Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om grenseverdier for konsentrasjoner i avfall

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av vedlegg IV og V til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifter

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Annexes IV and V to Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants

Siste nytt

Rådsvedtak 24.10.2022 med pressemelding

Forordningen vil med det første bli publisert i EU-tidende og skal anvendes i EUs medlemsland fra seks måneder etter publiseringen.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2021)

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har foreslått nye eller reviderte grenseverdier for flere persistente organiske miljøgifter (POP-er) som er oppført i vedlegg IV og V til forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifter (POP-forordningen). POP-forordningen regulerer produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling av POPer. Den gjennomfører de forpliktelsene EU/EØS landene har gjennom Stockholmkonvensjonen og POPs-protokollen i Langtransportkonvensjonen. Vedlegg IV til forordning (EU) 2019/1021 inneholder en liste over stoffer som er underlagt bestemmelsene om avfallshåndtering i artikkel 7 i POP-forordningen.

Avfall som inneholder POP-er skal behandles på en miljømessig forsvarlig måte i tråd med Artikkel 7 i POP-forordningen. EU fastsetter derfor konsentrasjonsgrenser for POP-er i avfall, som de gjennomgår regelmessig for å gjenspeile den nyeste forskningen. Grenseverdiene legger føringer for hvordan avfall skal håndteres, og er viktig for å sørge for trygg materialgjenvinning. Nye eller reviderte grenseverdier i avfall for følgende stoffer er foreslått:

- Pentaklorfenol (PCP) og salter og estere derav;

- Dikofol;

- Perfluoroktansyre (PFOA), dets salter og PFOA-relaterte forbindelser;

- Kortkjedede klorparafiner (SCCP);

- Polybromerte difenyletere (PBDE-er, summen av tetra-, penta-, heksa, hepta- og deca-bromodifenyleter);

- Polyklorerte dibenzo-p-dioksiner og dibenzofuraner (PCDD / PCDF) og dioksinlignende polyklorerte bifenyler (PCB);

- Heksabromsyklododekan (HBCD, HBCDD)

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten forventes gjennomført i norsk rett ved å endre Produktforskriftens kapittel 4. Endringer vurderers som tekniske og administrative, og innebærer ingen materielle endringer sammenlignet med dagens forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Informasjon og høringsdokumenter om kommende/nye rettsakter legges ut på hjemmesidene til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av POPs-regelverket og Stockholmkonvensjonen.

Vurdering

Forslag til endringer i rettsakter som allerede er innlemmet i EØS-avtalen regnes i utgangspunktet som EØS-relevante. 

Status

Kommisjonen la fram forslag til endring av vedlegg IV og V til (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifter den 28. oktober 2021. Rettsaktene skal behandles i Rådet og Europaparlamentet.