Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Dokument Faktaark Utgitt
KOM(2016) 178 Det europeisk cloudinitiativ for forskning og innovasjon
KOM(2016) 180 Digitalisering av EUs industri
KOM(2016) 179 EU-handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020
KOM(2016) 221 Visumpolitikk for ikke-gjensidighet med visse tredjestater
KOM(2016) 155 Stålindustrien og bevaring av arbeidsplasser og vekst i Europa
KOM(2016) 205 Sterkere og smartere informasjonssystemer for grenser og sikkerhet
KOM(2016) 127 EU-søyle for sosiale rettigheter
KOM(2016) 114 Adferdskodeks for europeiske statistikker: gjennomføringsrapport
KOM(2016) 120 Kjøreplan for full gjenopprettelse av Schengensystemet
KOM(2016) 117 Dataoverføring EU-USA: gjenoppretting av tillit
KOM(2016) 93 Schengen-informasjonssystemet: identifisering av personer på grunnlag av fingeravtrykk
KOM(2016) 51 EU-strategi for oppvarming og kjøling
KOM(2016) 49 EU-strategi for LNG og gasslagring
KOM(2015) 686 Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2016
KOM(2015) 610 Kommisjonens arbeidsprogram for 2016
KOM(2015) 673 En europeiske grense- og kystvakt for effektiv yttergrensekontroll
KOM(2015) 633 Kjøp av digitale varer og tjenester over landegrensene
KOM(2015) 630 Grønnbok om detaljhandel med finansielle tjenester
KOM(2015) 619 EU-rapport om grenser for transfett
KOM(2015) 598 Europeisk luftfartsstrategi
KOM(2015) 566 Videresending av personoplysninger til USA
KOM(2015) 614 EU-miljøhandlingsplan for en sirkulær økonomi
KOM(2015) 626 EU-planer for regelverket for opphavsrett
KOM(2015) 550 Strategi for det indre marked
KOM(2015) 468 En europeisk kapitalmarkedsunion
KOM(2015) 490 Håndtering av flyktningekrisen: umiddelbare operasjonelle, budsjettmessige og rettslige tiltak
KOM(2015) 293 Statusrapport om fornybar energi 2015
KOM(2015) 429 EU-strategi for unge 2010-2018: rapport 2015
KOM(2015) 408 Strategi for europeisk samarbeid om utdanning fram til 2020: nye prioriteringer
KOM(2015) 411 Fri bevegelse av personer: gjennomgang av unntaksbestemmelsene for Liechtenstein
KOM(2015) 401 Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2014
KOM(2015) 339 EU-strategi om energi og forbrukerinteresser
KOM(2015) 340 EU-høring om energimarkedet
KOM(2015) 236 Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2014-2015
KOM(2015) 285 Handlingsplan mot smugling av migranter 2015-2020
KOM(2015) 215 EU-plan for regelforenkling
KOM(2015) 192 EU-strategi for et digitalt indre marked
KOM(2015) 120 EU-status for forvaltning av vann
KOM(2015) 81 EUs klimastrategi foran Paris-konferansen i desember 2015
KOM(2015) 82 Strategi for EUs elnett
KOM(2015) 80 EUs energiunion
KOM(2014) 910 Kommisjonens arbeidsprogram 2015
KOM(2014) 711 Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2014
KOM(2014) 681 Visumlettelser for Georgia
KOM(2014) 634 Statusrapport om utviklingen av EUs indre marked for energi
KOM(2016) 350 Hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler og biocider
KOM(2014) 477 EU-strategi for Europas kulturarv
KOM(2014) 575 Det europeiske forskningsområdet - statusrapport 2014
KOM(2014) 549 Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2013
KOM(2014) 537 Årsrapport om EUs politikk og tiltak innen humanitær hjelp og sivil beredskap i 2013
KOM(2014) 531 Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2013
KOM(2014) 509 EU-rapport om erfaringene med Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko
KOM(2014) 509 EU-rapport om erfaringene med de europeiske tilsynsorganene for finansielle tjenester
KOM(2014) 500 Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2015
KOM(2014) 488 Krav til visumfrihet for Kosovo: framdriftsrapport 2014
KOM(2014) 520 EU-strategi for energieffektivitet og -sparing fram mot 2030
KOM(2014) 464 Grønnbok og høring om sikkerhet i forbindelse med overnatningsfasiliteter for turister
KOM(2014) 477 EU-strategi for europeisk kulturarv
KOM(2014) 469 Grønnbok om beskyttelse av geografiske betegnelser for ikke-landbruksprodukter
KOM(2014) 449 EU-høring og hvitbok om fusjonskontroll
KOM(2014) 451 Felles maritimt overvåkingssystem (CISE)
KOM(2014) 389 EU-handlingsplan om håndhevelse av immaterielle rettigheter
KOM(2014) 398 Et nullavfallsprogram for Europa
KOM(2014) 442 Mot en datadrevet økonomi
KOM(2014) 440 Grønn handlingsplan for små og mellomstore bedrifter
KOM(2014) 445 Ressurseffektivitet i bygningssektoren
KOM(2014) 446 EU-initiativ for grønn sysselsetting
KOM(2014) 371 EU-rapport om pasientsikkerhet
KOM(2014) 368 Regelforenkling og reduksjon av administrative byrder (REFIT-programmet): status og vurderinger
KOM(2014) 339 Forskning om innovasjon som kilde til ny vekst
KOM(2014) 332 EU-strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2014-2020
KOM(2014) 355 EU-innbyggerinitiativet "One of us"
KOM(2014) 330 Europeisk strategi for energisikkerhet
KOM(2014) 292 Erfaringer med Schengen-samarbeidet:: Halvårsrapport november 2013 - april 2014
KOM(2014) 272 EU-strategi for europeisk film
KOM(2014) 279 Statusrapport over reformene på finanssektoren
KOM(2014) 254 Innovasjon innen blå økonomi: utnyttelse av havområdene for sysselsetting og vekst
KOM(2014) 249 EUs konkurransepolitikk i 2013
KOM(2014) 248 EU-rapport om mulig nettverk av små kredittvurderingsbyråer
KOM(2014) 235 EUs yttergrensefond: evalueringsrapport 2007-2010
KOM(2014) 240 Statistikk om ilandføring av fiskerivarer: gjennomføringsrapport 2014
KOM(2014) 222 EU-statusrapport om veitransportmarkedet
KOM(2014) 219 Grønnbok og EU-høring om mobil helse (m-helse)
KOM(2014) 307 EU-strategi og -høring om droner
KOM(2014) 215 Effektive, tilgjengelige og fleksible helsesystemer
KOM(2014) 199 EUs returpolitikk
KOM(2014) 165 Smartere visumpolitikk for økonomisk vekst
KOM(2014) 172 Fremme av folkefinansiering (crowdfunding) i EU
KOM(2014) 168 Langsiktig finansiering av den europeiske økonomien
KOM(2014) 177 EU-innbyggerinitiativet Right2Water
KOM(2014) 179 EU-handlingsplan for økologisk produksjon
KOM(2014) 130 EU-høring om Europa 2020-strategien
KOM(2014) 86 EU-strategi for fremme av kyst- og havturisme
KOM(2014) 72 Europas rolle i utforming av fremtidens forvaltning av internett
KOM(2014) 29 Utvikling av kvalitetssikring av videregående utdanning
KOM(2014) 14 EU-strategi for europeisk industriell renessanse
KOM(2014) 25 EU-strategi for det indre marked for industrielle produkter
KOM(2014) 23 Utvinning og produksjon av skifergass i EU
KOM(2014) 21 Energipriser og -kostnader i Europa - status 2014
KOM(2014) 15 Rammeverk for EUs klima- og energipolitikk i perioden 2020-2030