EUs program for sikker satellittbasert kommunikasjon 2023-2027

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2023/588 av 15. mars 2023 om opprettelse av EU-programmet for sikkert satellittbasert kommunikasjon for perioden 2023-2027

Regulation (EU) 2023/588 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2023 establishing the Union Secure Connectivity Programme for the period 2023-2027

Siste nytt

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.5.2023

Program eller byrå:
Program

Nærmere omtale

BAKGRUNN  (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.5.2023)

Sammendrag av innhold

Forordningen etablerer EUs program for sikker kommunikasjon for perioden 2023-2027. Programmet skal tilby satellittbasert sikker bredbåndskommunikasjon globalt med liten forsinkelse. Arktis, Afrika, Svartehavet, Middelhavet. Atlanterhavet og Baltikum er fokusområder for systemet. Systemet skal være under sivil kontroll. Det skal kunne brukes av offentlige myndigheter, inkludert forsvar, men er også åpen for annen bruk. Programmet skal bidra til strategisk autonomi og motstandsdyktighet for EU. Secure Connectivity har tett tilknytning til GOVSATCOM som er en underkomponent til EUs romprogram. 

Det legges stor vekt på samarbeid med industrien og utvikling av små- og mellomstore bedrifter og "new space" aktører.

Det er av sikkerhetshensyn strenge begrensninger knyttet til teknologileveranser fra EØS/EFTA-land og tredjeland. Oppskyting av satellitter kan kun i eksepsjonelle tilfeller gjøres fra slike land

Det er fastsatt i artikkel 39 at bl.a. EØS/EFTA land kan delta, men at dette krever en egen avtale i tråd med TFEU 218. Det åpnes ikke for at slike land kan ha noen besluttende myndighet i programmet.

Programmet omtales ofte som IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite). Dette begrepet er ikke benyttet i forordningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Programmet skal ha en samlet ramme i EU-finansiering på 2,4 mrd. euro for perioden.

Norge finansierer allerede en betydelig del av de programmene som skal finansiere Secure Connectivity. Artikkel 39 omtaler at finansiering skal være en del av en avtale. Vi  vet ikke nå hvor mye ekstra vi ev. må betale ved deltakelse.

Sakkyndige instansers merknader

Vurderingen er gjort i samråd med Norsk romsenter.

Vurdering

Norge har anmodet om forhandlinger om deltakelse. Det har vært ønskelig fra norsk side å benytte EØS-avtalen som tilknytningsform. EU har gjort det klart at tilknytning ikke kan skje gjennom EØS-avtalen. Å presse på for å sikre tilknytning gjennom EØS-avtalen anses som lite hensiktsmessig. Likevel, siden det er en motsetning mellom Norge og EU og fordi det opprettes en EFTA Task Force er vurderingen av EØS-relevans satt til "til vurdering" i samråd med Utenriksdepartementet. 

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status

20. april ble det sendt en anmodning til DG DEFIS om forhandlinger. Det er ønskelig å forhandle deltakelse i Secure Connectivity og GOVSATCOM samlet. 

Det pågår utforskende samtaler med Kommisjonen med mål om norsk deltakelse fra 2024.