Forsyningsvirksomhetdirektivet 2014 for vann, energi, transport og post

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU av 26. februar 2014 om innkjøp foretatt av enheter som driver virksomhet innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttjenester, og om oppheving av direktiv 2004/17/EF

Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors and repealing Directive 2004/17/EC

Siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.10.2022 og kunngjort i EU-tidende 19.12.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.2.2017)

Sammendrag av innhold
Nytt direktiv om offentlige anskaffelser innen forsyningssektorene avløser direktiv 2004/17/EC om det samme. Direktivet ble vedtatt 26. februar 2014, samtidig med et nytt direktiv for klassisk sektor og et nytt direktiv om konsesjonskontrakter. I forkant av dette var det gjennomført en bred høring om reglene, blant annet i form av en grønnbok våren 2011. I denne høringen ble det blant annet gitt uttrykk for behov for enklere og mer fleksible regler. Kommisjonens forslag har vært gjenstand for trilogforhandlinger mellom Rådet, Parlamentet og Kommisjonen.

Mange av bestemmelsene i gjeldende direktiv for forsyningssektorene er de samme som i direktiv for klassisk sektor. Endringer blir da sammenfallende med endringer i klassisk sektor, og det vises derfor generelt til EØS-notatet om nytt direktiv om offentlige anskaffelser.

Bestemmelsene i direktiv for forsyningssektorene er gjennomgående mer fleksible enn i klassisk direktiv, og det er ikke gitt like omfattende prosedyreregler. En del av endringene i prosedyrereglene for klassisk sektor er derfor ikke relevante for forsyningssektorene.

De viktigste av endringene som bare gjelder forsyningssektorene, er endringer i prosedyren for å få fritak fra direktivet når aktiviteten er utsatt for tilstrekkelig konkurranse (art. 30 i gjeldende direktiv). Oppdragsgivere som driver leting etter olje og gass er unntatt fra direktivet, siden denne sektoren er funnet å være utsatt for tilstrekkelig konkurranse. Det gjøres også enkelte endringer knyttet til bruk av rammeavtaler og avvisning av tilbud på grunn av forhold ved leverandøren.

Merknader
En gjennomføring i Norge vil skje i form av en ny lov om offentlige anskaffelser og en ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene. Nærings- og fiskeridepartementet har fremmet forslag om ny lov om offentlige anskaffelser, se Prop. 51 L (2015-2016).

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget har, sammen med forslag til nytt direktiv om offentlige anskaffelser, vært behandlet i spesialutvalget for offentlige anskaffelser. Det har også vært innhentet synspunkter fra kontaktutvalget for offentlige anskaffelser. I samråd med spesialutvalget for offentlige anskaffelser samt Island og Liechtenstein er det utarbeidet et EØS/EFTA-posisjonsnotat, som er fremmet for Rådet, Europaparlamentet, Kommisjonen og andre relevante aktører. Det er ikke utarbeidet en særlig EØS/EFTA-kommentar eller norsk posisjon til endringsforslagene som bare gjelder direktiv for forsyningssektorene.Videre har Norge spilt inn "non-papers" til forhandlingene på enkelte områder. Norge avga i 2011 høringsuttalelse til Kommisjonens grønnbok om modernisering av EUs anskaffelsespolitikk (brev fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 15. april 2011 til EU-Kommisjonen).

Direktivet anses EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering
Direktivet anses EØS-relevant og akseptabelt. Det inneholder imidlertid enkelte bestemmelser om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser, tilgang til kontrakter fra tredjeland og forholdet til slike tredjeland som ikke anses EØS-relevant.

Status
Direktivet er gjennomført ved anskaffelsesloven av 17. juni 2016 nr. 73 og forsyningsforskriften av 12. august 2016 nr. 975.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 84, 13.12.2018, p. 636-725
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2016
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2017
Annen informasjon (EFTA/EØS)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
29.04.2016
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.06.2016
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0025
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro