IPPC-direktivet: integrert forebygging og bekjempelse av forurensing

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/1/EF av 15. januar 2008 om integrert forebygging og bekjempelse av forurensing (kodifisert utgave)

Directive 2008/1/EC of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 concerning integrated pollution prevention and control

Siste nytt

EØS-komitevedtak notifisert av Island 22.3.2012: ikrafttredelse 1.5.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.10.2012)

Sammendrag av innhold
Direktivet er en såkalt kodifisert versjon (codified version) av det opprinnelige IPPC-direktivet med etterfølgende endringer. Bestemmelsene er søkt gjort lettere tilgjengelige. Man vil finne at en del bestemmelser er renummerert, omstrukturert eller flyttet på, men direktivet innebærer ingen materielle endringer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Vurdering
Direktivet anses EØS-relevant. Det kreves ikke annen tilpasningstekst enn den som gjelder for det opprinnelige IPPC-direktivet med senere endringer inntatt i EØS-avtalen. Direktivet vil ikke kreve endringer i norsk internt regelverk utover at henvisninger må endres for å reflektere at bestemmelsene er samlet i et nytt direktiv.

Andre opplysninger
Dette nye IPPC-direktivet må ikke forveksles med det pågående arbeidet for et revidert og utvidet regelverk på IPPC-området.

Status
Direktivet er vedtatt i EU. Det er funnet relevant og akseptabelt av alle EFTA/EØS-land.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.09.2006
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.01.2008
Anvendelsesdato i EU
04.02.2008
Opphører å gjelde
07.01.2014
Erstattes av
Siste saker i EU-domstolen
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2016, p. 388-409
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.01.2009
Vedtatt i EØS-komiteen
10.02.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0001
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro