Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om grenseverdier for konsentrasjoner i avfall

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2022/2400 av 23. november 2022 om endring av vedlegg IV og V til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifter

Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2022/2400 of 23 November 2022 amending Annexes IV and V to Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 14.6.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.1.2023)

Sammendrag av innhold

EU har vedtatt en ny forordning (EU) 2022/2400, som endrer vedlegg IV og V til POPs-forordningen (EU) 2019/1021. POP-forordningen regulerer produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling av POPer. Den gjennomfører de forpliktelsene EU/EØS landene har gjennom Stockholmkonvensjonen og POPs-protokollen i Langtransportkonvensjonen. Vedlegg IV til forordning (EU) 2019/1021 inneholder en liste over stoffer som er underlagt bestemmelsene om avfallshåndtering i artikkel 7 i POP-forordningen.

Endringsforordningen gjelder innføring av nye eller reviderte grenseverdier i avfall for følgende stoffer:

- Pentaklorfenol (PCP) og dets salter og estere;

- Dikofol;

- Perfluoroktansyre (PFOA), dens salter og PFOA-relaterte forbindelser;

- Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS), dens salter og PFHxS-relaterte forbindelser;

- Kortkjedede klorparafiner (SCCP);

- Polybromerte difenyletere (PBDE-er, summen av tetra-, penta-, heksa, hepta- og deca-bromodifenyleter);

- Polyklorerte dibenzo-p-dioksiner og dibenzofuraner (PCDD / PCDF) og dioksinlignende polyklorerte bifenyler (PCB);

- Heksabromsyklododekan (HBCD)

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten gjennomføres ved å endre Produktforskriftens kapittel 4. Endringer vurderers som tekniske og administrative, og innebærer ingen materielle endringer sammenlignet med dagens forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Informasjon og høringsdokumenter om kommende/nye rettsakter legges ut på hjemmesidene til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av POPs-regelverket og Stockholmkonvensjonen.

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel. Forordningen implementerer EU/EØS-landenes forpliktelser under Stockholmkonvensjonen og Baselkonvensjonen. Norge er selvstendig part til disse globale avtalene.

Status

Rettsakten ble vedtatt 23. november 2022 og ble publisert i OJ 9. desember 2022.