Tobakksdirektivet 2014

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU av 3. april 2014 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakk og beslektede varer og om oppheving av direktiv 2001/37/EF

Directive 2014/40/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco and related products and repealing Directive 2001/37/EC

Siste nytt

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.10.2021

Det reviderte tobakksdirektivet fra 2014 trådte i kraft i EU-landene 20. mai 2016. Direktivet er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen, men deler av det, herunder etablering av sporingssystem, sikkerhetsmerking og bevillingsordning for produksjon, import og eksport av tobakksvarer, er gjennomført i norsk rett ved lov av om endringer i tobakksskadeloven, som også gjennomfører tobakkskonvensjonens protokoll mot ulovlig handel med tobakk.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.3.2021)

Bakgrunn

Direktiv 2014/40/EU om tobakks- og tobakksrelaterte produkter ble vedtatt 3. april 2014, og erstatter tobakksproduktdirektivet av 2001. Direktivet medførte både revisjon av eksisterende regelverk samt regulering av nye områder. Bakgrunnen for revisjonen var at forrige direktiv var utdatert i forhold til den markedsmessige, vitenskapelige og internasjonale utviklingen, spesielt sett i lys av tobakkskonvensjonen som alle EU-landene samt EU er part til.

Sammendrag av innhold

Direktivets hovedkrav som medfører behov for endringer i norsk regelverk:

  • Nye og større helseadvarsler på røyketobakk
  • Ny tekstadvarsel på røykfri tobakk som skal stå på begge sider av pakningen (i dag kun én side)
  • Helseadvarsler på urtebaserte røykeprodukter, samt krav om ingrediensrapportering
  • Forbud mot smakstilsetninger i sigaretter og rulletobakk.
  • Forbud mot tilsetninger som gir inntrykk av helsemessige fordeler eller har fargeegenskaper, og forbud mot villedende elementer på pakningene. Dette forbudet gjelder alle tobakksvarer og e-sigaretter.
  • Felles sikkerhetsmerke og nytt sporingssystem for å hindre ulovlig handel med tobakk.
  • Forbud mot eller registreringsordning for fjernsalg (valgfritt, Norge har valgt registreringsordning).
  • Nytt regelverk for e-sigaretter. Import og salg av e-sigaretter er i dag forbudt i Norge. Direktivet krever etablering av en registreringsordning og fastsetter en rekke produktkrav samt regler for tilsyn, markedsovervåking og salg av produktene.
  • Direktivet utvider tobakksindustriens rapporteringsplikter når det gjelder ingredienser i og utslipp fra tobakksvarer for å kunne vurdere deres tiltrekningskraft, avhengighetsskapende egenskaper og toksisitet.
  • Registrerings- eller godkjenningsordning for nye typer tobakksvarer (valgfritt, Norge har valgt godkjenningsordning). Norge har i dag et forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter.

Merknader

Direktivet medfører behov for endringer i tobakksskadeloven av 9. mars 1974 nr. 14 med forskrifter. Nødvendige lovendringer er allerede vedtatt av Stortinget, jf. Prop. 142 L (2015-2016) og Prop. 75 L (2017-2018). Forskrifter var på høring sommeren 2016 og 2020 (ulovlig handel). 

Gjennomføring av direktivet avventer innlemmelse i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen av direktivet vil medføre økonomiske og administrative konsekvenser, men mange av disse vil dekkes inn gjennom avgifter og gebyrer som belastes tobakksindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært til behandling i SU Helse og ble funnet EØS-relevant og akseptabel. Det er imidlertid behov for enkelte tekniske tilpasninger i tillegg til unntak fra EUs snusforbud og andre særreguleringer for snus

Vurdering

Direktiv anses som EØS-relevant og akseptabelt.

Status

Rettsakten har vært behandlet i EØS-spesialutvalget for helse. Nødvendige lovendringer er vedtatt av Stortinget, jf. Prop. 142 L (2015-2016) og Prop. 75 L (2017-2018). Forskrifter var på høring sommeren 2016 og 2020 (ulovlig handel). 

Gjennomføring av direktivet avventer innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.02.2016