Energi- og klimapakken 2007-2008

Forsiden - Pakke - Energi- og klimapakken 2007-2008
Tittel EU-forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS-vedtak EØS-beslutningens ikrafttredelse Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Fornybardirektivet 2009 om økt bruk av fornybar energi
05.12.2010
20.12.2011
01.01.2012
Drivstoffdirektivet (endring): Kvaliteten til bensin og dieselolje - reduksjon av drivhusgasser
31.12.2010
01.11.2015
02.11.2015
Karbonlagringsdirektivet: lagring av karbondioksyd (CO2)
25.06.2011
01.06.2013
03.07.2013
CO2-utslippsskrav for personbiler
01.01.2010
01.02.2019
01.01.2019
Kvotehandelsdirektivet (ETS) endringsbestemmelser 2009om utvidelse av EUs kvotehandelsystem for klimagasser
01.01.2013
27.07.2012
02.04.2013
Innsatsfordelingsbeslutningen: medlemsstatenes innsats for å redusere klimagassutslippene
25.06.2009
Retningslinjer for statstøtte til miljøvern
02.04.2008
16.07.2008
Evaluering av landenes handlingsplaner for energieffektivisering
Energikraftverk basert på fossilt brensel med karbonfangst- og lagring
Energi- og klimapakken: Europas klimaendringsmål for 2020