EUs globale helsestrategi

EUs globale helsestrategi

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. EUs globale helsestrategi
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. EUs globale helsestrategi

Dansk departementsnotat offentliggjort 7.2.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 30.11.2022)EU's globale sundhedsstrategi skal forbedre den globale sundhedssikkerhed og skabe bedre sundhed for alle

Kommissionen har i dag vedtaget en ny global sundhedsstrategi for EU, som skal forbedre den globale sundhedssikkerhed og skabe bedre sundhed for alle i en verden i forandring. Med strategien tager EU større lederskab og bekræfter sit ansvar for at håndtere vigtige globale udfordringer og uligheder på sundhedsområdet: den uafsluttede dagsorden for global sundhed og bekæmpelsen af sundhedstrusler i en tid med pandemier.Med strategien gøres global sundhed til en vigtig søjle i EU's eksterne politik, en væsentlig geopolitisk sektor og en central faktor for EU's strategiske autonomi. Den fremmer bæredygtige og meningsfulde partnerskaber mellem ligeværdige parter som led i strategien Global Gateway. Som den eksterne dimension af den europæiske sundhedsunion er tanken med strategien, at den skal være rettesnor for den indsats, EU gør for at sikre et bedre beredskab og en bedre indsats i tilfælde af sundhedstrusler.En ny tilgang til globale udfordringerFor at håndtere de globale sundhedsproblemer foreslås det i strategien at prioritere tre overordnede områder, som er indbyrdes forbundne:
 • bedre sundhed og trivsel gennem hele livet

 • bedre sundhedssystemer og øget universel sundhedsdækning

 • forebyggelse og bekæmpelse af sundhedstrusler, bl.a. pandemier, ved hjælp af One Health-modellen, som er en mere sammenhængende tilgang.Tanken med strategien er at indhente det forsømte og nå de universelle sundhedsrelaterede mål i 2030-målene for bæredygtig udvikling. Strategien fokuserer derfor på vores indsats for at opnå universel sundhedsdækning, styrke den primære sundhedspleje og tackle de grundlæggende årsager til dårligt helbred såsom fattigdom og social ulighed. Strategien belyser vigtige drivkræfter bag dårligt helbred såsom klimaændringer og miljøforringelse, fødevaresikkerhed, konflikter og andre humanitære kriser. Den indfører en robust metode til at sikre "sundhed i alle politikker" og sikrer dermed, at en lang række politikker reelt bidrager til sundhedsmålene. Den peger på tre vigtige faktorer, der kan skabe bedre sundhed, nemlig digitalisering, forskning og uddannet arbejdskraft, samt på konkrete tiltag til at gøre fremskridt på verdensplan.Med strategien ønsker man også at forbedre den globale sundhedssikkerhed og dermed beskytte borgerne mod trusler, og det skal ske gennem bedre forebyggelse, beredskab, indsats og tidlig opdagelse af trusler. Trusler kan være kemiske, biologiske eller nukleare, pandemier eller f.eks. resistens mod antimikrobielle stoffer, som er en stille dræber. Strategien indeholder en bred vifte af foranstaltninger til at håndtere sådanne trusler:
 • en mere ligelig adgang til vacciner og medicinsk behandling ved hjælp af bedre lokale lægemiddelsystemer og en større lokal produktionskapacitet

 • solide og bindende internationale regler om pandemier

 • bedre overvågning og påvisning af patogener

 • en overordnet tilgang, hvor der ses på sammenhængen mellem miljø, dyre- og plantesundhed og menneskers sundhed ("One Health-modellen").En ny global sundhedsorden ser dagens lys, og strategien udstikker kursen for, hvordan EU kan gøre sin indflydelse gældende ved et mere strategisk, indflydelsesrigt og effektivt engagement.
 • Bakke op om den nye form for robust global styring, som verden har brug for i et komplekst geopolitisk miljø. Dette omfatter et multilateralt system, hvor man i centrum har Verdenssundhedsorganisationen (WHO), der skal gøres stærkere, mere effektiv og ansvarlig og finansieres på en bæredygtig måde, samt et øget samarbejde i G7- og G20-regi og med andre globale, regionale og bilaterale partnerne.

 • Udbygge EU's internationale partnerskaber om sundhed som led i Global Gateway, som bygger på fælles ejerskab og ansvar med vores partnere. En forbedring af deres suverænitet på sundhedsområdet vil sikre større modstandsdygtighed og autonomi og give os mulighed for at fokusere på dem, der har størst behov, og de områder, hvor vores indsats vil have størst virkning. Der vil også være partnerskaber med højtudviklede økonomier.

 • Fremme Team Europe-tilgangen med en ægte fælles og stærk stemme og sikre tæt koordinering med medlemsstaterne, så politisk handling og finansielle midler er nøje knyttet til de nye prioriteter.

 • Yde mere effektiv finansiering ved at fremme innovativ finansiering, sammenlægge ressourcer internationalt og foretage fælles investeringer med partnerlande og andre aktører såsom den private sektor. EU og EU-medlemsstaterne er tilsammen blandt de største bidragydere til global sundhed i verden, og med strategien vil det betydelige finansielle bidrag til global sundhed få endnu større effekt, takket være bedre planlægning og måling af virkningerne.BaggrundEU's nye strategi for global sundhed udgør en ramme for EU's sundhedspolitikker frem til 2030. Den fastlægger politiske prioriteter og vejledende principper for den globale sundhed samt konkrete indsatsområder. Den beskriver, hvad Kommissionen vil gøre, og hvad den opfordrer medlemsstaterne til at gøre, idet hver part skal handle i overensstemmelse med deres respektive beføjelser og institutionelle roller.Strategien bygger på bidrag fra en bred offentlig høring, bl.a. input fra EU's medlemsstater, herunder formændene for Rådet og Europa-Parlamentet, civilsamfundet, bl.a. civilsamfundets forslag til en sundhedsstrategi fra 2020, og andre vigtige interessenter i og uden for Europa. Strategien offentliggøres sideløbende med den første statusrapport om sundhedsberedskab.Yderligere oplysningerEU's globale sundhedsstrategiSpørgsmål og svar om Den Europæiske Unions globale sundhedsstrategiFaktablad om Den Europæiske Unions globale sundhedsstrategiRapport om status for sundhedsberedskabPressemeddelelse om statusrapporten om for sundhedsberedskabFaktablad om statusrapporten om sundhedsberedskab og HERA's arbejdsplan for 2023Udtalelse om EU's nye globale sundhedsstrategiGlobal GatewayDen europæiske sundhedsunionSundhed og demografiGlobal sundhed

Quote(s)

Der er krig ved vores grænser med mange konsekvenser for vores sikkerhed, økonomi og samfund. Sundhed er og bør dog fortsat være en prioritet. Vores forslag til en global sundhedsstrategi indeholder nye og supplerende elementer, der skal øge vores modstandsdygtighed efter covid-19-pandemien. Strategien handler ikke om, at EU skal prædike visdom i hele verden. Vi er fast besluttede på indgå i et samarbejde præget af fuldt medansvar og medejerskab for at styrke suveræniteten på sundhedsområdet, sikre selvstændighed og gøre det muligt for os at fokusere på dem, der har størst behov, og på de områder, hvor vores indsats vil have størst virkning.Margaritis Schinas, næstformand med ansvar for fremme af vores europæiske levevis - 30/11/2022

Sundhed er grundlaget for borgernes trivsel og vigtig for økonomiens og samfundets stabilitet. Pandemien var en stærk påmindelse om, hvor nøje den sundhedsmæssige situation hænger sammen på verdensplan. Med den globale sundhedsstrategi bygger vi på disse erfaringer og udnytter de løsninger, der bliver valgt som led i den europæiske sundhedsunion, på globalt plan. Det vil vi gøre ved at arbejde hen imod en bedre påvisning af trusler, nye regler til at håndtere disse effektivt, en mere fair adgang til vacciner og behandling samt en mere robust global styring, der skal sikre resultater, med WHO som en stærk og ansvarlig organisation i centrum. Med denne strategi ønsker vi at gå foran i kampen for at øge sundhedsstandarderne globalt.Stella Kyriakides, kommissær med ansvar for sundhed og fødevaresikkerhed - 30/11/2022

Global sundhed er i dag blandt prioriteterne på dagsordenen for EU's foranstaltninger udadtil. Sundhed er ikke længere begrænset til et videnskabeligt og medicinsk spørgsmål. Sundhed er blevet en vigtig del af udenrigs-, sikkerheds- og handelspolitikken samt et centralt område for internationalt samarbejde. Det kræver derfor en beslutsom indsats på den globale scene baseret på en kollektiv tilgang og fremme af multilaterale løsninger. Jeg vil bakke fuldt ud op om EU's dagsorden for global sundhed ved hjælp af forskellige redskaber i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, bl.a. de politiske dialoger vi har med vores partnere i hele verden. EU-Udenrigstjenesten og EU-delegationerne vil medvirke til at sikre, at den nye strategi gennemføres effektivt.Højtstående repræsentant og næstformand Josep Borrell - 30/11/2022Med den globale sundhedsstrategi vil EU gå foran med et godt eksempel og matche prioriteter med finansielle midler med fokus på dem, der har størst behov, og bidrage til, at arbejdet med at nå målene for bæredygtig udvikling bringes tilbage på sporet. Vi vil gøre mere for at styrke sundhedssystemerne, mindske uligheder på sundhedsområdet og hjælpe med at udfylde hullerne i finansieringen og i den globale styring. Strategien vil som en vigtig del af Global Gateway styrke partnernes suverænitet og autonomi på sundhedsområdet og øge modstandsdygtigheden gennem en Team Europe-tilgang og ved at etablere strategiske partnerskaber med resten af verden.Jutta Urpilainen, kommissær med ansvar for internationale partnerskaber - 30/11/2022