Karbonlagringsdirektivet: lagring av karbondioksyd (CO2)

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/31/EF av 23. april 2009 om geologisk lagring av karbondioksyd og om endring av rådsdirektiv 85/337/EØF, europaparlaments- og rådsdirektivene 96/61/EF, 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF og forordning (EF) nr. 1013/2006

Directive 2009/31/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the geological storage of carbon dioxide and amending Council Directive 85/337/EEC, European Parliament and Council Directives 2000/60/EC, 2001/80/EC, 2004/35/EC, 2006/12/EC, 2008/1/EC and Regulation (EC) No 1013/2006
Del av:

Siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 31.10.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Klikk på lenken til "Pakke:" (over) for en samlet oversikt over faktaark på nettstedet Europalov knyttet til den lovgivende pakken som denne saken tilhører.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.3.2012)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens forslag til direktiv om geologisk lagring av CO2 (CO2-lagringsdirektivet) ble lagt frem 23. januar 2008. Etter behandling i Rådet og Parlamentet oppstod enighet om innholdet i direktivet under første lesning i Parlamentet i desember 2008. Direktivet ble endelig vedtatt 23. april 2009.

Direktivet etablerer det juridiske rammeverket for en miljømessig sikker lagring av CO2. Det stilles krav om etablering av en konsesjonsordning for leting etter, utbygging og overvåkning av lagringssteder for CO2, tillatelse til lagring av CO2, renhetsgrad for CO2-strømmen, overvåking av lagret CO2, rapportering til myndighetene m.v. På disse punktene bygger direktivet i stor grad på regelverk som allerede er etablert under internasjonale havmiljøkonvensjoner Norge er bundet av (OSPAR-konvensjonen for Nord-øst Atlanteren og den globale London-protokollen).

Kravene skal innarbeides i en tillatelse til lagring som skal utstedes i forbindelse med hvert enkelt lagringsprosjekt. EU-kommisjonen skal få oversendt medlemsstatenes utkast til tillatelse til lagring og kan innen fire måneder gi en rådgivende uttalelse til medlemslandene.

Direktivet stiller også krav om tildeling av tillatelse til leting etter mulige lagringssteder, herunder om tildelingsprosessen.

Det skal foreligge et system for faste og uanmeldte inspeksjoner. Videre inneholder forslaget bestemmelser om avslutning av lagringen, overføring av det juridiske ansvaret for lagringsstedet til staten, finansiell sikkerhet i forbindelse med lagringsprosjekter, adgang for tredjeparter til transportnettverk og lagringssteder m.v.

Per i dag fastsettes det krav i utslippstillatelsen etter forurensningsloven om overvåking og rapportering av lagret CO2 (jf prosjektene på Sleipner og Snøhvit).

Direktivet regulerer ikke direkte fangst eller transport av CO2 da dette forutsettes dekket av annet EU-regelverk. Det forutsettes likevel at det skal sikres tredjepartsadgang til CO2-rørledninger og lagringssteder for CO2. Det samme gjelder spørsmål om CO2-fangst og lagring og forholdet til kvotedirektivet/kvotehandel, statsstøtteregelverket m.v.

Direktivet gjør samtidig mindre justeringer i en rekke andre rettsakter for å tilrettelegge for CO2-lagring:

-Direktiv 85/337/EF - konsekvensutredninger også omfatte rørledninger for transport av CO2

-Direktiv 2000/60/EF - rammedirektivet for vann - unntak fra forbud mot injisering som kan forurense grunnvann

-Direktiv 2002/80/EF - direktiv om store forbrenningsanlegg - utrede om CO2-håndtering er mulig og i så fall sette av plass på nye anlegg til dette

-Direktiv 2004/35/EF - miljøansvarsdirektivet - skal også gjelde for CO2-lagring

-Forordning (EF) 1013/2006 - transport og avfall - unntak for CO2 for lagring

-Direktiv 2008/1/EF - IPPC-direktivet - skal også gjelde for CO2-håndtering

Merknader
Direktivet er hjemlet i EF-traktaten 175(1).

Sakkyndige instansers merknader
Direktivet behandles i spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert.

MD og OED sendte 10. juli 2008 direktivforslaget på alminnelig høring, med høringsfrist 1. september 2008. Departementene mottok til sammen 11 høringssvar. Høringsinstansene var generelt positive til direktivet og pekte på at dette ville bidra til å skape klarhet rundt det rettslige rammeverket for CO2-lagring i Europa. Samtidig ble det pekt på at dette er en virksomhet under stadig utvikling der det er behov for relativ fleksible reguleringer.

Vurdering
Unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 15 jf.

Status
Forslaget ble vedtatt av kommisjonen den 23.01.2008 og oversendt Rådet og Parlamentet for behandling i henhold til medbestemmelsesprosedyren i art 251.

Rådet og Parlamentet oppnådde enighet om innholdet i direktivet i forbindelse med første lesning i Parlamentet i desember 2008. Direktivet ble endelig vedtatt 23. april 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.01.2008
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.04.2009
Gjennomføringsfrist i EU
25.06.2011
Anvendelsesdato i EU
25.06.2011
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 54, 29.9.2016, p. 449-470
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
25.10.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
15.06.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.07.2013
Anvendes fra i Norge
03.07.2013
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0031
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro