Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/94/EF av 22. oktober 2008 om vern av arbeidstakerne ved arbeidsgiverens insolvens

Directive 2008/94/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on the protection of employees in the event of the insolvency of their employer

Siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 1.3.2023 og kunngjort i EU-tidende 30.5.2023

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets omtale i forbindelse med innlemmelsen i EØS-avtalen i april 2009)

Sammendrag av innhold
Direktivet innebærer en kodifisering av insolvensdirektivet av klarhets- og rasjonaliseringshensyn. Insolvensdirektivet (80/987/EØF) har ved flere anledninger blitt vesentlig endret, slik at det forut for vedtakelsen av direktiv 2008/94/EF var problematisk å finne frem til gjeldende rett på området.

Merknader
Direktivet medfører ikke behov for materielle endringer i det norske lønnsgarantiregelverket da det norske regelverket har blitt endret ved tidligere anledning for å være i overensstemmelse med direktivet. Henvisningene i forskrift 1998-10-28 nr. 999 § 1-1 nr. 2 litra b må imidlertid oppdateres.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært til behandling i spesialutvalget for personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø, der Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Justisdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 12.6.2014, p. 259-265
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
24.04.2009
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
25.04.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.10.2010
Annen informasjon (EFTA/EØS)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.08.2009
Anvendes fra i Norge
14.08.2009
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0094
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro