Stabilitetskrav for roro-passasjerskip: endringsbestemmelser

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 2003/25/EF med hensyn til inkludering av forbedrede stabilitetskrav og tilpasning til stabilitetskrav definert av Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/25/EC as regards the inclusion of improved stability requirements and its alignment with stability requirements defined by the International Maritime Organisation

Siste nytt

Statusnotat publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 31.8.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.4.2022)

Sammendrag av innhold
Eu-kommisjonen publiserte den 18. februar 2022 forslag til endring av direktiv 2003/25 om stabilitetskrav for roro-passasjerskip, det vil si skip som har en konstruksjon hvor rullende last kan kjøres ifra kaien og direkte ombord og av skipet igjen ("roll on, roll off"), og som har plass til mer enn 12 passasjerer. Direktiv 2003/25 gjelder roro-passasjerskip i internasjonal fart, og gjennom direktiv 2009/45 artikkel 7 er også stabilitetskravene gjeldende for visse roro-passasjerskip i innenriks fart.

Forslaget er utarbeidet etter anbefalinger fra kommisjonens REFIT-program, hvor rettsaktene knyttet til sikkerhet på passasjerskip er evaluert. Forslaget skal forenkle reglene for stabilitet for roro-passasjerskip, og redusere den tekniske og administrative byrden som dagens regelverk medfører, samtidig som det nåværende sikkerhetsnivået for roro-passasjerskip skal opprettholdes. Forslaget bygger på de nylig oppdaterte standardene for passasjerskipsstabilitet i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs som trådte i kraft i 2020 (SOLAS 2020). I tillegg tar forslaget sikte på å minke tvetydigheten av definisjoner og krav, og å fjerne utdaterte bestemmelser og referanser.

Konkret foreslås det at nye roro-passasjerskip sertifisert for mer enn 1350 passasjerer skal følge stabilitetskravene i SOLAS 2020 kap. II-1, del B. For nye roro-passasjerskip sertifisert for 1350 eller færre passasjerer, har en valget mellom å følge SOLAS 2020 kap. II-1, del B med en justering når de gjelder utregningen av R-faktoren i SOLAS Reg. II-1/B/6.2.3, som nærmere beskrevet i forslagets vedlegg 1 del B, eller å følge SOLAS 2020, kap. II-1, del B i sin helhet, i tillegg til dagens krav i Direktiv 2003/25. Ved bruk av de nye reglene i vedlegg 1 del B er signifikant bølgehøyde ikke lenger en relevant parameter. Eksisterende roro-passasjerskip som var i trafikk i Europa før ikrafttredelsen av endringsforslaget skal følge dagens krav, og det er også inntatt bestemmelser som regulerer hvilke stabilitetskrav som skal gjelde for eksisterende passasjerskip som først settes i trafikk i Europa senere enn ett år etter ikrafttredelsen av endringsdirektivet.

Forslagene bygger på flere tekniske studier og rapporter hvor det er utført sammenligninger av sikkerhetsnivået ved bruk av SOLAS-reglene og reglene i dagens direktiv. For roro-passasjerskip med over 1350 passasjerer er det konkludert med at sikkerhetsnivået er likeverdig i SOLAS 2020 og dagens direktiv, og SOLAS 2020 kan dermed brukes. For skip med 1350 eller færre passasjerer er det vurdert at det er behov for ytterligere krav for skip som skal gå i passasjertrafikk i Europa, sammenlignet med det SOLAS 2020 sikrer.

Ettersom vertstatskontrolldirektivet er opphevet i EU (gjennom direktiv 2017/2110 som per april 2022 ikke har trådd i kraft i EØS-avtalen), inneholder også forslaget endringer hvor vertsstatsforpliktelsene er erstattet med plikter som påhviler havnestat.

Direktivforslaget inneholder omfattende rapporteringskrav for flaggstaten når det gjelder hvilke krav nye roro-passasjerskip sertifisert for 1350 eller færre passasjerer velger å følge. De detaljerte rapporteringskravene følger av forslagets vedlegg III.

Det foreslås videre at direktivet skal revideres etter 10 år, hvor det da særlig vil vurderes om det fortsatt vil kunne være et alternativ for nye roro-passasjerskip sertifisert for 1350 eller færre passasjerer å bruke dagens stabilitetsregler.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Forslaget vil kreve endringer i norsk regelverk hvor direktiv 2003/25 er gjennomført. Dette gjelder følgende forskrifter:

• Forskrift 1. juli 2014 nr. 1072 om bygging av skip

• Forskrift 28. mars 2000 nr. 305 om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart (innenrikspassasjerskipforskriften)

• Forskrift 5. januar 1998 nr. 6 om bygging, utrustning og drift av hurtiggående fartøy som anvendes som passasjerskip eller lasteskip (hurtigbåtforskriften)

Det må også vurderes om det er behov for mindre endringer i forskrift 22. desember 2014 nr. 1893 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger (sertifikatforskriften), forskrift 24. november 2014 nr. 1458 om havnestatskontroll (havnestatskontrollforskriften) og/eller forskrift 20. mars 2001 nr. 373 om kontroll med roroferger, hurtiggående passasjerfartøyer uansett flagg i rutetrafikk (vertsstatskontroll).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget tar sikte på å opprettholde dagens sikkerhetskrav til stabilitet, og kost/nytte-vurderinger er gjennomført i arbeidet i IMO og i EU. Dersom kravene tas hensyn til i designfasen antas det at forslaget ikke får negative økonomiske konsekvenser for næringen, men for eksisterende skip som på et senere tidspunkt settes inn i trafikk i Europa, vil kravene kunne medføre ombyggingskostnader.

Forslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for myndighetene ut over gjennomføringen av endringer i det aktuelle regelverket, samt rapporteringskravene til kommisjonen om nye roro-passasjerskip med 1350 eller færre passasjerer.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget er forelagt hovedorganisasjonene uten merknader ut over at NHO Sjøfart er positiv til forenklinger i regelverket.

Sjøfartsdirektoratet har vært involvert i kommisjonens ekspertgruppe for passasjerskipssikkerhet, hvor forslaget har vært diskutert.

Vurdering
Forslaget er relevant og akseptabelt for innlemmelse i EØS-avtalen.

Andre opplysninger
Forholdet mellom denne rettsakten og passasjerskipspakken (2017/2108, 2017/2019 og 2017/2110) må avklares mtp. ikrafttredelse i EØS-avtalen. Passasjerskipspakken er vedtatt innlemmet i EØS-avtalen, men har enda ikke trådd i kraft på grunn av koblingen til direktiv 2009/15. Om mulig, bør ikke dette hindre forslaget til endringer i direktiv 2003/25 fra å tre i kraft i EØS-avtalen.

Status
Forslaget er under vurdering av Rådet og Parlamentet. EØS/EFTA-landene vurderer forslaget.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet