Energi- og klimapakken 2007-2008

Tittel EU-forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS-vedtak EØS-beslutningens ikrafttredelse Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Innsatsfordelingsbeslutningen: medlemsstatenes innsats for å redusere klimagassutslippene KOM(2008) 17 32009D0406
Retningslinjer for statstøtte til miljøvern 52008XC0401(03)
Evaluering av landenes handlingsplaner for energieffektivisering
Energikraftverk basert på fossilt brensel med karbonfangst- og lagring
Energi- og klimapakken: Europas klimaendringsmål for 2020
Kvotehandelsdirektivet (ETS) endringsbestemmelser 2009 om utvidelse av EUs kvotehandelsystem for klimagasser KOM(2008) 16 32009L0029 Nr. 152/2012 FOR 2013-04-02 nr 333
Karbonlagringsdirektivet: lagring av karbondioksyd (CO2) KOM(2008) 18 32009L0031 Nr. 115/2012 FOR 2013-07-03 nr 856 , FOR 2014-10-22 nr 1338, FOR 2014-12-05 nr 1518
Fornybardirektivet 2009 om økt bruk av fornybar energi KOM(2008) 19 32009L0028 Nr. 162/2011 FOR 2011-12-21 nr 1469 , FOR 2011-12-21 nr 1470, FOR 2011-12-21 nr 1481 , FOR 2013-09-11 nr 1122
CO2-utslippsskrav for personbiler KOM(2007) 856 32009R0443 Nr. 109/2017 FOR 2012-01-03 nr 5, LOV 2018-12-14 nr 96, FOR 2018-12-14 nr 1921, FOR 2018-12-28 nr 2247
Drivstoffdirektivet (endring): Kvaliteten til bensin og dieselolje - reduksjon av drivhusgasser KOM(2007) 18 32009L0030 Nr. 270/2015 FOR 2015-11-02 nr 1261