. Den første forordningen, (EF) nr. 717/2007, gjaldt for perioden 30. juni 2007 til juni 2010, mens endringsforordningen, (EF) nr. 544/2009, gjelder for perioden 1. juli 2010 til 30. juni 2012. For første gang innføres strukturelle virkemiddel ved regulering av internasjonal gjesting. Fra 1. juli 2014 skal sluttbrukere kunne inngå avtale om kjøp av gjestingstjenster fra en annen leverandør enn den vedkommende sluttbruker har avtale med for kjøp av nasjonale mobiltjenester og samtidig få beholde telefonnummeret og SIM-kortet (Subscriber Identity Modul). Det innføres i tillegg en tilgangsplikt på grossistnivå. Mobile nettverkstilbyder skal imøtekomme enhver rimelig anmodning om tilgang til internasjonal gjesting, også fra MVNOer (Mobil Virtuell Nettverkstilbyder) og tjenestetilbydere. Tilgang kan kun nektes basert på objektive kriteria. Videre innebærer et nye direktivet en forlengelse i tid og en utvidelse av innholdet i endringsforordning (EF) nr. 544/2009. Følgende pristaksregulering skal gjelde på sluttbrukernivå:


Gjeldende pris 1. juli 2012 1. juli 2013 1. juli 2014
Tale – ringe en samtale
(per min)
€ 0,35 € 0,29 € 0,24 € 0,19
Tale – motta en samtale
(per min)
€ 0,11 € 0,08 € 0,07 € 0,05
SMS (per SMS) € 0,11 € 0,09 € 0,08 € 0,06
Data (per MB) Ingen
regulering
€ 0,70 € 0,45 € 0,20

Tabell 1 Maksimale sluttbrukerpriser (eksklusiv mva.). Pristaksreguleringen på sluttbrukernivå opphører 30. juni 2017.

På grossistnivå foreslås følgende pristaksregulering:


Gjeldende pris 1. juli 2012 1. juli 2013 1. juli 2014
Tale (per min)
(per min)
€ 0,18 € 0,14 € 0,10 € 0,05
SMS (per min) € 0,04 € 0,03 € 0,02 € 0,02
Data (per MB) € 0,50 € 0,25 € 0,15 € 0,05

Tabell 2 Maksimale grossistpriser.

Pristaksreguleringen på grossistnivå gjelder for hele reguleringens varighet, inntil 30. juni 2022. Det er kun mindre endringer når det gjelder de ulike tiltakene som sikrer prisinformasjon til sluttbruker ved gjesting i andre offentlige mobilnett innenfor fellesskapet. Ordningen hvor sluttbruker mottar en SMS med informasjon om kostnader forbundet med å ringe og motta samtaler og å sende SMS når vedkommende sluttbruker reiser inn i et annet EU/EØS-land, utvides til også å gjelde land utenfor EU/EØS-området. Den samme utvidelsen gjøres for ordningen med varsling- og sperretjeneste ved datagjesting forutsatt at det besøkte nettet gir vedkommende sluttbrukers tilbyder av internasjonal gjesting anledning til å overvåke kundens bruk av data i sanntid. Sluttbruker skal videre på en enkel og kostnadsfri måte kunne velge bort slike løsninger.

Merknader
Den første forordningen, (EF) nr. 717/2007, trådte i EU i kraft 30. juni 2007, mens den på norsk side trådte i kraft 15. januar 2008. Endringsforordningen, (EF) nr. 544/2009, trådte i kraft 1. juli 2009 i EU og i Norge 1. april 2010. Dette er en forordning som vil få direkte virkning i medlemsstatene så fort den trer i kraft, 1. juli 2012. Forordningen vil måtte innlemmes i EØS-avtalen og det vil være nødvendig med en endring i forskrift om elektronisk kommunikasjon § 2-7 internasjonal gjesting. For norske sluttbrukere i forbruker- og bedriftsmarkedet vil den økonomiske konsekvensen bli positiv i og med at det blir billigere å ringe, motta samtaler, sende og motta SMS og å benytte seg av datatjenester på reise i EU/EØS-land. Det er vanskelig å forutsi den nøyaktige nettoeffekten av prisnedsettelsene for norske mobiltilbydere som følge av de reduserte pristakene i forordningen om internasjonal gjesting. Bakgrunnen for dette er at prisene reduseres både på grossist- og på sluttbrukernivå. Rettsakten vil videre trolig ha økonomiske konsekvenser for norske tilbydere av mobiltelefoni i form av nødvendig system- og nettverksutviklingsarbeid ved innføringen av et skille mellom tilbudet av nasjonale mobiltjenester og tilbudet av internasjonal gjesting til sluttbrukerne. Når det gjelder forvaltningsarbeid gir forordningen artikkel 16 nærmere regler for tilsyn med oppfyllelsen av forordningen. Nasjonale tilsynsmyndigheter skal i samarbeid med Kommisjonen blant annet føre tilsyn med etterlevelsen av forordningen, herunder overvåke prisnivået. Dette er imidlertid oppgaver som ble tillagt Post- og teletilsynet da forskriften som gjennomførte den opprinnelige forordningen trådte i kraft i januar 2008. Endringsforordningen innebærer dermed kun en forlengelse i tid av tilsynsoppgaven, samt at oppgaven blir noe mer omfattende. Departementet legger til grunn at tilsynet vil dekke dette innenfor rammene av gjeldende virksomhet.

Vurdering
Norge er positiv til den nye forordningen. Dette er en forordning som vil få direkte virkning i medlemsstatene så fort den trer i kraft. For at forordningen skal få virkning for Norge, vil det være nødvendig med en endring av forskrift om elektronisk kommunikasjon.

Konklusjon:
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel, og anbefales inntatt i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst.

Status
EU Parlamentet og Rådet vedtok 13. juni 2012 forordning nr. tre om internasjonal gjesting. Forordningen trådte for EU-landene i kraft 1. juli 2012.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 27.4.2017, p. 317-342
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
28.10.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.12.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.12.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.07.2012
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0531
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro