Eurodac I-forordningen 2000 om EUs fingeravtrykksdatabase

Tittel

Rådsforordning (EF) nr. 275/2000 av 11 desember 2000 om opprettelse av 'Eurodac' for sammenligning av fingeravtrykk for effektiv anvendelse av Dunblin-konvensjonen

Council Regulation (EC) No 2725/2000 of 11 December 2000 concerning the establishment of 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention

Avtalegrunnlag:
Bilateral avtale Norge-EU

Nærmere omtale

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.12.2000

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
21.12.2000