Forbud mot omsetning av varer produsert ved tvangsarbeid

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om forbud mot produkter på EU-markedet av produsert ved tvangsarbeid

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on prohibiting products made with forced labour on the Union market

Siste nytt

Dansk departementsnotat offentliggjort 17.11.2022

Nærmere omtale

Red. anm.: Kommisjonen har merket forslaget som EØS-relevant.

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 14.9.2022)

Kommissionen tager skridt til at forbyde produkter fremstillet ved tvangsarbejde på EU-markedet

Kommissionen har i dag foreslået at forbyde produkter fremstillet ved tvangsarbejde på EU-markedet. Forslaget omfatter alle produkter — både EU-fremstillede til indenlandsk forbrug og til eksport og importerede varer, uden at være særligt rettet mod bestemte virksomheder eller erhvervsgrene. Denne samlede tilgang er vigtig, fordi det anslås, at 27,6 mio. mennesker er i tvangsarbejde, i mange erhvervsgrene og på alle kontinenter. Størstedelen af tvangsarbejde finder sted i den private økonomi, mens noget af det påtvinges af stater. Forslaget bygger på internationalt vedtagne definitioner og standarder og understreger betydningen af et tæt samarbejde med globale partnere. De nationale myndigheder vil få beføjelse til at trække produkter fremstillet ved tvangsarbejde tilbage fra EU-markedet efter en undersøgelse. EU's toldmyndigheder vil identificere og standse produkter fremstillet ved tvangsarbejde ved EU's grænser.

Ledende næstformand og kommissær med ansvar for handel, Valdis Dombrovskis, udtaler: "Dette forslag vil gøre en reel forskel i indsatsen mod moderne slaveri, som berører millioner af mennesker i hele verden. Vores mål er at fjerne alle produkter, der er fremstillet ved tvangsarbejde, fra EU-markedet, uanset hvor de er fremstillet. Vores forbud vil gælde for både indenlandske produkter, eksport og import. De kompetente myndigheder og toldmyndighederne vil arbejde tæt sammen om at gøre systemet robust. Vi har forsøgt at minimere den administrative byrde for virksomhederne med en skræddersyet tilgang for SMV'er. Vi vil også udbygge vores samarbejde med vores globale partnere og med internationale organisationer yderligere."

Kommissær for det indre marked, Thierry Breton, udtaler: "I nutidens geopolitik har vi brug for både sikre og bæredygtige forsyningskæder. Vi kan ikke opretholde en model for forbrug af varer, der er produceret på en måde, der ikke er bæredygtig. At være førende på det industrielle og teknologiske område forudsætter, at vi er mere insisterende med hensyn til at forsvare vores værdier og fastsætte vores regler og standarder. Vores indre marked er et enormt aktiv, der skal forhindre, at produkter fremstillet ved tvangsarbejde kan cirkulere i EU, og være en løftestang til at fremme mere bæredygtighed i hele verden."

Tvangsarbejdeværktøjet i praksis

De nationale myndigheder i EU-landene vil gennemføre forbuddet ved hjælp af en robust, risikobaseret håndhævelsestilgang. I første omgang vi de vurdere risiko relateret til tvangsarbejde på grundlag af mange forskellige informationskilder, som tilsammen skulle gøre det lettere at identificere risici og bidrage til, at deres indsats kan målrettes. Det kan omfatte input fra civilsamfundet, en database over risici for tvangsarbejde med fokus på specifikke produkter og geografiske områder og den due diligence, som virksomhederne gennemfører.

Myndighederne vil indlede undersøgelser af produkter, for hvilke der er begrundet mistanke om, at de er fremstillet ved tvangsarbejde. De kan anmode om oplysninger fra virksomheder og udføre kontroller og inspektioner, også i lande uden for EU. Hvis de nationale myndigheder konstatere, at der er brugt tvangsarbejde, vil de kræve, at de produkter, der allerede på markedet, trækkes tilbage, og forbyde, at produkterne bringes i omsætning eller eksporteres. Der vil være krav om, at virksomhederne bortskaffer varerne. EU-landenes toldmyndigheder vil have ansvaret for håndhævelsen ved EU's grænser.

Hvis de nationale myndigheder ikke kan indsamle al den dokumentation, de har brug for, f.eks. på grund af manglende samarbejde fra en virksomhed eller en myndighed i et land uden for EU, kan de træffe afgørelsen på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger.

De kompetente myndigheder vil anvende principperne om risikobaseret vurdering og proportionalitet gennem hele processen. På dette grundlag tager forslaget hensyn til situationen for små og mellemstore virksomheder (SMV'er). SMV'erne bliver ikke fritaget, men de vil drage fordel af den specifikke udformning af foranstaltningen, dvs. de kompetente myndigheder vil tage hensyn til de berørte økonomiske aktørers størrelse og ressourcer og omfanget af risiko for tvangsarbejde, inden de sættet en formel undersøgelse i gang, SMV'erne vil også kunne drage fordel af støtteværktøjer.

Kommissionen vil også udstede retningslinjer senest 18 måneder efter forordningens ikrafttræden. Retningslinjerne vil omfatte vejledning om due diligence med hensyn til tvangsarbejde og oplysninger om risikoindikatorer for tvangsarbejde. Det nye EU-netværk for produkter fremstillet ved tvangsarbejde vil fungere som en platform for struktureret koordinering og samarbejde mellem de kompetente myndigheder og Kommissionen.   

De næste skridt

Forslaget skal nu drøftes og vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union, inden forordningen kan træde i kraft. Den finder anvendelse, 24 måneder efter at den er trådt i kraft.

Baggrund

Det forslag, der fremlægges i dag, følger det tilsagn, som kommissionsformand Ursula von der Leyen gav i talen om Unionens tilstand 2021. EU fremmer anstændigt arbejde på tværs af alle sektorer og politikområder i overensstemmelse med en samlet tilgang, der er målrettet arbejdstagere på indenlandske markeder, i tredjelande og i globale forsyningskæder. Dette omfatter grundlæggende arbejdsstandarder som f.eks. afskaffelse af tvangsarbejde. Meddelelsen om anstændigt arbejde i hele verden, der blev fremlagt i februar 2022, beskriver de interne og eksterne politikker, som EU anvender til at gennemføre anstændigt arbejde i hele verden, herunder gennem internationale partnerskaber, handel, EU's nabolande og udvidelse, menneskehandel og offentlige udbud.

EU tager også proaktivt fat på krænkelser af anstændigt arbejde, herunder tvangsarbejde i flere internationale sammenhænge, f.eks. Den Internationale Arbejdsorganisation, G7 og Verdenshandelsorganisationen.

I juli 2021 offentliggjorde Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil retningslinjer for at hjælpe EU's virksomheder med at træffe passende foranstaltninger til at imødegå risikoen for tvangsarbejde i deres operationer og forsyningskæder. Målet med disse retningslinjer er at udgøre fundamentet til lovgivning om obligatorisk horisontal due diligence.

I sit forslag til et direktiv om virksomheders due diligence i forbindelse med bæredygtighed, der blev vedtaget i februar 2022, fastsatte Kommissionen due diligence-forpligtelser for større virksomheder til at identificere, forebygge, afbøde og redegøre for faktiske og potentielle negative indvirkninger på menneskerettighederne, herunder arbejdstagerrettigheder og miljøet i de globale forsyningskæder.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål og svar

Faktablad

Forslag til forordning om forbud mod produkter fremstillet ved tvangsarbejde på EU-markedet

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.09.2022
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet