Kvotehandelsdirektivet (ETS): endringsbestemmelser 2004 om handel med utslippskvoter for klimagasser

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/101/EF av 27. oktober 2004 om endring av direktiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet, i samsvar med Kyoto-protokollens prosjektbaserte ordninger

Directive 2004/101/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 amending Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community, in respect of the Kyoto Protocol's project mechanisms

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.2.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Miljøverndepartementets bakgrunnsnotat - oktober 2007

Sammendrag av innhold
Mekanismedirektivet åpner for at landene ved oppgjøret av kvoteplikten kan konvertere sertifiserte utslippsenheter fra Den grønne utviklingsmekanismen ("certified emission reductions")[1] til EU kvoter ("EU-allowances") som kan benyttes i EUs kvotesystem fra 2005. Fra 2008 blir det også adgang til å konvertere utslippsenheter fra Felles gjennomføring ("emission reduction units")[2] til EU-kvoter.

Direktivet åpner ikke for at de kvotepliktige skal kunne få godskrevet kvoter fra prosjekter innenlands som leder til utslippsreduksjoner fra utslippskilder som ikke omfattes av kvotedirektivet.

Direktivet legger ikke begrensninger på private virksomheters adgang til å generere eller erverve utslippsenheter som stammer fra bruk av Den grønne utviklingsmekanismen og Felles gjennomføring, så lenge disse utslippsenhetene holdes utenfor EUs kvotesystem. Direktivet legger heller ikke restriksjoner på staters bruk av Kyoto-mekanismene.

Kvantitative begrensninger
Fra 2008 skal bruk av utslippsenheter fra Den grønne utviklingsmekanismen og Felles gjennomføring bare tillates opp til en viss prosent av tildelingen til den enkelte kvotepliktige. Landene skal selv spesifisere dette prosenttaket i den nasjonale allokeringsplanen. Ved godkjennelsen av tildelingsplanene har Kommisjonen i praksis godkjent prosenttak på mellom 7 og 20 prosent. Kommisjonen har imidlertid gjort det klart at alle land kan sette taket så høyt som 10 prosent dersom de ønsker det.

Kvalitative begrensninger
Direktivet slår fast at utslippsenheter fra kjernekraftprosjekter, og fra skogplantingsprosjekter og andre prosjekter som øker opptaket av klimagasser gjennom arealbruk, ikke skal godtas til bruk i kvotesystemet.

Landene må ved godkjenningen av vannkraftprosjekter med produksjonskapasitet over 20 megawatt, sørge for at relevante internasjonale kriterier og retningslinjer - herunder kriterier og retningslinjer fra Verdenskommisjonen for dammer - respekteres.

Utslippsenheter fra prosjekter som direkte eller indirekte reduserer eller begrenser utslipp fra anlegg som omfattes av kvotedirektivet
Bruk av utslippsenheter fra prosjekter under Den grønne utviklingsmekanismen eller Felles gjennomføring i land og sektorer som omfattes av EUs kvotesystem, er regulert særskilt. Hvis slike prosjekter direkte reduserer eller begrenser utslipp fra anlegg som omfattes av kvotedirektivet, vil kvoter fra disse prosjektene bare kunne utstedes hvis likelydende antall EU-kvoter kanselleres av driftslederen for anlegget. Likeledes, hvis slike prosjekter indirekte reduserer eller begrenser utslipp fra anlegg som omfattes av kvotedirektivet, vil kvoter fra disse prosjektene bare kunne utstedes hvis likelydende antall EU-kvoter kanselleres fra vertslandets nasjonale register. Utslippsenheter fra prosjekter under Den grønne utviklingsmekanismen eller felles gjennomføring i land og sektorer som omfattes av EUs kvotesystem, kan bare konverteres til bruk i EU-systemet fram til 31. desember 2012.

Krav om kansellering av utslippsenheter fra Den grønne utviklingsmekanismen som brukes i perioden 2005-2007
Utslippsenheter fra Den grønne utviklingsmekanismen som har blitt brukt av en driftsleder i perioden 2005-2007, skal kanselleres. De kan ikke brukes i forhold til utslippsforpliktelsene under Kyotoprotokollen, siden de allerede vil være brukt til å svare for utslipp i 2005-2007.

Merknader
Direktivet er hjemlet i Traktat om opprettelse av Det Europeiske Fellesskap (Romatraktaten) artikkel 175 (1).

I lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven), som er presentert i Ot.prp. nr. 13 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 66 (2006-2007), legges det opp til at nærmere bestemmelser om godkjenning av kvoter som ikke er utstedt i Norge til bruk i det norske kvotesystemet skal gis i forskrift. Det er gitt regler for bruk av utslippsenheter fra Den grønne utviklingsmekanismen i perioden 2005-2007 som tilsvarer reglene i mekanismedirektivet. I norsk rett settes det imidlertid ikke tak på bruk av slike utslippsenheter i denne perioden.

[1] I henhold til Kyotoprotokollens artikkel 12.
[2] I henhold til Kyotoprotokollens artikkel 6.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget sammen med behandlingen av kvotedirektivet.
Det vises til omtalen av direktiv om en ordning for handel med kvoter for klimagassutslipp i EU og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF (kvotedirektivet) der det fremgår at Regjeringen har åpnet for å akseptere å innlemme kvotedirektivet i EØS-avtalen.

32004 R 2216 Kommisjonsforordning (EF) nr. 2216/2004 av 21. desember 2004 om et standardisert og sikkert registersystem i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF og europaparlaments- og rådsvedtak nr. 280/2004/EF (vedlegg XX kap III MD)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen er primært en omfattende teknisk regulering av kvoteregistre som skal sikre at bestemmelsene i kvotedirektivet (2003/87/EF) og mekanismedirektivet (2004/101/EF) blir fulgt opp på en ensartet og sikker måte. Kvoteregistrene holder orden på den enkelte kvotepliktiges kvoter og fungerer som en internettbank.

Merknader
Registerprosessen er for det meste delegert til SFT. SFT er i ferd med å implementere en registerløsning som gjør at Norge vil kunne oppfylle forordningens krav dersom denne blir tatt inn i EØS-avtalen. Norge har allerede kjøpt rettigheter til bruk av et kvoteregister som er utarbeidet av DEFRA, Storbritannias miljøverndepartement.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget sammen med behandlingen av kvotedirektivet.
Det vises til omtalen av direktiv om en ordning for handel med kvoter for klimagassutslipp i EU og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF (kvotedirektivet) der det fremgår at Regjeringen har åpnet for å akseptere å innlemme kvotedirektivet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
27.10.2004
Gjennomføringsfrist i EU
13.11.2005
Anvendelsesdato i EU
13.11.2005
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 71, 22.12.2011, p. 1807-1812
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2007
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.12.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.02.2009
Anvendes fra i Norge
03.02.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32004L0101
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro