Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Politikkdokument Rettsakt Faktaark Utgitt
KOM(2021) 780 EU-henstilling om operasjonelt politisamarbeid mellom Schengen-landene
KOM(2021) 813 ITS-direktivet om innføring av intelligente transportsystemer innen veitransport: endringsbestemmelser
KOM(2021) 891 Grenseforordningen (2016) - Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene: endringsbestemmelser
KOM(2021) 820 Forlengelsen av det transeuropeiske transportnettverket til land utenfor EU
KOM(2021) 810 EU-handlingsplan for styrking av langdistanse- og grensekryssende jernbane
KOM(2022) 689 Bindende standarder for likestillingsorganer på området ikke-diskriminering
KOM(2021) 773 EU-henstilling om individuelle læringskontoer
KOM(2021) 776 Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS 2010): endringsbestemmelser
KOM(2021) 762 Plattformdirektivet: forbedring av arbeidsvilkår for personer som arbeider via digitale plattformer
KOM(2021) 764 Felles håndtering av covid-19-utfordringer
KOM(2021) 769 Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner (kodifiseringsforslag 2021)
KOM(2023) 645 Reduksjon av mikroplast i miljøet som følge av utilsiktet forurensning fra dekk, tekstiler og plastgranulat
KOM(2021) 753 Utøvelse av yrket som transportør: tiltak mot menneskehandel og -smugling
KOM(2021) 720 Kapitalmarkedsunionen: tiltakspakke 2021
KOM(2021) 727 Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): endringsbestemmelser
KOM(2021) 749 EU-henstilling om samordnede lettelser i reiserestriksjoner i forbindelse med covid-19-pandemien
KOM(2021) 755 Henstilling om samordnet strategi for reiserestriksjoner i Schengenområdet som følge av covid-19-pandemien: endringer
KOM(2021) 721 AIFM-direktivet om forvaltning av alternative investeringsfond og UCITS-direktivet om kollektive investeringsfond: endringsbestemmelser
KOM(2021) 722 Europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF): endringsbestemmelser
KOM(2021) 726 Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II): endringsbestemmelser
KOM(2021) 725 Felleseuropeisk rapporteringssystem for finansielle og ikke-finansielle bedriftsopplysninger (ESAP): endringer til tilknyttede forordninger
KOM(2021) 724 Felleseuropeisk rapporteringssystem for finansielle og ikke-finansielle bedriftsopplysninger (ESAP): endringer til tilknyttede direktiver
KOM(2021) 731 Åpenhet og målretting av politisk reklame
KOM(2023) 441 Rammeverk for beregning og rapportering av transportrelaterte klimautslipp
KOM(2021) 713 EUs konkurransepolitikk: status og planer 2021
KOM(2021) 699 EU-strategi om sunn jord for 2030
KOM(2021) 709 Avfallstransportforordningen 2024
KOM(2021) 706 Omsetning og eksport av varer og produkter knyttet til avskoging og skogforringelse
KOM(2022) 384, KOM(2021) 812 Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket (2021-forslag)
KOM(2022) 384, KOM(2021) 812 Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket (2021-forslag)
KOM(2021) 801 EU-henstilling om sosiale og yrkesmessige sider ved omstillingen til klimanøytralitet
KOM(2021) 656 Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om grenseverdier for konsentrasjoner i avfall
KOM(2021) 665 Kapitalkravsforordningen (CRR) og krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser for konsern med globalt systemviktige institusjoner
KOM(2021) 663 Kapitalkravsdirektivet 2013 (CRD IV): endringsbestemmelser om overvåking og risiko
KOM(2021) 664 Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om risikokrav (CRR3)
KOM(2021) 952 Ren energiteknologi: status for utviklingen i 2021
KOM(2021) 961 Kvalitet på bensin og diesel til veitransport - statusrapport 2019
KOM(2021) 962 Det europeiske CO2-markedet: statusrapport for 2020
KOM(2021) 960 EUs klimapolitikk: fremdriftsrapport 2021
KOM(2021) 950 EUs energiunion - statusrapport 2021
KOM(2022) 156 Industriutslippsdirektivet (revisjonsforslag)
KOM(2022) 17 EU-henstilling om europeisk universitetssamarbeid
KOM(2022) 16 Europeisk universitetsstrategi
KOM(2021) 645 Kommisjonens arbeidsprogram for 2022
KOM(2021) 627 Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD): overgangsbestemmelser
KOM(2021) 634 Det europeiske ungdomsåret (2022)
KOM(2022) 682 EU-strategi for biobasert, biologisk nedbrytbar og komposterbar plast
KOM(2021) 580 Gjennomgang av tilsynsregelverket for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i forbindelse med gjenoppretting etter covid-19-pandemien
KOM(2021) 582 Rammeverk for gjenoppretting og avvikling av forsikringsselskaper
KOM(2021) 581 Forsikringsdirektivet (Solvens II): endringsbestemmelser
KOM(2021) 577 Medisinske tiltak i tilfelle av en folkehelsekrise på EU-nivå
KOM(2021) 573 Et nytt europeisk Bauhaus for bærekraftig design
KOM(2021) 574 EU-programmet 'Veien mot det digitale tiåret' 2030
KOM(2021) 800 Bærekraftige karbonkretsløp
KOM(2021) 750 Strategisk fremsynsrapport 2021 for EUs politikkutvikling
KOM(2022) 211 Beredskapsplan for transport
KOM(2021) 483 Prosedyrer for kontroll med veitransport av farlig gods (2022)
KOM(2021) 449 Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2020
KOM(2021) 455 EU-henstilling om blandet undervisning hjemme og på skolen i forbindelse med covid-19-pandemien
KOM(2021) 551 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser
KOM(2022) 552 Handlingsplan for digitalisering av energisektoren
KOM(2021) 421 Myndigheten for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme (forslag 2021)
KOM(2021) 423 Hvitvaskingsdirektivet (forslag 2021)
KOM(2021) 422 Opplysningsplikt ved overføring av kryptoeiendeler
KOM(2021) 420 Hvitvaskingsforordningen (forslag 2021)
KOM(2021) 556 CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
KOM(2021) 554 LULUCF-forordningen om inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030: endringsbestemmelser
KOM(2021) 399 Kollektive investeringsfond (UCITS): endringsbestemmelser om informasjonstilgang
KOM(2021) 397 Informasjon om investeringsprodukter: forlengelse av overgangsordning om salg av andeler
KOM(2021) 552 Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser
KOM(2021) 571 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om den markedsstabiliserende reserven
KOM(2021) 555 Innsatsfordelingsforordningen: endringsbestemmelser om de årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
KOM(2021) 550 Klar for 55: EUs klimapakke 2021
KOM(2021) 559 AFI-forordningen om infrastruktur for alternative drivstoff (2023-revisjon)
KOM(2021) 558 Energieffektiviseringsdirektivet (2023)
KOM(2021) 557 Fremme av bruken av fornybar energi: endringsbestemmelser (RED III)
KOM(2021) 563 Energiskattedirektivet (forslag 2021)
KOM(2021) 568 Sosialt klimafond
KOM(2021) 373 EUs konkurransepolitikk i 2020
KOM(2021) 390 EU-strategi for finansiering av overgang til en bærekraftig økonomi
KOM(2021) 391 EU-standard for grønne obligasjoner
KOM(2018) 302 Visuminformasjonssystemet for kortvarig opphold (VIS): bestemmelser om adgang til andre EU-informasjonssystemer
KOM(2021) 347 Forbrukerkredittdirektivet 2023
KOM(2022) 11 EU-henstilling om utdanning i miljømessig bærekraft
KOM(2021) 380 Den første lærdom fra covid-19-pandemien
KOM(2022) 652 EU-strategi for droner versjon 2.0
KOM(2021) 281 eIDAS-forordningen: endringsbestemmelser til rammeverket for en europeisk digital identitet
KOM(2021) 277 EU-strategi for styrking av Schengen-samarbeidet
KOM(2021) 278 Tilsyn med nasjonal gjennomføring av Schengen-regelverket (revisjon)
KOM(2021) 294 EU-henstilling om koordinerte reisestriksjoner i forbindelse med covid-19-pandemien: ajourføring
KOM(2021) 252 EU-strategi for internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid
KOM(2021) 798 EU-strategi for rapportering av tilsynsdata for finansielle tjenester
KOM(2021) 254 Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringsbestemmelser for visse motorer i forbindelse med covid-19-pandemien
KOM(2021) 240 EU-strategi for en bærekraftig blå økonomi
KOM(2021) 236 EU-strategi for bærekraftig og konkurransedyktig akvakultur 2021-2030
KOM(2021) 223 Håndtering av konkurransevridning i det indre marked ved utenlandske subsidier
KOM(2021) 355 EU-strategi for covid-19-behandling
KOM(2021) 350 Europeisk industristrategi - ajourføring 2021
KOM(2022) 748 CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer (revisjon 2022)
KOM(2021) 232 Henstilling av 20.5.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringsbestemmelser