Europeisk innovasjonsagenda 2022

Europeisk innovasjonsagenda 2022

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget om en ny europeisk innovasjonsagenda
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a New European Innovation Agenda

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 18.3.2024

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 5.7.2022)

Kommissionen fremlægger ny europæisk innovationsdagsorden som spydspids for den nye innovationsbølge

Kommissionen har i dag vedtaget en ny europæisk innovationsdagsorden for at bringe Europa i forreste linje i forbindelse med den nye bølge af deep tech-innovation og nyetablerede deep tech-virksomheder. Dette vil hjælpe Europa med at udvikle nye teknologier til håndtering af de mest presserende samfundsmæssige udfordringer og sikre, at disse teknologier kommer ud på markedet. Formålet med den nye europæiske innovationsdagsorden er at gøre Europa til førende aktør på den globale innovationsscene. Europa ønsker at være det sted, hvor de bedste talenter arbejder hånd i hånd med de bedste virksomheder, og hvor deep tech-innovation blomstrer og skaber banebrydende innovative løsninger på tværs af kontinentet til inspiration for resten af verden.

Ved at føre an inden for innovation, navnlig i den nye bølge af deep tech-innovation, der kræver banebrydende forskning og udvikling (FoU) og store kapitalinvesteringer, vil Europa styrke sin centrale rolle i udformningen af den grønne og den digitale omstilling. Deep tech-innovation vil styrke Europas teknologiske lederskab og skabe innovative løsninger på presserende samfundsmæssige udfordringer såsom klimaændringer og cybertrusler. Sådanne innovationer vil kunne være til støtte og gavn for alle sektorer – lige fra vedvarende energi til agroteknologi og fra bygge- og anlægsvirksomhed til mobilitet og sundhed – og dermed bidrage til at håndtere fødevaresikkerhed, mindske energiafhængighed, forbedre menneskers sundhed og gøre vores økonomier mere konkurrencedygtige. De alvorlige konsekvenser af Ruslands angrebskrig har gjort disse spørgsmål endnu mere presserende og ført til strategiske politiske ændringer for at sikre EU's velstand og sikkerhed.

Margrethe Vestager, ledende næstformand med ansvar for et Europa klar til den digitale tidsalder, udtaler: "Vi er nødt til at sætte skub i vores innovationsøkosystemer for at udvikle menneskecentrerede teknologier. Denne nye innovationsdagsorden bygger på det betydelige arbejde, der allerede er gjort i de seneste år med hensyn til innovation, og den vil hjælpe os med at fremskynde vores digitale og grønne omstilling. Dagsordenen har rødder i de digitale, fysiske og biologiske områder og vil sætte os bedre i stand til at tackle brændende spørgsmål som f.eks. at bryde afhængigheden af fossile brændstoffer eller sikre vores fødevareforsyning på en bæredygtig måde."

Mariya Gabriel, kommissær med ansvar for innovation, forskning, kultur, uddannelse og unge, udtaler: "Den nye europæiske innovationsdagsorden vil sikre, at innovatorer, nyetablerede virksomheder og vækstvirksomheder og deres innovative aktiviteter bliver førende på verdensplan, når det kommer til innovation. I mere end et år har vi hørt interessenter såsom ledere af innovationsøkosystemer, nyetablerede virksomheder, enhjørninger, kvindelige iværksættere, kvinder, der arbejder med risikokapital, universiteter og virksomheder. Sammen vil vi gøre Europa til det globale kraftcenter for deep tech-innovation og nyetablerede deep tech-virksomheder."

Med udgangspunkt i europæernes iværksættertankegang, videnskabelig ekspertise, det indre markeds styrke og demokratiske samfund vil den nye innovationsdagsorden navnlig:

  • forbedre adgangen til finansiering for europæiske nyetablerede virksomheder og vækstvirksomheder, f.eks. ved at mobilisere uudnyttede kilder til privat kapital og forenkle reglerne for børsnotering
  • forbedre betingelserne for, at innovatorer kan eksperimentere med nye idéer gennem reguleringsmæssige sandkasser
  • bidrage til at oprette regionale innovationsknudepunkter, som vil styrke og skabe bedre forbindelser mellem innovationsaktører i hele Europa, herunder i regioner, der halter bagefter
  •  tiltrække og fastholde talent i Europa, f.eks. ved at uddanne 1 million deep tech-talenter, øge støtten til kvindelige innovatorer og innovere med aktieoptioner til medarbejdere i nyetablerede virksomheder
  • forbedre den politiske ramme gennem klarere terminologi, indikatorer og datasæt samt politisk støtte til medlemsstaterne.

Den nye europæiske innovationsdagsorden indeholder 25 særlige foranstaltninger under fem flagskibsinitiativer:

  • Finansiering af vækstvirksomheder vil mobilisere institutionelle og andre private investorer i Europa til at investere i og drage fordel af opskaleringen af europæiske nyetablerede deep tech-virksomheder.
  • Muliggørelse af innovation ved hjælp af forsøgsrum og offentlige indkøb vil fremme innovation i form af forbedrede rammebetingelser, herunder eksperimentelle tilgange til regulering (f.eks. reguleringsmæssige sandkasser, prøvebænke, levende laboratorier og offentlige indkøb af innovationsløsninger).
  • Fremskyndelse og styrkelse af innovation i de europæiske innovationsøkosystemer i hele EU vil støtte oprettelsen af regionale innovationsknudepunkter og hjælpe medlemsstaterne og regionerne med at afsætte mindst 10 mia. EUR til konkrete interregionale innovationsprojekter, herunder inden for deep tech-innovation med henblik på centrale EU-prioriteter. Dette vil også støtte medlemsstaterne i at fremme innovation i alle regioner gennem integreret anvendelse af instrumenter under samhørighedspolitikken og Horisont Europa.
  • Fremme, tiltrækning og fastholdelse af deep tech-talenter vil sikre udviklingen og strømmen af vigtige deep tech-talenter i og til EU gennem en række initiativer, herunder en innovationspraktikordning for nyetablerede virksomheder og vækstvirksomheder, en EU-talentpulje, der skal hjælpe nyetablerede og innovative virksomheder med at finde talenter uden for EU, en iværksætter- og lederordning for kvinder og et banebrydende initiativ om aktieoptioner til medarbejdere i nyetablerede virksomheder.
  • Forbedring af politiske beslutningsværktøjer vil være nøglen til udvikling og anvendelse af robuste, sammenlignelige datasæt og fælles definitioner (nyetablerede virksomheder, opskalering), som kan danne grundlag for politikker på alle niveauer i hele EU, og til sikring af bedre politisk koordinering på europæisk plan gennem Det Europæiske Innovationsråds forum.

Med udgangspunkt i det omfattende arbejde, der allerede er gjort for at fremme innovation i EU, sigter den nye europæiske innovationsdagsorden mod at fremskynde udviklingen og opskaleringen af innovation i hele Unionen gennem et sammenhængende sæt foranstaltninger.

Baggrund

Innovationspolitik er et vigtigt politikområde med betydelige EU-initiativer og -investeringer.

Dette suppleres af arbejdet med det europæiske forskningsrum (EFR), der har til formål at opbygge et ægte europæisk indre marked for forskning og innovation. Med de foranstaltninger, der foreslås i denne meddelelse, og som er samlet under fem flagskibsinitiativer, vil det være muligt at udnytte de stærke sider ved EU's indre marked, solide industrigrundlag, talenter, stabile institutioner og demokratiske samfund til at fremme deep tech-innovation i Europa og skabe resultater med hensyn til de muligheder, som den grønne og den digitale omstilling giver, og behovet for fremtidig strategisk autonomi.

Deep tech-innovation er rodfæstet i banebrydende videnskab, teknologi og ingeniørvirksomhed, kombinerer ofte fremskridt på de fysiske, biologiske og digitale områder og har potentiale til at tilvejebringe transformative løsninger på globale udfordringer. Den deep tech-innovation, der opstår som følge af en voksende gruppe af innovative nyetablerede virksomheder i EU, har potentiale til at fremme innovation i hele økonomien.

Værktøjskassen i EU's innovationspolitik er blevet udvidet i årenes løb, og det institutionelle landskab har ændret sig i takt hermed. Horisont Europa har inden for rammerne af søjlen "Et innovativt Europa" foranlediget både eksisterende og nye værktøjer til støtte for nyetablerede virksomheder, vækstvirksomheder og små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Det Europæiske Innovationsråd, der blev oprettet i 2021 med et budget på 10 mia. EUR, har til formål at støtte innovation i hele innovationscyklussen, lige fra de tidlige forskningsfaser til "proof of concept", teknologioverførsel og finansiering og opskalering af nyetablerede virksomheder og SMV'er. Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) påtog sig yderligere opgaver ved at oprette nye videns- og innovationsfællesskaber (VIF'er), f.eks. inden for den kulturelle og kreative sektor, lægge større vægt på at rette op på regionale skævheder og undersøge mulighederne for at øge videregående uddannelsesinstitutioners iværksætter- og innovationskapacitet. Gennem Horisont Europas initiativ om europæiske innovationsøkosystemer sigter EU også mod at skabe mere indbyrdes forbundne og effektive innovationsøkosystemer til støtte for opskaleringen af virksomheder, tilskynde til innovation og stimulere samarbejdet mellem nationale, regionale og lokale innovationsaktører.

Ruslands invasion af Ukraine har gjort behovet for innovation endnu mere presserende. Den har også ansporet til yderligere støtte til det ukrainske innovationssamfund – videnskabsfolk og forskere, der har været vigtige bidragydere til forskning og innovation i EU. EU har afsat 20 mio. EUR gennem Det Europæiske Innovationsråd til støtte for ukrainske nyetablerede virksomheder. Dette supplerer de igangværende initiativer Det europæiske forskningsrum for Ukraine (ERA4Ukraine), Horizon4Ukraine og EFR for Ukraine såvel som den særlige stipendieordning på 25 mio. EUR under Marie Skłodowska-Curie-aktiviteterne (MSCA) til forskere, der er blevet fordrevet fra Ukraine.

Yderligere oplysninger

Ny europæisk innovationsdagsorden

Faktablad

Videoklip