Vedlikeholdsforordningen: luftdyktighet for luftfartøyer

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøysprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver

Commission Regulation (EC) No 2042/2003 of 20 November 2003 on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.11.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, januar 2005)

Sammendrag av innhold
Forordningen inneholder sentrale gjennomføringsbestemmelsene for forordning (EF) nr. 1592/2002 (EASA-forordningen). Den inneholder bl.a. detaljerte overgangsbestemmelser vedr. overføring av oppgaver og ansvar fra medlemslandene i EU til EASA-byrået, samt 4 omfattende vedlegg inneholdende krav til luftdyktighet (del M), godkjenning av vedlikeholdsorganisasjoner (del 145), godkjenning av attesterende vedlikeholdspersonell (del 66) og godkjenning av skoler for attesterende personell (del 147).

Forordning (EF) nr. 1592/2002 (EASA-forordningen) ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 179/2004 av 9. desember 2004.

Merknader
Luftfartstilsynet har allerede fastsatt nye forskrifter for å gjennomføre vedlikeholdsforordningen bl.a. forskrift av 22.2.2004 nr. 465 som gjennomfører hele forordningen i norsk rett. Denne forskriften trådte i kraft 1.3.2004.

Gjennomføring av forordning (EF) nr. 2042/2003 medfører i Norge medfører at nevnte forskrift oppheves. Forordning (EF) nr. 2042/2003 blir gjenomført som norsk forskrift med hjemmel i luftfartslovens § 16-1. Denne paragrafen gir hjemmel for gjennomføring i norsk rett av EU-rettsakter som er tatt inn i EØS-avtalen.

Ettersom forordning (EF) nr. 2042/2003 er gitt med hjemmel i og utfyller forordning (EF) nr. 1592/2002, vil disse forordningene bli gjennomført i norsk rett samtidig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet av Spesialutvalget for transport der Samferdelsesdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Justisdepartementet, Miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Finansdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
20.11.2003
Anvendelsesdato i EU
28.09.2005
Opphører å gjelde
06.01.2015
Erstattes av
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 21.2.2008, p. 521-685
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
08.02.2005
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2005
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.09.2005

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.03.2004
Anvendes fra i Norge
01.03.2004

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32003R2042
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro