Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel (2014)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk (markedsmisbruksforordningen) og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF

Regulation (EU) No 596/2014 of European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC

Siste nytt

Delt ikraftsetting kunngjort 27.11.2020

EUs reviderte markedsmisbruksforordning fra 2014 erstatter tidligere regler om markedsmisbruk i tilknytning til finansielle instrumenter tatt opp til handel på regulerte markeder, og utvider virkeområdet for regelverket til å omfatte flere handelsplasser og instrumenter. Regelverket omfatter blant annet bestemmelser om innsidehandel, markedsmanipulasjon, ulovlig spredning av innsideinformasjon, føring av innsidelister og primærinnsideres meldeplikt. EØS-komiteen vedtok i oktober 2019 å innlemme EU-forordningen i EØS-avtalen. Beslutningen krevde parlamentsbehandling i Liechtenstein og Island, som nå er fullført. Den trer derfor i kraft 1. januar 2021, sammen med EØS-komitbeslutning nr. 306/2019, som omfatter 16 tilknyttede rettsakter. Europalovs kronologiske oversikt over EØS-beslutninger inkluderer lenker til de berørte rettsaktenes faktaark.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.10.2019)

Sammendrag av innhold
Ny forordning om markedsmisbruk (MAR) som erstatter direktiv 2003/6/EU. Hovedformålet med reguleringen er å bidra til velfungerende og trygge markeder med økt investorbeskyttelse og innebærer blant annet:

• Utvidelse av virkeområde til å omfatte flere handelsplasser og instrumenter.

• Forbudet mot innsidehandel og markedsmanipulasjon opprettholdes, med et utvidet anvendelsesområde.

• Nye regler om markedssonderinger.

• Endringer i regulering om føring av innsidelister.

• Endringer i regulering vedørende meldepliktig verdipapirhandel.

• Presisering av at algoritmehandel og såkalt "high frequency trading" omfattes av markedsmanipulasjonsbestemmelsen.

• Ytterliggere regulering av kompetente myndigheters kompetanse, sanksjonsmuligheter og samarbeid mellom kompetente myndigheter.

• Beskyttelsesordning for varslere ("whistle blowing").

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, med konstitusjonelt forbehold. Når det konstitusjonelle forbeholdet er løftet vil forordningen gjennomføres i verdipapirhandelloven ved inkorporasjon. Dvs at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
MAR inneholder nye krav for en utvidet krets av markedsaktører som blant annet vil kreve kompetanseheving og investeringer i systemer hos de private aktørene som er omfattet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant.

Gjennomføring av EØS-regler som svarer til forordningen vil kreve endringer i verdipapirhandelloven.

Status
Forordningen om markedsmisbruk ble vedtatt i EU 16. april 2014 og trådte i kraft i EU 3 juli 2016.

Finansdepartementet fremmet forslag for gjennomføring av MAR i norsk rett i Prop. 96 LS (2018-2019). Dette er nå vedtatt av Stortinget, men endringsforslagene har ikke trådt i kraft i norsk rett.

MAR ble innlemmet i EØS-avtalen den 25.10.2019. EØS-reglene vil tre i kraft når alle EØS/EFTA statene har løftet sitt konstitusjonelle forbehold.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.10.2011
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
16.04.2014
Anvendelsesdato i EU
02.07.2014
Hjemmel eller endrer
Siste saker i EU-domstolen
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
25.10.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island og Liechtenstein (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
10.04.2019
Lovproposisjon
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.06.2019
Anvendes fra i Norge
01.03.2021
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0596
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro