Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): endringsbestemmelser

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til forbedring av gjennomsiktighet av markedsopplysninger, fjerning av hindringer for et konsolidert offentliggjøringssystem, optimalisering av handelsforpliktelsne og forbud mot å motta betalinger for videresending av kundeordrer

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 600/2014 as regards enhancing market data transparency, removing obstacles to the emergence of a consolidated tape, optimising the trading obligations and prohibiting receiving payments for forwarding client orders

Del av:

Siste nytt

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 25.11.2021 med pressemelding

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 25.11.2021)

Kapitalmarkedsunionen: Kommissionen foreslår nye foranstaltninger, der skal sætte skub i Europas kapitalmarkeder

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget en pakke af foranstaltninger, der skal forbedre virksomhedernes evne til at rejse kapital i hele EU og sikre, at europæerne får de bedste aftaler om deres opsparing og investeringer. Et år efter handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen fra 2020 lever Kommissionen op til sit løfte og foreslår foranstaltninger til fremme af de europæiske kapitalmarkeder. Dette vil bidrage til Europas økonomiske genopretning efter covid-19-krisen samt den digitale og den grønne omstilling. Desuden har Kommissionen fremlagt en meddelelse om de foranstaltninger, den vil træffe næste år for at sætte skub i markedet.

De forslag, der fremlægges i dag, vil sikre investorerne bedre adgang til virksomheds- og handelsdata. Foranstaltningerne vil også fremme langsigtede investeringer og gøre det lettere og sikrere at sælge investeringsfonde på tværs af grænserne. Samlet set vil de forslag, der fremsættes i dag, skabe bedre forbindelse mellem EU's virksomheder og investorer, forbedre virksomhedernes adgang til finansiering, udvide investeringsmulighederne for detailinvestorer og yderligere integrere EU's kapitalmarkeder.

De lovgivningsforslag, der blev vedtaget i dag, er:

  1. Det europæiske fælles adgangspunkt (European Single Access Point (ESAP)): let adgang til data for investorerne

ESAP vil være et fælles adgangspunkt for offentligt tilgængelige finansielle og bæredygtighedsrelaterede oplysninger og oplysninger om virksomheder og investeringsprodukter i EU. Det vil give virksomhederne større synlighed over for investorerne og åbne op for flere finansieringskilder. Dette er særligt vigtigt for små virksomheder på små kapitalmarkeder, da de lettere vil komme på EU's radarskærm, men også for internationale investorer. ESAP vil også indeholde bæredygtighedsrelaterede oplysninger, som offentliggøres af virksomhederne, hvilket vil være til støtte for målene for den europæiske grønne pagt. Som et fælles dataområde er ESAP en hjørnesten i EU's digitale strategi og strategien for digital finans.

  1. Revision af forordningen om europæiske langsigtede investeringsfonde (European long-term investment funds (ELTIF'er)): tilskyndelse til langsigtede investeringer, herunder fra detailinvestorer

Dagens ændringsforslag vil gøre ELTIF'er mere attraktive for investorer, og anvendelsen af dem som en supplerende finansieringskilde vil blive mere attraktiv EU-virksomheder. Det vil også gøre det lettere for detailinvestorer at investere i ELTIF'er, navnlig ved at fjerne minimumstærsklen for investeringer på 10 000 EUR, samtidig med at der sikres en stærk investorbeskyttelse. Eftersom ELTIF'er er udformet til at kanalisere langsigtede investeringer, er de godt placeret til at bidrage til finansieringen af den grønne og den digitale omstilling.

  1. Revision af direktivet om forvaltere af alternative investeringsfonde (Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD))

Ændringerne i dag vil øge effektiviteten og integrationen af markedet for alternative investeringsfonde. Forslaget harmoniserer reglerne for fonde, der yder lån til virksomheder. Dette vil lette långivningen til realøkonomien og samtidig beskytte investorerne bedre og sikre finansiel stabilitet. Ændringerne præciserer også reglerne om delegering. EU's regler om uddelegering giver fondsforvaltere mulighed for at indhente ekspertise fra tredjelande. Dagens ændringsforslag vil sikre, at der er tilstrækkelig information og koordinering mellem EU's tilsynsmyndigheder, bedre beskyttelse af investorer og finansiel stabilitet.

  1. Revision af forordningen om markeder for finansielle instrumenter (Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR)): øget gennemsigtighed gennem indførelse af "europæisk konsolideret løbende handelsinformation" for at lette adgangen til handelsdata for alle investorer

De tilpasninger af EU's handelsregler, der sker i dag, vil sikre større gennemsigtighed på kapitalmarkederne. De vil indføre "europæisk konsolideret løbende handelsinformation", som vil give investorer adgang til næsten tidstro handelsdata for aktier, obligationer og derivater på tværs af alle markedspladser i EU. Indtil videre har denne adgang været begrænset til en håndfuld professionelle investorer. Ændringerne i dag vil også skabe mere lige vilkår mellem fondsbørser og investeringsbanker. Desuden vil den fremme EU-markedspladsers internationale konkurrenceevne som følge af afskaffelse af reglen om fri adgang.

På grundlag af de foranstaltninger, der blev bebudet i handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen fra 2020, vil Kommissionen i 2022 følge op med flere foranstaltninger vedrørende kapitalmarkedsunionen, herunder et forslag om børsnotering, en ramme for åben finansiering, et initiativ om virksomheders insolvens og en ramme for finansielle færdigheder.https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union/what-capital-markets-union_da

Medlemmerne af kommissærkollegiet udtaler:

Valdis Dombrovskis, ledende næstformand med ansvar for en økonomi, der tjener alle, udtaler: "Europa har brug for dynamiske og integrerede kapitalmarkeder for at sætte skub i realøkonomien og komme på fode igen efter covid-19-krisen. Dagens forslag bringer os et betydeligt skridt tættere på at skabe kapitalmarkedsunionen. Dette er vigtigt for væksten i EU's økonomi. Vi opnår dette ved at forbedre adgangen til virksomheds- og handelsdata og geare investeringer i retning af vores prioriteringer inden for bæredygtighed og på det digitale område. Dagens pakke har et stærkt fokus på at hjælpe små virksomheder på små kapitalmarkeder og gøre det lettere for SMV'er at finde og få adgang til forskellige finansieringskilder. Den vil også styrke den internationale konkurrenceevne i EU som et handelssted. "

Mairead McGuinness, kommissær med ansvar for finansielle tjenesteydelser, finansiel stabilitet og kapitalmarkedsunionen, udtaler: "Kapitalmarkederne spiller sammen med bankerne en afgørende rolle med hensyn til at finansiere vores økonomi, men der er behov for yderligere fremskridt i retning af fuldførelse af kapitalmarkedsunionen. Vi træffer i dag foranstaltninger på forskellige niveauer: Vi gør vores kapitalmarkeder mere gennemsigtige, letter adgangen til finansielle og bæredygtighedsrelaterede data og gør investeringsprodukter såsom ELTIF'er og andre alternative investeringsfonde mere attraktive for investorer og fondsforvaltere. Dette vil i højere grad opfylde behovene hos virksomheder, der søger finansiering til at udvide deres virksomhed, hvilket er afgørende for genopretningen og for at opfylde vores grønne og digitale mål. Men vi stopper ikke her; vi bebuder i dag også mere ambitiøse CMU-initiativer i 2022 om virksomheders adgang til offentlige markeder, åben finansiering, finansiel uddannelse og insolvens."

Næste skridt

Alle elementer i lovgivningspakken vil nu blive drøftet af Europa-Parlamentet og Rådet. Tiden er af afgørende betydning, og vi opfordrer medlovgiverne til at påbegynde arbejdet med disse forslag så hurtigt som muligt.

Baggrund

Målet med kapitalmarkedsunionen er at skabe et ægte indre marked for kapital i hele EU. Målet er at sikre, at investeringer og opsparing kommer alle EU-lande til gode og gavner borgere, investorer og virksomheder, uanset hvor i Den Europæiske Union de er hjemmehørende. Dette er så meget desto mere presserende i lyset af covid-19-krisen og den finansiering, der er nødvendig for at støtte genopretningen, bæredygtig vækst og den dobbelte grønne og digitale omstilling.

Uddybningen af kapitalmarkedsunionen er en kompleks opgave, og der er ingen enkeltstående foranstaltning, der vil løse den. Vi er derfor nødt til at gøre fremskridt på alle områder, hvor der stadig er hindringer for kapitalens frie bevægelighed. De fire lovgivningsforslag, der blev vedtaget i dag, et vigtigt skridt i gennemførelsen af Kommissionens handlingsplan for kapitalmarkedsunionen fra 2020. De løser problemer inden for en bred vifte af kapitalmarkedstjenester og bidrager til at nå de centrale målsætninger for kapitalmarkedsunionen.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål og svar

Lovtekster

Faktablad: Europæiske langsigtede investeringsfonde (ELTIF'er)

Faktablad: Det fælles europæiske adgangspunkt (ESAP)

Faktablad: Konsolideret løbende handelsinformation

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.11.2021
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet