Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
Misligholdte lån (NPL): bestemmelser om kredittjenestefirmaer, kredittkjøpere og gjenvinning av sikkerhet
14.03.2018
Visumforordningen endringsbestemmelser
14.03.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om tapsdekning for misligholdte engasjementer
14.03.2018
EUs visumpolitikk: tilpasning til nye utfordringer
14.03.2018
Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser
14.03.2018
Sosial trygghet for tilsatte og selvstendig næringsdrivende
13.03.2018
Det europeiske arbeidsmarkedsbyrå
13.03.2018
Distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
12.03.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett
12.03.2018
Verdipapirhandel over grensene: gjeldende lov om eierrettigheter
12.03.2018
OMF-direktivet om utstedelse av og tilsyn med obligasjoner med fortrinnsrett
12.03.2018
Overdragelse av krav over grensene: gjeldende lov om tredjeparter
12.03.2018
Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
12.03.2018
EU-rammeverk for folkefinansiering (crowdfunding)
08.03.2018
EU-handlingsplan om bærekraftig finansiering
08.03.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser om folkefinansiering
08.03.2018
EU-handlingsplan for en konkurransedyktig og innovativ finanssektor (FinTech)
08.03.2018
Drikkevannsdirektivet 2020
01.02.2018
Europeisk samarbeid om medisinske metodevurderinger
31.01.2018
EU-handlingsplan for digital utdanning
17.01.2018
Nøkkelkompetanser for livslang læring
17.01.2018
Skipsavfallsdirektivet 2019 (revisjon)
16.01.2018
EU-strategi for plast
16.01.2018
Rammeverk for overvåking av den sirkulære økonomi
16.01.2018
Fellesforetaket om europeisk tungregning (EHPC)
11.01.2018
Opplysningsdirektivet om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår
21.12.2017
Soliditetskrav til verdipapirforetak
20.12.2017
Tilsyn med verdipapirforetak
20.12.2017
Prosedyrer for gjensidig godkjenning av ikke-harmoniserte varer (revisjon av 2019)
19.12.2017
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer
19.12.2017
Prosedyrer for gjensidig godkjenning av ikke-harmoniserte varer (revisjon av 2019)
19.12.2017
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum
12.12.2017
Samkjøring av EUs databaser for politi- og rettssamarbeid, asyl og migrasjon
12.12.2017
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum
12.12.2017
Tiltak for bekjempelse av Newcastle-sykdom hos fjørfe: endringsbestemmelser
06.12.2017
Det europeiske legemiddelkontoret: flytting til Amsterdam
29.11.2017
Håndheving av regelverket for immaterialrett
29.11.2017
Den europeiske banktilsynsmyndighet: flytting til Paris
29.11.2017
Styrking av Europas energinettverk
23.11.2017
EUs ordning for sivil beredskap (rescEU): revisjon
23.11.2017
Styrking av EUs ordning for sivil beredskap: rescEU
23.11.2017
Handlingsplan 2017-2019 for tiltak mot lønnsgapet mellom kvinner og menn
20.11.2017
Styrking av europeisk identitet gjennom kultur og utdanning
14.11.2017
Handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoff
08.11.2017
Kombinert transportdirektivet: endringsbestemmelser
08.11.2017
Gassmarkedsdirektivet (tredje) 2009: endringsbestemmelser 2019
08.11.2017
Adgang til det internasjonale marked for busstransport
08.11.2017
CO2-utslippskrav til person- og varebiler
08.11.2017
EU-pakke for renere kjøretøy
08.11.2017
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy: endringsbestemmelser
08.11.2017
Kommisjonens arbeidsprogram for 2018
24.10.2017
Europeisk rammeverk for lærlinger
05.10.2017
EU-initiativ for bedre bruk av offentlige anskaffelser
03.10.2017
Offentlige anskaffelser: forhåndsevaluering av store prosjekter
03.10.2017
Schengenregler for midlertidig gjeninnføring av kontroll ved de indre grenser: endringsbestemmelser
27.09.2017
Jernbanepassasjerforordningen 2021
27.09.2017
Statistikk over godstransport på innlands vannveier
27.09.2017
Bevaring og styrking av Schengenområdet
27.09.2017
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EBA, EIOPA, ESMA og visse finansielle instrumenter for bekjempelse av hvitvasking
20.09.2017
Revisjon av EUs finanstilsyn
20.09.2017
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EBA, EIOPA, ESMA og visse finansielle instrumenter for bekjempelse av hvitvasking
20.09.2017
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Solvens II-, MiFID II- og hvitvaskingsdirektivene
20.09.2017
Vekst og samhørighet i grenseområdene
20.09.2017
FFD-forordningen om fri flyt av ikke-personlige data
13.09.2017
EU-byrået ENISA og europeisk cybersikkerhet
13.09.2017
EU-strategi for europeisk industri
13.09.2017
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2018
25.08.2017
EU-programmet Kreativt Europa: endringsbestemmelse om finansiering av Det europeiske ungdomsorkester
28.07.2017
Statistikk over jernbanetransport (revisjon)
30.06.2017
EU-LISA-forordningen 2018 om det europeiske byrå for operasjonell forvaltning av store IT-systemer innenfor området frihet, sikkerhet og rettferdighet (revisjon)
29.06.2017
PEPP-forordningen om et felleseuropeiske individuelt pensjonsprodukt
29.06.2017
Handlingsplan for tiltak mot antimikrobiell resistens
29.06.2017
Minstestandarder for arbeid i maritim sektor: endringsbestemmelser
27.06.2017
BNI-forordningen 2017: harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser (revisjon)
20.06.2017
EU-strategi for sentrale motparter
13.06.2017
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer om sentrale motparter (EMIR 2.2)
13.06.2017
EU-handlingsplan for miljørapportering
09.06.2017
EU-strategi for europeisk luftfart
08.06.2017
Sikring av konkurranse på luftfartsområdet
08.06.2017
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy
31.05.2017
Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsforslag 2017
31.05.2017
Kjøretøy som leies uten fører til godstransport på vei: endringsbestemmelser
31.05.2017
Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsforslag 2017 om bestemmelser om kjøretøysavgifter
31.05.2017
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om håndhevelse og om utsending av sjåfører
31.05.2017
Bompengedirektivet 2019 (EETS)
31.05.2017
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport: endringsbestemmelser om kjøre- og hviletid og om lokalisering
31.05.2017
EU-strategi for veitransport
31.05.2017
Adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser
31.05.2017
Det europeiske solidaritetskorps
30.05.2017
EU-henstilling om kandidatundersøkelser
30.05.2017
Skoleutvikling og kvalitetsundervisning
30.05.2017
Statusrapport om e-handel
10.05.2017
EMIR II-forordningen: endringsbestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet
04.05.2017
Handlingsplan for styrking av SOLVIT
02.05.2017
Schengenavtalen: ytterligere forlengelse av midlertidige indre grensekontroller i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike
02.05.2017
Digital portal for informasjon om det indre marked
02.05.2017
Vilkår for at Kommisjonen skal kunne kreve informasjon fra bedrifter i forbindelse med det indre marked
02.05.2017
Balanse mellom arbeids- og familieliv
26.04.2017
Europeisk søyle for sosial rettigheter
26.04.2017
Europas sosiale dimensjon i 2025
26.04.2017

Sider