Advokattjenestedirektivet

Tittel

Rådsdirektiv 77/249/EØF av 22. mars 1977 med henblikk på å lette den faktiske gjennomføring av advokaters adgang til å yte tjenester

Council Directive 77/249/EEC of 22 March 1977 to facilitate the effective exercise by lawyers of freedom to provide services

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.3.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsdirektivet, norsk utgave)

I henhold til traktaten er enhver restriksjon på tjenesteytelser på grunnlag av nasjonalitet eller bostedskrav forbudt fra overgangsperiodens utløp.

Dette direktiv angår bare tiltak som skal lette den faktiske utøvelse av advokatvirksomhet i form av tjenesteytelser. Det vil være nødvendig med mer detaljerte tiltak for å lette den faktiske utøvelse av etableringsretten.

Den faktiske utøvelse av advokatvirksomhet i form av tjenesteytelser forutsetter at vertsstaten anerkjenner som advokater de personer som utøver dette yrke i de forskjellige medlemsstater.

Da dette direktiv bare omfatter tjenesteytelser og ikke inneholder bestemmelser om gjensidig anerkjennelse av diplomer, skal vedkommende som omfattes av direktivet gjøre bruk av den yrkestittel som anvendes i den medlemsstat der han er etablert, heretter kalt "seneste oppholdsstat"

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.03.1977
Gjennomføringsfrist i EU
25.03.1979
Anvendelsesdato i EU
25.03.1979
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1994
Siste saker i EFTA-domstolen

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.12.1996
Anvendes fra i Norge
01.01.1997